|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

TIN TỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
Ngày cập nhât: 20/03/2017

UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; khi lập thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc; cơ quan, đơn vị lập dự án phải thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính (đối với các cơ quan thuộc cấp Thành phố), hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện, thị xã (đối với các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã) về định mức diện tích trụ sở làm việc bao gồm: Diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật, bộ phận phụ trợ và phục vụ, diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù, trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức; thực hiện rà soát báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Khi thực hiện thanh lý xe hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn khi vận hành xe; các cơ quan, đơn vị phải tổ chức bán đấu giá bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; đồng thời khẩn trương liên hệ, phối hợp Công an thành phố Hà Nội thực hiện các thủ tục sang tên, đổi chủ sở hữu, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát xe ô tô; báo cáo kết quả thanh lý, kê khai đăng ký biến động về tài sản khi thực hiện thanh lý xe ô tô theo quy định hiện hành.

Về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị, Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, trình UBND Thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố trước ngày 31/3/2017, để có căn cứ thực hiện việc mua sắm theo quy định; nghiên cứu, trình UBND Thành phố ban hành quy định cho phép các cơ quan, đơn vị thực hiện thuê máy móc thiết bị hoặc khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí đầu tư mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị làm việc.

Về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, khẩn trương rà soát, trình UBND Thành phố ban hành và thông báo Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm kê, phân loại, xác định giá trị tài sản và tổ chức thực hiện bàn giao tài sản và vốn nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình, kế hoạch được duyệt, tạo điều kiện để các đơn vị tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức, hoạt động. Kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND Thành phố xử lý các trường hợp vi phạm; thu hồi toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung; ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố phù hợp điều kiện và yêu cầu quản lý của Thành phố trong từng giai đoạn.

Về khai thác nguồn lực từ tài sản công, Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất UBND Thành phố ban hành quy định về khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng thông qua hình thức cho thuê hoặc chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật, bảo đảm tăng cường khai thác, huy động hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; tổ chức thực hiện đầu tư, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

Về giao đất, cho thuê đất, quản lý quỹ nhà chuyên dùng và quản lý khai thác tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền khai thác tài nguyên khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên. Tăng cường công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng. Rà soát, thống kê hiện trạng, tổng hợp, kiểm tra, phân loại, đề xuất phương án xử lý, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông trên địa bàn. Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà đất do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang quản lý; tổng hợp, báo cáo đánh giá tổng thể hiện trạng quản lý, sử dụng, các vướng mắc, nguyên nhân tồn tại, sai phạm; chủ trì tham mưu, đề xuất phương án xử lý, cơ chế quản lý đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn lực Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, báo cáo tập thể UBND Thành phố xem xét, quyết định. 

Về hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai, đăng ký, công khai tài sản nhà nước, đảm bảo toàn bộ tài sản theo quy định của cơ quan, đơn vị mình được phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Cũng tại chỉ thị, UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, HĐND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng và nhân dân tích cực tham gia giám sát cộng đồng đối với tài sản công…

Toàn văn chỉ thị xem tại đây

MINH ĐỨC

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Động lực cải cách hành chính
Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Đống Đa
Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến mạnh hơn nữa về kỷ cương hành chính, văn minh đô thị
Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm
Hà Nội tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2016, bước vào nhóm có chất lượng điều hành Tốt
Thành lập Đoàn và tăng cường công tác kiểm tra công vụ năm 2017
Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà dự khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào
Lập lại trật tự đô thị: Không phải chỉ ra quân...

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3135586