Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

KenhTin: doan-dai-bieu-quoc-hoi-thanh-pho-ha-noi

Version HistoryVersion History

Name

doan-dai-bieu-quoc-hoi-thanh-pho-ha-noi

Title

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội

PageUrl

 

DieuHuong

 

ThuTuKenh

1

WikiContent

<p class="link_news_hot" style="font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0); line-height: normal;">Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.</p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 40px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/chuc-nang-nhiem-vu.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/BigDot.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Chức năng nhiệm vụ</span></a></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 40px;"><a href="/portal/KenhTin/lanh-dao-doan-dbqh.aspx" style="color: rgb(0, 51, 102); text-decoration: none;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/BigDot.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;L&atilde;nh đạo Đo&agrave;n ĐBQH</span></strong></a></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 40px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/danh-sach-dai-bieu.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/BigDot.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Danh s&aacute;ch đo&agrave;n đại biểu quốc hội.</span></a></p>

<p class="link_news_hot" style="font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0); line-height: normal;">&nbsp;</p>

Kieu

Trang wiki

TomTat

 

TieuDe

 

TenKenh

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

MenuChinh

Yes

MenuPhu

No

MenuDoc

Yes

KenhCha

405

KenhChaText

Giới thiệu chung
Version: 6.0
Created at 1/7/2016 9:35 AM by admin
Last modified at 12/12/2017 10:55 AM by admin