Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
NoiDung
  
  
  
TraLoi
DinhKemTraLoi
  
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà NộiNguyễn Đan Tâmdantam1928@gmail.com
<p>Đề nghị HĐND th&agrave;nh phố d&agrave;nh thời gian th&iacute;ch đ&aacute;ng nghe v&agrave; mổ xẻ hiệu quả hoạt động của KHCN.H&agrave; Nội.</p>

<p>HN c&oacute;.đội ngũ h&ugrave;ng hậu GS, PGS tr&ecirc;n 1000, 24.000 TS, 101.000 Th.sĩ! M&agrave; c&oacute; rất nhiều việc b&ecirc; bối l&acirc;u d&agrave;i li&ecirc;n quan trực tiếp đến bộ mặt đ&ocirc; thị v&agrave; đời s&ocirc;ng nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng thấy KHCN c&oacute; t&aacute;c động g&igrave;, như vỉa h&egrave;, l&ograve;ng đường, gửi xe ng&agrave;y chẵn lẻ, dự định hạn chế xe c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố kh&aacute;c, gi&aacute; tr&ocirc;ng giữ xe m&aacute;y, &ocirc; t&ocirc;., vứt xả r&aacute;c bừa b&atilde;i.....chẳng thấy cơ quan, c&aacute;n bộ KHCN n&agrave;o dấn th&acirc;n!. Trong khi đ&oacute; c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t luận văn &quot;tiến sĩ&quot; vớ&nbsp;vẩn, ngớ ngẩn, như &quot;Đặc điểm giao tiếp với d&acirc;n của&nbsp;Chủ tịch UBND x&atilde;&quot;, &quot;T&iacute;nh c&aacute;ch thanh ni&ecirc;n Huế&quot;, &quot;Gia đ&igrave;nh với việc vận động thanh ni&ecirc;n thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự&quot;, &quot;B&igrave;a s&aacute;ch&quot; (d&acirc;n gian gọi l&agrave; &quot;tiến sĩ b&igrave;a s&aacute;ch&quot;), v.v.v&agrave; v.v. Nhờ thế m&agrave; một năm c&oacute; viện trong Viện lạm ph&aacute;t đến .350 học vị &quot;tiến sỹ&quot;! (d&acirc;n gian gọi l&agrave; tiến sĩ giấy!). X&agrave;i tiền d&acirc;n v&ocirc; tội vạ. Đ&acirc;y l&agrave; một l&atilde;ng ph&iacute; rất lớn. Nh&acirc;n d&acirc;n đ&ograve;i phải cần chấm dứt ngay!</p>

<p>Đan-T&acirc;m (cử tri phường Quang Trung, Đống Đa.HN)</p>
Yes12/4/2017 7:00 PM1
No
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà NộiCử tri Hoàn Kiếmddjfdf@gmail.com
<p>Đề nghị HĐND TP tăng thời gian chất vấn. Đề nghị chất vấn c&aacute;c vấn đề n&oacute;ng như l&aacute;t đ&aacute; vỉa h&egrave;, mở c&aacute;c tuyến đường mới nhưng tạo n&ecirc;n nh&agrave; si&ecirc;u mỏng, si&ecirc;u m&eacute;o; 5B L&ecirc; Trực....</p>
Yes12/4/2017 7:00 PM1
No
  
Cử tri hỏi, cơ quan Nhà nước trả lờiPhan Ngọc Cừphanngocu@yahoo.com
Đề nghị đồng chí Chủ tịch HĐND thông báo với cử tri và công khai kết quả xử lý vi phạm của Chủ đầu tư đối với tòa nhà Chung cư 93 Lò Đúc và hướng xử lý, kết luận về vi phạm tại tầng 30 của tòa nhà.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch cho biết cơ quan nào đã cấp phép cho tồn tại tầng 28 - 29 của tòa nhà Chung cư này? Đây là các tầng vi phạm không có trong Giấy phép xây dựng và xây trên đất thuộc sở hữu chung của tất cả cư dân tòa nhà.
Trân trọng
No3/28/2019 4:50 PM7
No