Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

KenhTin: Van-phong-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi

Version HistoryVersion History

Name

Van-phong-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi

Title

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân

PageUrl

 

DieuHuong

 

ThuTuKenh

3

WikiContent

<p class="link_news_hot" style="font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0); line-height: normal;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bolder;">Văn ph&ograve;ng&nbsp;Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.</span></span></p>

<p class="hotnewscat_title" style="font-weight: bolder; font-size: 8pt; color: rgb(102, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: normal; margin-left: 40px;"><a href="/portal/KenhTin/9lgfdlChuc-nang-nhiem-vu.aspx" style="color: rgb(0, 51, 102); font-weight: normal; text-decoration: none;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/BigDot.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Chức năng nhiệm vụ</span></strong></a></p>

<p class="hotnewscat_title" style="font-weight: bolder; font-size: 8pt; color: rgb(102, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: normal; margin-left: 40px;"><a href="/portal/KenhTin/qp2e36Co-cau-to-chuc.aspx" style="color: rgb(0, 51, 102); font-weight: normal; text-decoration: none;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img align="absMiddle" alt="" height="6" src="http://dbndhanoi.gov.vn/Portals/9/BigDot.gif" style="border: 0px;" width="6" />&nbsp;Cơ cấu tổ chức</span></strong></a></p>

Kieu

Trang wiki

TomTat

 

TieuDe

 

TenKenh

Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

MenuChinh

Yes

MenuPhu

No

MenuDoc

Yes

KenhCha

405

KenhChaText

Giới thiệu chung
Version: 8.0
Created at 1/7/2016 9:47 AM by admin
Last modified at 12/12/2017 10:58 AM by admin