Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

VanBan

Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội

HoTen

Cử tri Hoàn Kiếm

Email

ddjfdf@gmail.com

DienThoai

 

TieuDe

 

NoiDung

<p>Đề nghị HĐND TP tăng thời gian chất vấn. Đề nghị chất vấn c&aacute;c vấn đề n&oacute;ng như l&aacute;t đ&aacute; vỉa h&egrave;, mở c&aacute;c tuyến đường mới nhưng tạo n&ecirc;n nh&agrave; si&ecirc;u mỏng, si&ecirc;u m&eacute;o; 5B L&ecirc; Trực....</p>

Active

Yes

GioDang

12/4/2017 7:00 PM

VanBan:ID

1

TraLoi

 

DinhKemTraLoi

 

isTraLoi

No

Attachments

Created at 12/4/2017 3:21 PM by System Account
Last modified at 12/4/2017 3:23 PM by Hà Quốc Thịnh