|    | 
   Trang chủ    Văn bản PL Lịch làm việc Lịch họp HĐND Thông Báo Sơ đồ trang Hỏi đáp Tin ảnh

Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC
Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 02/2017
Ngày cập nhât: 28/02/2017

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 23/02/2017, tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố (số 34, phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng.

Theo đó, công dân Nguyễn Thị Trường, địa chỉ: tổ 13, đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội không đồng ý với nội dung tại Văn bản số 2107/UBND-BBT ngày 11/10/2016 của UBND quận Hà Đông, về việc thu hồi đất và cấp đất tái định cư cho gia đình bà Nguyễn Thị Trường, không nhất trí với xác định nguồn gốc sử dụng đất và diện tích đất 69,32m2 thu hồi không có quyết định, kiến nghị UBND quận Hà Đông thực hiện theo Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội; đề nghị Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

Quá trình giải quyết vụ việc cho thấy, dự án đầu tư xây dựng đường Ngô Quyền, quận Hà Đông được thực hiện từ năm 2008 (theo Quyết định thu hồi đất số 803/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Hà Đông nay là UBND quận Hà Đông). Trong quá trình thực hiện Dự án đã thu hồi một phần diện tích 191,9m2 đất do gia đình bà Nguyễn Thị Trường đang sử dụng. UBND quận Hà Đông đã ban hành Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 phê duyệt phương án dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 2) dự án đường Ngô Quyền (giai đoạn 1) và gia đình bà Trường được bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc và các khoản hỗ trợ theo quy định. Gia đình bà Trường không đồng ý đã làm đơn khiếu nại đến UBND quận Hà Đông; sau đó UBND quận Hà Đông đã ban hành Quyết định số 6053/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 giải quyết khiếu nại của bà Trường đối với việc bồi thường 191,9m2 đất và bố trí tái định cư thành 03 hộ là không giải quyết được.

UBND thành phố Hà Nội đã có các văn bản chỉ đạo UBND quận Hà Đông giải quyết các tồn tại, vướng mắc về GPMB Dự án. Theo đó, UBND quận Hà Đông đã ban hành các Quyết định: số 4968/QĐ-UBND ngày 06/8/2013, số 5985/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Trường theo các văn bản: số 3972/UBND-TNMT ngày 05/6/2013 và số 5187/UBND-TNMT ngày 18/7/2013 của UBND Thành phố. 

Đối với 02 quyết định nêu trên, gia đình bà Nguyễn Thị Trường vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu nại.

Ngày 02/01/2014, UBND quận Hà Đông có Quyết định số 10/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại (lần 1). Nội dung: giữ nguyên nội dung của các Quyết định: số 4968/QĐ-UBND ngày 06/8/2013, số 5985/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Trường.

Bà Trường tiếp tục có đơn khiếu nại lên UBNDTP. Thanh tra Thành phố đã có Báo cáo số 2300/TTTP-P2 ngày 24/9/2014, và ngày 02/10/2014 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 5065/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại (lần 2). Nội dung: Điều 1 có đề cập đến việc bồi thường về đất, tài sản và tái định cư, cụ thể về đất: Bồi thường 50m2 đất ở theo giá quy định năm 2008; về tài sản: Bồi thường, hỗ trợ bằng giá trị xây mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm phê duyệt; về tái định cư: Giao 02 suất đất tái định cư tại vị trí 1 Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, trong đó: 01 suất diện tích 50m2 phải nộp nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở tái định cư quy định năm 2008 với hệ số k= 1,0 và 01 suất diện tích 50m2, phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở tái định cư quy định năm 2008 với hệ số k= 1,2. 

Ngày 10/11/2014, UBND quận Hà Đông có Báo cáo số 363/BC-UBND, về tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của  UBND Thành phố, trong đó có nội dung thực tế quỹ đất tái định cư khu Ngô Thì Nhậm không có vị trí 1, chỉ có vị trí 2 đường Ngô Thì Nhậm, nên việc bố trí giao đất tái định cư theo đúng Quyết định 5065/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND Thành phố là có khó khăn nhất định và đề xuất bố trí tái định cư cho hộ bà Trường 02 thửa, tổng diện tích 112m2 (thửa đất LK16-6 diện tích 72m2 ; thửa đất LK14-14 diện tích 40m2).

Ngày 08/01/2015, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố có Báo cáo số 233/BC-BCĐ gửi UBND Thành phố, về việc giao đất tái định cư cho 03 hộ dân (trong đó có hộ bà Trường) theo Quyết định giải quyết khiếu nại của Thành phố. Do không còn vị trí 1, gia đình bà Trường đề nghị được giao 02 thửa: thửa đất LK16-6 diện tích 72m2; thửa đất LK14-7 diện tích 53,1m2 (theo biên bản làm việc ngày 28/10/2014), gia đình đề nghị nộp tiền theo giá quy định (k=1) đối với toàn bộ diện tích đất tái định cư của 02 thửa nêu trên, ngoài ra gia đình đề nghị bố trí thêm 01 suất tái định cư.

Ngày 21/5/2015, UBND quận Hà Đông ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND, về việc phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Trường. Theo đó, bà Trường được giao 02 suất đất tái định cư thuộc khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, trong đó: thửa đất LK16-6 diện tích 72m2 ; thửa đất LK14-14 diện tích 40m2 với tổng số tiền phải nộp để bố trí tái định cư là 472.588.440 đồng.

Ngày 30/8/2016, UBND quận Hà Đông có Văn bản số 1771/UBND-BBT gửi UBND Thành phố và Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, kiến nghị việc thực hiện bố trí tái định cư cho hộ bà Trường theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 là không thực hiện được.

Ngày 01/9/2016, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 7765/VP-ĐT, giao UBND quận Hà Đông rà soát lại quỹ đất TĐC tại Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm để xem xét, giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Trường. Ngày 18/10/2016 Văn phòng UBNDTP có Văn bản số 9616/VP-ĐT giao Ban chỉ đạo GPMBTP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xem xét, thống nhất đề xuất, báo cáo UBNDTP. Ngày 30/11/2016, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố có Văn bản số 895/BCĐ-NV3 báo cáo UBND Thành phố, đề nghị: UBND quận Hà Đông căn cứ tình hình thực tế giao đất tái định cư cho gia đình bà Trường theo thẩm quyền.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng có liên quan, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân kết luận: Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trường, trú tại: Tổ 13, đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội đã được UBND Thành phố xem xét, giải quyết đúng trình tự, quy định của pháp luật. Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND Thành phố là Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) đã có hiệu lực pháp luật, trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định có vướng mắc và đã được các cấp, các ngành báo cáo kịp thời với UBND Thành phố để chỉ đạo nhưng chưa kịp thời giải quyết dứt điểm vụ việc; việc thực hiện quyết định là trách nhiệm của các cấp chính quyền trong đó có UBND quận Hà Đông.

Chủ tịch HĐND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố phối hợp với các ngành rà soát làm việc với gia đình bà Trường về nguồn gốc sử dụng đất và diện tích 69m2 còn lại sau thu hồi. Thời hạn giải quyết là 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo kết luận, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố. Bên cạnh đó, đề nghị UBND Thành phố chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND quận Hà Đông kiểm tra, rà soát quỹ đất tái định cư trên địa bàn quận Hà Đông để thống nhất giao đất tái định cư cho gia đình bà Nguyễn Thị Trường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 30/4/2017.

Đồng thời, đề nghị gia đình bà Nguyễn Thị Trường cung cấp hồ sơ liên quan (nếu có) và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND quận Hà Đông và các Sở, ban, ngành Thành phố trong quá trình thực hiện để đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ của công dân.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND giao Văn phòng HĐND Thành phố, Ban Pháp chế HĐND Thành phố, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc.

Toàn văn thông báo kết luận xem tại đây

 ĐỨC HUẤN

 Gửi cho bạn bè  In bài  Trở về

   NỘI DUNG PHẢN HỒI


Ý KIẾN CỦA BẠN

Tin khác:
Chủ tịch HĐND Thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 2/2017
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố trong Quý 1/2017
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong Quý IV/2016
Tổ đại biểu HĐND TP tại huyện Ba Vì: Điều chỉnh lịch tiếp công dân tháng 9/2016
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội trong Quý 3/2016
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND TP Hà Nội trong tháng 4/2016
Lịch Tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong Quý I/2016
Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 10/2015: Huyện Đông Anh cần tập trung giải quyết việc tranh chấp đất đai tại xã Võng La
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong Quý IV/2015

  Bản đồ hành chính
Trưng cầu dân ý
Đánh giá về trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Hà Nội


 
Trực tuyến
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Số người đang truy cập: 0
Tổng Số Tổng lượt truy cập: 3136808