|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH - HĐND
Nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày cập nhât: 07/02/2017

Căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 23/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về học tập, nghiên cứu, thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố vừa có hướng dẫn học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 26 của Đảng ủy Khối về nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, tập trung quán triệt một cách có hệ thống chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực học tập và làm theo Bác.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch số 26 cần gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Chương trình công tác lớn của Thành ủy và 3 chương trình công tác của Đảng bộ Khối.

Học tập, quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: Về tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại...

Về đạo đức Hồ Chí Minh: Quán triệt các quan điểm cơ bản và toàn diện của Người về đạo đức, vị trí, vai trò của đạo đức, những chuẩn mực giá trị của đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng đạo đức. Đó là: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội..

Về phong cách Hồ Chí Minh: Quán triệt học tập phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,..

Cũng theo hướng dẫn, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố yêu cầu Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh ” gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến đội ngũ cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối.

Các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học và làm theo Bác. Xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác gắn với những lời dạy, những kỷ niệm của Bác đối với cơ quan, đơn vị trong cả nhiệm kỳ (2016 - 2021). Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại cơ quan, đơn vị.

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn một số vấn đề cần thiết đối với bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Thực hiện tốt đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Toàn văn hướng dẫn xem tại đây

QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Phân công nhiệm vụ UVBCH Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND
Văn phòng HĐND Thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2017
Cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung
Công bố quyết định lãnh đạo các phòng chuyên môn của Văn phòng HĐND TP
Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Sử dụng phần mềm nhắn tin nội bộ để chỉ đạo công việc
Đảng ủy cơ quan Văn phòng: Tổng kết 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP: Ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP: Ký kết chương trình thực hiện chuyên trang "HĐND với cử tri Hà Nội" trên Báo Đại biểu Nhân dân
Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 2808112