Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
GiaTri
  
lienhe
<h4>ĐO&Agrave;N ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI V&Agrave; HỘI ĐỒNG NH&Acirc;N D&Acirc;N TH&Agrave;NH PHỐ H&Agrave; NỘI</h4>

<p style="line-height: 20.8px;"><span style="font-size: 14px;">79 Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</span></p>

<p style="line-height: 20.8px;"><span style="font-size: 14px;">Điện thoại: (024)-38253536 &ndash; 38253536 - E mail: dbndhanoi@hanoi.gov.vn</span></p>

<p>&nbsp;</p>
  
HomeAbout
  
ThongKeTraCuu1001
  
portal_visit_count
1527531
  
EnableApproval
True
  
HeadNewsItemCount
7
  
ChanelHeadNewsItemCount
5
  
ShowGoTopOnBottomMenu
  
OpenWeblinksInNewTab
True
  
footer
<h4>ĐO&Agrave;N ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI V&Agrave; HỘI ĐỒNG NH&Acirc;N D&Acirc;N TH&Agrave;NH PHỐ H&Agrave; NỘI</h4>

<p style="line-height: 20.8px;"><span style="font-size: 14px;">79 Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, quận Ho&agrave;n Kiếm, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</span></p>

<p style="line-height: 20.8px;"><span style="font-size: 14px;">Điện thoại: (024)-38253536&nbsp;- Email: dbndhanoi@hanoi.gov.vn</span></p>
  
LatestVideoCount
1
  
JWPSkin
five
  
portal-headnews-template
v2
  
portal-chanelnews-template
v2
  
thong-bao-moi-limit
8
  
ChuChay
"***" NGÀY 5/6 SẼ DIỄN RA PHIÊN GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TP HÀ NỘI VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI; KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, THÔNG BÁO KẾT LUẬN TỐ CÁO ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ"***"