Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

KenhTin: Hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-Ha-Noi-nhiem-ky-2016-

Version HistoryVersion History

Name

Hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-Ha-Noi-nhiem-ky-2016-

Title

 

PageUrl

 

DieuHuong

 

ThuTuKenh

2

WikiContent

<p class="link_news_hot" style="font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0); line-height: normal;">Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội nhiệm kỳ 2016&nbsp;- 2021</p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 40px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/3t9p2achuc-nang-nhiem-vu.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/BigDot.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Chức năng nhiệm vụ của hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></a></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/BigDot.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Cơ cấu tổ chức Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/thuong-truc-hoi-dong-nhan-dan.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Thường trực Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n.</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/Ban-Van-hoa-Xa-hoi-2.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Ban Văn ho&aacute; - X&atilde; hội.</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/ban-kinh-te-ngan-sach.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Ban Kinh tế - Ng&acirc;n s&aacute;ch</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/ban-phap-che.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Ban Ph&aacute;p chế.</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="http://portalhdnd.tandan.com.vn/portal/KenhTin/ban-phap-che.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;</span></a><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; text-align: justify; text-indent: 16px;"><a href="/portal/KenhTin/Ban-Do-thi.aspx" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 51, 102); text-decoration-line: none; cursor: pointer; font-family: Arial;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(51, 102, 255);">Ban&nbsp;Đ&ocirc; thị</span></a></strong></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 80px;"><span style="font-size:12px;"><a class="hotnewscat_title" href="/portal/KenhTin/thu-ky-ky-hop.aspx" style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bolder; font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/structure-common-arrow-9x9-red-transparent-background.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Thư k&yacute; kỳ họp.</span></a></span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: normal; margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/BigDot.gif" style="border: 0px;" width="6" /></strong><a href="/portal/KenhTin/cac-to-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan.aspx" style="color: rgb(0, 51, 102); text-decoration: none;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">C&aacute;c Tổ đại biểu HĐND</span></strong></a></span></p>

<p class="hotnewscat_title" style="font-weight: bolder; font-size: 8pt; color: rgb(102, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: normal;">&nbsp;</p>

Kieu

Trang wiki

TomTat

 

TieuDe

 

TenKenh

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

MenuChinh

Yes

MenuPhu

No

MenuDoc

Yes

KenhCha

405

KenhChaText

Giới thiệu chung
Version: 8.0
Created at 1/7/2016 9:38 AM by admin
Last modified at 6/21/2019 4:20 PM by Quản trị tin bài