Chức năng nhiệm vụ

 Lãnh đạo Đoàn ĐBQH

 Danh sách đoàn đại biểu quốc hội.

 Chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân Thành phố.

 Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.

 Thường trực Hội đồng nhân dân.

 Ban Văn hoá - Xã hội.

 Ban Kinh tế - Ngân sách

 Ban Pháp chế.

 Ban Đô thị

 Thư ký kỳ họp.

Các Tổ đại biểu HĐND

 Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

 Chức năng nhiệm vụ

 Cơ cấu tổ chức

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
240 người đã bình chọn
Thống kê: 2.159.611
Online: 65