Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

KenhTin: co-cau-to-chuc-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho

Version HistoryVersion History

Name

co-cau-to-chuc-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho

Title

Cơ cấu tổ chức HĐND thành phố

PageUrl

 

DieuHuong

 

ThuTuKenh

2

WikiContent

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/thuong-truc-hoi-dong-nhan-dan.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Thường trực Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n.</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/ban-van-hoa-xa-hoi.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Ban Văn ho&aacute; - X&atilde; hội.</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/ban-kinh-te-ngan-sach.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Ban Kinh tế - Ng&acirc;n s&aacute;ch</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/ban-phap-che.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Ban Ph&aacute;p chế.</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="http://portalhdnd.tandan.com.vn/portal/KenhTin/ban-phap-che.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;</span></a><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; text-align: justify; text-indent: 16px;"><a href="/portal/KenhTin/Ban-Do-thi.aspx" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 51, 102); text-decoration-line: none; cursor: pointer; font-family: Arial;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(51, 102, 255);">Ban&nbsp;Đ&ocirc; thị</span></a></strong></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/thu-ky-ky-hop.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Thư k&yacute; kỳ họp.</span></a></span></p>

Kieu

Trang wiki

TomTat

 

TieuDe

Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố

TenKenh

Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.

MenuChinh

Yes

MenuPhu

No

MenuDoc

Yes

KenhCha

499

KenhChaText

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021
Version: 9.0
Created at 1/7/2016 9:29 AM by admin
Last modified at 12/12/2017 10:57 AM by admin