Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

VanBan

Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội

HoTen

Nguyễn Đan Tâm

Email

dantam1928@gmail.com

DienThoai

 

TieuDe

 

NoiDung

<p>Đề nghị HĐND th&agrave;nh phố d&agrave;nh thời gian th&iacute;ch đ&aacute;ng nghe v&agrave; mổ xẻ hiệu quả hoạt động của KHCN.H&agrave; Nội.</p>

<p>HN c&oacute;.đội ngũ h&ugrave;ng hậu GS, PGS tr&ecirc;n 1000, 24.000 TS, 101.000 Th.sĩ! M&agrave; c&oacute; rất nhiều việc b&ecirc; bối l&acirc;u d&agrave;i li&ecirc;n quan trực tiếp đến bộ mặt đ&ocirc; thị v&agrave; đời s&ocirc;ng nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng thấy KHCN c&oacute; t&aacute;c động g&igrave;, như vỉa h&egrave;, l&ograve;ng đường, gửi xe ng&agrave;y chẵn lẻ, dự định hạn chế xe c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố kh&aacute;c, gi&aacute; tr&ocirc;ng giữ xe m&aacute;y, &ocirc; t&ocirc;., vứt xả r&aacute;c bừa b&atilde;i.....chẳng thấy cơ quan, c&aacute;n bộ KHCN n&agrave;o dấn th&acirc;n!. Trong khi đ&oacute; c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t luận văn &quot;tiến sĩ&quot; vớ&nbsp;vẩn, ngớ ngẩn, như &quot;Đặc điểm giao tiếp với d&acirc;n của&nbsp;Chủ tịch UBND x&atilde;&quot;, &quot;T&iacute;nh c&aacute;ch thanh ni&ecirc;n Huế&quot;, &quot;Gia đ&igrave;nh với việc vận động thanh ni&ecirc;n thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự&quot;, &quot;B&igrave;a s&aacute;ch&quot; (d&acirc;n gian gọi l&agrave; &quot;tiến sĩ b&igrave;a s&aacute;ch&quot;), v.v.v&agrave; v.v. Nhờ thế m&agrave; một năm c&oacute; viện trong Viện lạm ph&aacute;t đến .350 học vị &quot;tiến sỹ&quot;! (d&acirc;n gian gọi l&agrave; tiến sĩ giấy!). X&agrave;i tiền d&acirc;n v&ocirc; tội vạ. Đ&acirc;y l&agrave; một l&atilde;ng ph&iacute; rất lớn. Nh&acirc;n d&acirc;n đ&ograve;i phải cần chấm dứt ngay!</p>

<p>Đan-T&acirc;m (cử tri phường Quang Trung, Đống Đa.HN)</p>

Active

Yes

GioDang

12/4/2017 7:00 PM

VanBan:ID

1

TraLoi

 

DinhKemTraLoi

 

isTraLoi

No

Attachments

Created at 12/4/2017 12:07 PM by System Account
Last modified at 12/5/2017 9:03 AM by admin