|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Đại thắng Mùa xuân năm 1975, mở đầu cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Nhà nước Việt Nam độc lập thống nhất
Ngày cập nhât: 20/04/2016

Đã 41 năm trôi qua, nhưng mỗi khi mùa xuân đến, chúng ta lại bồi hồi ghi nhớ, tự hào và càng hiểu rõ hơn ý nghĩa vĩ đại của cuộc tổng tiến công Mùa xuân năm 1975 quân và dân ta đã toàn thắng bằng ba chiến dịch then chốt: Chiến dịch Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh. Với khí thế hào hùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và thời cơ “một ngày bằng 20 năm”, chỉ trong 55 ngày đêm, với sức mạnh áp đảo cả về quân sự và chính trị, với khí thế "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng", trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã nhanh chóng dẫn đến sự kiện đỉnh cao của chiến thắng đó là 30/4/1975, chế độ Việt Nam cộng hòa sụp đổ hoàn toàn. Kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, suốt 30 năm sau đó cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của toàn dân tộc Việt Nam: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”…   

Ngày 30/4 ấy là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Với mỗi người Việt Nam, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử trọng đại ghi nhớ trong đời người. Đó là ngày mà đất nước sạch bóng thù xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam; Là ngày đoàn tụ: Non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. Đại thắng mùa xuân năm 1975, là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Từ đây sự nghiệp cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn cả nước độc lập thống nhất, cùng thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

Về chính thể, mặc dù non sông đã thu về một mối, nhưng ở hai miền vẫn tồn tại hai nhà nước với hai chính phủ, đó là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Vì vậy nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra là phải thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. “Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết bậc nhất của đồng bào cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam”.  Như thế sẽ tạo ra sức mạnh mới, những thuận lợi mới để phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, thống nhất càng sớm thì càng phát huy nhanh sức mạnh toàn diện của đất nước.

Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975, tại thành phố Sài Gòn, đại biểu nhân dân hai miền Nam - Bắc đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương chính trị để bàn vấn đề thống nhất nước Việt Nam về mặt Nhà nước. Hội nghị đã nhất trí nhận định rằng, hiện nay trong toàn bộ quá trình hoàn thành thống nhất Tổ quốc, khâu chính là thực hiện sự thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Đó là điều kiện cơ bản để đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị cũng nhấn mạnh: “Cần tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung cho cả nước. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và chủ nghĩa xã hội, Quốc hội đó sẽ xác định thể chế Nhà nước, bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và quy định Hiến pháp mới của nước Việt Nam thống nhất”

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất lần này quan hệ đến việc thành lập và củng cố, thống nhất về mặt Nhà nước. Vì vậy, để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng phải hết sức coi trọng việc lãnh đạo Tổng tuyển cử. Theo Chỉ thị số 228-CT/TW, ngày 3-1-1976 của Bộ Chính trị, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung “sẽ được tiến hành trong cả nước cùng một ngày, theo những nguyên tắc thật sự dân chủ: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Những nguyên tắc ấy sẽ được vận dụng vào miền Nam cho thích hợp với điều kiện cụ thể của miền Nam”

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam cùng thống nhất việc thành lập Hội đồng bầu cử toàn quốc với số đại biểu ngang nhau của mỗi miền Theo Hội nghị Hiệp thương chính trị, Hội đồng bầu cử toàn quốc gồm 22 đại biểu. Mỗi miền cử 11 đại biểu, trong đó có 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch (Chủ tịch Hội đồng bầu cử: Đồng chí Trường Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử: Đồng chí Phạm Hùng)

Để bảo đảm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, căn cứ vào điều kiện cụ thể lúc đó, ở mỗi miền đã thành lập Hội đồng bầu cử riêng. Ở miền Bắc, cơ quan chủ trì bầu cử là Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở miền Nam, cơ quan chủ trì bầu cử là Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Hội đồng bầu cử toàn quốc có nhiệm vụ: Hướng dẫn việc tổ chức bầu cử trong phạm vi cả nước và trực tiếp ở đơn vị bầu cử Bình Trị Thiên; giám sát cuộc bỏ phiếu trong cả nước; tổng kết công tác bầu cử; tuyên bố kết quả cuộc Tổng tuyển cử; cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu trúng cử; báo cáo kết quả bầu cử trước Quốc hội.

Hội đồng bầu cử mỗi miền có nhiệm vụ: Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành luật lệ bầu cử; xét và giải quyết những khiếu nại về công tác bầu cử; tiếp nhận và kiểm tra biên bản bầu cử do các đơn vị bầu cử gửi đến trước khi gửi lên Hội đồng bầu cử toàn quốc.

Đối với các tỉnh, thành phố miền Nam, do công tác bầu cử còn mới mẻ, Ban Tổ chức của Chính phủ đã tích cực tham mưu, đồng thời nghiên cứu, dự thảo một số chính sách, tiêu chuẩn xác nhận quyền công dân và hướng dẫn việc lập danh sách cử tri cho công dân. Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội các tỉnh miền Nam tập huấn nghiệp vụ cho gần 1.000 cán bộ làm công tác bầu cử.

Ở Miền Nam, việc giới thiệu những người ra ứng cử đã được thực hiện dân chủ, theo Pháp lệnh bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 20-2-1976 của Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, trong đó Mặt trận Dân tộc thống nhất cùng các đoàn thể quần chúng đóng vai trò quan trọng. Danh sách những người ra ứng cử đã được các tổ chức quần chúng ở cơ sở thảo luận để đưa lên Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Ủy ban Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam thống nhất hiệp thương và chính thức giới thiệu.

Ở Miền Bắc, việc giới thiệu những người ra ứng cử được áp dụng theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 13-1-1960. Những người ra ứng cử đều do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu. Việc niêm yết danh sách cử tri và tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội với cử tri ở các khu vực bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai và dân chủ để cử tri trao đổi ý kiến, tự mình lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội.

Tổng số 605 người ra ứng cử trong danh sách đều là những người có nhiều thành tích trong chiến đấu, công tác và sản xuất, bao gồm các nhà hoạt động cách mạng lâu năm, các đại biểu công nhân, nông dân, quân nhân cách mạng, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh, tư sản dân tộc, đại biểu các tộc người, các tôn giáo. Danh sách đó thật sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân dựa trên cơ sở liên minh công nông.

Cuộc vận động Tổng tuyển cử được tiến hành rầm rộ trong cả nước. Càng đến ngày bầu cử, nhiệt tình cách mạng, ý thức và trách nhiệm về quyền công dân của quần chúng càng được thể hiện rõ rệt. Ở các vùng mới giải phóng, đây là một cuộc động viên chính trị sâu rộng. Giai cấp công nhân đã tỏ rõ vai trò tiên phong của mình trong cuộc vận động Tổng tuyển cử. Mỗi công nhân phụ trách một số gia đình, đi sâu vào phường, khóm, tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, pháp luật bầu cử của Nhà nước và vận động đồng bào, tầng lớp trí thức nói chung đã tham gia bầu cử tự nguyện, tự giác.

Tại nhiều địa phương ở miền Nam, chính quyền cách mạng còn quan tâm tạo điều kiện cho hơn 95% số người đã từng làm việc trong bộ máy chính quyền Sài Gòn và quân đội cũ, nhưng đã được học tập, cải tạo, có sự tham gia ý kiến của quần chúng ở cơ sở được thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử. Việc làm này vừa thể hiện chính sách khoan hồng, độ lượng của Nhà nước, vừa nâng cao uy thế của quần chúng cách mạng, vừa có tác dụng giáo dục đối với những người được khôi phục cũng như những người chưa được khôi phục quyền công dân.

Theo quyết định của Hội đồng bầu cử toàn quốc, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25-4-1976. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân Việt Nam. Trước ngày bầu cử, hầu hết các thị xã, thành phố đều có mít tinh, diễu hành của quần chúng hoan nghênh Tổng tuyển cử. Riêng thành phố Sài Gòn, hàng chục vạn công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh đã xuống đường tuần hành. Tất cả các địa phương, các cơ quan, đơn vị bộ đội, bệnh viện, trường học, phường, ấp... đều lập bàn thờ Tổ quốc, treo cờ, kết hoa để chào mừng Tổng tuyển cử.

Ngày bầu cử, đã có trên 23 triệu cử tri, nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt 98,77%, trong đó miền Bắc 99,36%, miền Nam 98,59%. Ở miền Bắc, tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất là Thái Bình đạt 99,93%, tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử thấp nhất là Hà Tuyên đạt 98,44%. Ở miền Nam, tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất là Gia Lai - Kon Tum đạt 98,99%, tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử thấp nhất là Đồng Tháp đạt 96,13%.

Cuộc bầu cử được tiến hành nhanh, gọn và đạt kết quả tốt. Cử tri đã lựa chọn và bầu đủ 492 đại biểu trong vòng đầu, không nơi nào phải bầu lại hoặc bầu thêm. Trong tổng số 492 đại biểu trúng cử: công nhân 16,26%; nông dân 20,33%; thợ thủ công 1,22%; cán bộ chính trị 28,66%; quân nhân cách mạng 10,97%; tri thức 18,50%; nhân sĩ dân chủ và tôn giáo 4,06%; đại biểu nữ 26,21%; đại biểu các dân tộc thiểu số 14,28%..

Ngay sau khi nước nhà vừa thống nhất, tình hình xã hội còn nhiều phức tạp, nhất là vẫn còn sự chống phá của các thế lực phản động, các điều kiện về cơ sở vật chất rất khó khăn, nhận thức của nhân dân hai miền về quyền và nghĩa vụ, các quy định về bầu cử còn có những hạn chế…Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử là một thắng lợi có ý nghĩa vô cùng to lớn quyết định việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Phát huy truyền thống và chiến thắng vĩ đại của cuộc tổng tổng tiến công mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là ngày 30 tháng 4; thành công của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Nhà nước Việt nam thống nhất; sắp tới ngày 22 tháng 5 – ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, sâu sát của Đảng, Nhà nước, với trách nhiệm cao cả của mỗi cử tri vì sự nghiệp xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, tin rằng cuộc bầu cử sẽ đạt kết quả tốt đẹp!

Nguyễn Xuân Diên 

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội với việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri – Kinh nghiệm, khó khăn và giải pháp khắc phục
Nâng cao vai trò và bản lĩnh của đại biểu HĐND
Nâng cao hiệu quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp - Kinh nghiệm từ HĐND quận Hà Đông
Quan tâm đến những người trẻ tuổi có tài có đức là niềm tin, niềm tự hào cho vận mệnh tương lại của đất nước
Một số kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân của đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra - Kinh nghiệm từ HĐND thành phố Hà Nội
Suy nghĩ về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thấy hành vi gây lãng phí cần phải xử lý nghiêm minh
Giám sát của Tổ đại biểu HĐND cần có những quy định cụ thể
Mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND các cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND
Kinh nghiệm và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136707