|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN HĐND CẤP HUYỆN, XÃ
Ba Đình: Làm tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ
Ngày cập nhât: 20/03/2017

Trong năm qua, hoạt động phối hợp của Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ quận Ba Đình thường xuyên và chặt chẽ. Mỗi cơ quan đều chủ động về nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo, điều hành, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa 3 cơ quan, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Qua đó, năm 2016, kinh tế của quận tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 6.413 tỷ đồng bằng 127,3% dự toán, chi ngân sách thực hiện trên 954 tỷ đồng đạt 91,3% dự toán giao đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đột xuất của quận. Công tác văn hóa xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác quản lý đô thị, quản lý TTXD có nhiều chuyển biến tích cực; việc triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” đã nâng cao ý thức trách nhiệm người dân trong việc chấp hành các qui định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

TXCT tại phường Kim Mã (ảnh minh họa)

Đặc biệt, 3 cơ quan đã phối hợp chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn đảm bảo dân chủ, an toàn đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử của Ba Đình đạt cao (99,9%), bầu đủ 100% đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND Thành phố, 40 đại biểu HĐND quận và 375 đại biểu HĐND phường). Các kỳ họp HĐND trong năm đã được 3 cơ quan phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, tổ chức thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của luật. Chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được nâng cao theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri với các đại biểu dân cử.

Việc triển khai hoạt động giám sát đã có nhiều đổi mới trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của MTTQ, các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND và cử tri. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã lựa chọn các vấn đề giám sát, nội dung giám sát, đối tượng giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Sau mỗi đợt giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã thông báo kết luận tới lãnh đạo UBND quận, các đơn vị được giám sát và đề nghị tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, Thường trực HĐND quận đã giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 26/6/2015 của HĐND quận thông qua đề án “Xây dựng quận Ba Đình thành cơ quan điện tử giai đoạn 2015 - 2016 và định hướng đến năm 2020”; Ban Kinh tế - Xã hội giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Ban Pháp chế giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri... Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở, tập trung giám sát các lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn các phường, góp phần đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tuy nhiên, đánh giá công tác phối hợp cho thấy, việc đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn, các ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND quận có lúc còn chưa thực sự quyết liệt, vẫn còn có nội dung tồn đọng chậm giải quyết dứt điểm; một số văn bản của UBND quận, các phòng chuyên môn chuẩn bị để phục vụ cho kỳ họp HĐND và hoạt động giám sát còn chưa đảm bảo tiến độ theo qui định của luật.

Bước sang năm 2017, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình xác định chương trình phối hợp tập trung vào 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; tuyên truyền thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; tuyên truyền tới người dân quy trình, các bước thực hiện việc đăng nhập dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong quận tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, tạo động lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Ba cơ quan sẽ tích cực phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND quận đã ban hành trên cơ sở các qui định của pháp luật, đảm bảo sát thực tế và có hiệu quả; tăng cường đối thoại tiếp xúc giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận với các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn.

Trong phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND quận, Thường trực HĐND quận chủ trì phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ thống nhất chương trình các kỳ họp HĐND quận. Tiếp tục đổi mới công tác điều hành tại các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo các Ban HĐND tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND đảm bảo đúng qui định của pháp luật, phù hợp thực tiễn của quận. UBND quận chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp của HĐND quận đảm bảo chất lượng và tiến độ theo qui định của luật; xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trả lời chất vấn theo quy định. Ủy ban MTTQ quận chuẩn bị Thông báo công tác xây dựng chính quyền; tổ chức phản biện xã hội đối với các báo cáo, kế hoạch UBND trình tại kỳ họp HĐND.

Thường trực HĐND quận phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ quận chuẩn bị tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND quận với cử tri Ba Đình đảm bảo đúng qui định, chất lượng, hiệu quả. Ủy ban MTTQ quận tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND quận; đồng thời phối hợp giám sát, đôn đốc quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri. UBND quận có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận với cử tri các phường trong quận; phân công lãnh đạo UBND, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn tham dự đầy đủ và trao đổi trực tiếp tại các cuộc tiếp xúc cử tri; tích cực đôn đốc, chỉ đạo và giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Căn cứ chương trình giám sát của HĐND quận năm 2017 được thông qua tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ phối hợp thực hiện hoạt động giám sát tập trung vào: Giám sát, khảo sát công tác triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, công tác cải cách hành chính và việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn quận; giám sát tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND của HĐND quận Ba Đình về kế hoạch quản lý, sử dụng các điểm đất nhỏ, lẻ xen kẹt trên địa bàn quận; giám sát kết quả thực hiện các thông báo kết luận sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND quận; khảo sát, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong phối hợp tổ chức phản biện xã hội, Thường trực UBMTTQ chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND - UBND quận tổ chức phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch, Đề án của UBND quận trình tại các kỳ họp HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong chương trình phối hợp công tác, các cơ quan cũng đã xác định chủ động rà soát lại chương trình kế hoạch để bổ sung vào nội dung phối hợp; tổ chức quán triệt, triển khai nội dung phối hợp trong từng cơ quan; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác chặt chẽ, trao đổi thông tin để có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa ba cơ quan, các phòng, ban chuyên môn. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh các nhiệm vụ đột xuất, các cơ quan cần thường xuyên trao đổi, thảo luận, thống nhất chủ trương để cùng thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 01 năm, lãnh đạo ba cơ quan tổ chức rút kinh nghiệm công tác phối hợp…

QUỐC THỊNH

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Bắc Từ Liêm: Giám sát công tác PCCC tại Khu chung cư Ecohome 1
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quốc Oai làm việc tại xã Hòa Thạch
Bắc Từ Liêm: Giám sát công tác PCCC tại chợ Cổ Nhuế, Công ty CP Gỗ Việt và Công ty CP Dệt kim Hà Nội
Chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ quận Tây Hồ
Thường trực HĐND quận Thanh Xuân tổ chức khảo sát tình hình triển khai Nghị quyết HĐND quận, phường và nhiệm vụ công tác năm 2017 với HĐND 11 phường
Đống Đa: Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ
Ban Pháp chế quận Nam Từ Liêm: Giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quốc Oai: Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát
HĐND - UBND - UB MTTQ huyện Ba Vì ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2017
Chương trình phối hợp công tác của HĐND, UBND và UB MTTQ quận Hoàn Kiếm

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3134302