Chức năng nhiệm vụ

 Lãnh đạo Đoàn ĐBQH

 Danh sách đoàn đại biểu quốc hội.

 Chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân Thành phố.

 Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Thành phố.

 Thường trực Hội đồng nhân dân.

 Ban Văn hoá - Xã hội.

 Ban Kinh tế - Ngân sách

 Ban Pháp chế.

 Ban Đô thị