|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH - HĐND
Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Ngày cập nhât: 20/01/2016

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố hiện có 04 chi bộ đảng với tổng số 48 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên là cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý, 16 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên 64 người.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện việc học tập gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; Đảng ủy cơ quan Văn phòng phối hợp với Chính quyền và Công đoàn Cơ quan ban hành Kế hoạch số 19KH-ĐU ngày 06/4/2015 cụ thể hóa cuộc vận động, học tập tại đơn vị phù hợp với từng chuyên đề học tập, gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức và nhân viên phát huy tính sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan Văn phòng thăm di tích Nhà tù Hỏa Lò

Tại cuộc họp Đảng ủy cơ quan định kỳ hàng tháng, Đảng ủy đều kiểm điểm nội dung thực hiện chuyên đề năm 2015 và có định hướng, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hoặc lồng ghép sinh hoạt chi bộ về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ phân công nhiệm vụ các đồng chí Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm tra đối với các chi bộ năm 2015.

Đảng ủy cơ quan đã tổ chức phổ biến quán triệt trong Đảng ủy tại cuộc họp Đảng ủy (3 cuộc) và chỉ đạo các chi bộ đảng trực thuộc phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ, cơ quan về các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; kế hoạch của Đảng ủy cấp trên.

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho 100% đảng viên, cán bộ, công chức trong chi bộ, phòng chuyên môn thực hiện việc đăng ký “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Việc kiểm tra, giám sát các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức được Đảng ủy cơ quan quan tâm. Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tổ chức 2 cuộc kiểm tra tại Chi bộ Phòng Công tác đại biểu Quốc hội và Chi bộ Phòng Công tác tiếp dân (tháng 11/2015); chỉ đạo các chi bộ giám sát thường xuyên thông qua lãnh đạo công tác chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức công đoàn, chi đoàn thanh niên. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc thực hiện tiêu chí, chuẩn mực đã được cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, một số hạn chế trong nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kịp thời đôn đốc giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri, phối hợp tham mưu chất lượng các đợt giám sát, khảo sát… đã được Đảng ủy chỉ ra và được các chi bộ tiếp thu, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chi ủy các chi bộ tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mỗi tháng, tùy tình hình thực tế, chi bộ chọn 1 đến 2 nội dung để sinh hoạt. Hình thức tiến hành: Cấp ủy giới thiệu nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ. Chi bộ trao đổi, liên hệ; từng đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo để chi bộ biết và giúp đỡ thực hiện. Trưởng các phòng chuyên môn tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên cùng được học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề. Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội cựu chiến binh tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình bằng các hình thức phù hợp.

Gắn với các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của Thành phố (70 năm ngày Quốc khánh 2/9; 40 năm ngày thống nhất Đất nước,…), cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo phòng chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể tổ chức cho đảng viên, cán bộ công chức sinh hoạt tập trung về nội dung của chuyên đề bằng những hình thức phong phú.

Qua học tập đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người. Qua đó nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong từng đảng viên, cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ nghiêm túc nghiên cứu, học tập bằng những việc làm thường xuyên, cụ thể, thiết thực để quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú ý hơn việc trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đề cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, phù hợp với vị trí việc làm. Công tác cải cách hành chính trong cơ quan được đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ vào giải quyết công việc được nâng cao; ý thức trách nhiệm trong công việc, nhất là trong công tác tham mưu tiếp xúc cử tri, tham mưu các hoạt động tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp Quốc hội và HĐND, tiếp công dân, theo dõi tình hình xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cải thiện…

Qua quá trình thực hiện chuyên đề năm 2015, có thể thấy bài học kinh nghiệm quan trọng nhất chính là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị là nhân tố quyết định kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy, chi ủy các chi bộ, nhất là người đứng đầu nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố chủ động, sáng tạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện; coi việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy viên, các đảng viên được giao nhiệm vụ theo dõi việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải chủ động, phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy các biện pháp, phương pháp, hình thức trong quá trình triển khai thực hiện trong từng giai đoạn, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, kiểm điểm cuối năm của tổ chức Đảng và đảng viên, công chức, viên chức. Coi đây là một tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng năm; tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho cấp uỷ cán bộ, đảng viên công chức; khắc phục bệnh thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Duy trì nền nếp công tác kiểm tra của cấp uỷ cấp trên đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, nghiêm túc thực hiện các chế độ giao ban, sơ kết đánh giá định kỳ.

Phạm Thanh Mai

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2015
Chi đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND: Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động chung của cơ quan
Chi bộ Phòng Công tác HĐND: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Đội văn nghệ Văn phòng giành giải A liên hoan văn nghệ cụm các tỉnh, thành phố phía Bắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội
Đảng ủy cơ quan Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể 9 tháng đầu năm 2015
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội: Thiết thực, ý nghĩa đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ba cơ quan Văn phòng Thành ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND Thành phố: Phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136717