Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
UrlVanBan
TrichYeu
  
  
  
  
  
  
  
  
Count= 237
  
7/13/20127/13/2012
/Portals/9/Tailieu/1/Nghi quyet KTXH 6 thang 2012.doc
Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội
và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của Thành phố Hà Nội
HĐND Thành phố Hà Nội
1
Nghi quyet KTXH 6 thang 2012.doc473Yes7/13/201207/2012/NQ-HĐND
  
7/13/20127/13/2012
/Portals/9/Tailieu/1/Nghi_quyet_Quy_hoach_thoat_nuoc.doc
Về việc thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
HĐND Thành phố Hà Nội
2
Nghi_quyet_Quy_hoach_thoat_nuoc.doc474Yes7/13/201208/2012/NQ-HĐND
  
18/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Hà Nội
HĐND Thành phố Hà Nội
1
475Yes12/7/201218/2012/NQ-HĐND
  
18/12/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/18_2012_NQ.pdf
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Hà Nội
HĐND Thành phố Hà Nội
1
18_2012_NQ.pdf476Yes12/7/2012
  
19/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/19-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015
HĐND Thành phố Hà Nội
1
19-2012-nq-hđnd_signed.pdf477Yes12/7/201219/2012/NQ-HĐND
  
20/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/
Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2011
HĐND Thành phố Hà Nội
1
478Yes12/7/201220/2012/NQ-HĐND
  
22/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/22-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố
HĐND Thành phố Hà Nội
1
22-2012-nq-hđnd_signed.pdf479Yes12/7/201222/2012/NQ-HĐND
  
23/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/23-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
HĐND Thành phố Hà Nội
1
23-2012-nq-hđnd_signed.pdf480Yes12/7/201223
  
24/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/24-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
HĐND Thành phố Hà Nội
1
24-2012-nq-hđnd_signed.pdf481Yes12/7/201224
  
25/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/
Về Quy hoạch Nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
HĐND Thành phố Hà Nội
1
482Yes12/7/201225
  
26/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012
/Portals/9/Tailieu/1/26-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
HĐND Thành phố Hà Nội
1
26-2012-nq-hđnd_signed.pdf483Yes12/7/201226
  
18/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/18_2012_NQ.pdf
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Hà Nội
HĐND Thành phố Hà Nội
100
18_2012_NQ.pdf484Yes12/7/201318
  
19/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/19-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015
HĐND Thành phố Hà Nội
99
19-2012-nq-hđnd_signed.pdf485Yes1/23/201319
  
20/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/20-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2011
HĐND Thành phố Hà Nội
1
20-2012-nq-hđnd_signed.pdf486Yes12/7/201220
  
22/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/22-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
22-2012-nq-hđnd_signed.pdf487Yes12/7/201222
  
195/HĐND6/12/20136/12/2013
/Portals/9/Tailieu/1/195-hdnd.pdf
Về việc nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ 7 và hướng dẫn thảo luận tổ
HĐND Thành phố Hà Nội
1
195-hdnd.pdf488Yes6/12/2013195
  
23/2012/NQ-HĐND 12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/23-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
23-2012-nq-hđnd_signed.pdf489Yes12/7/201223
  
91/2006/NĐ-CP6/9/20066/9/2006Nghị định
/Portals/9/Tailieu/4/Nghi dinh 91_2006.doc
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Chính phủ
1
Nghi dinh 91_2006.doc490Yes6/9/200691
  
24/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/24-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
24-2012-nq-hđnd_signed.pdf491Yes12/7/201224
  
25/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/25-nq-hđnd_signed.pdf
Về Quy hoạch Nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
25-nq-hđnd_signed.pdf492Yes12/7/201225
  
26/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/26-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
26-2012-nq-hđnd_signed.pdf493Yes12/7/201226
  
27/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/27-2012-nq-hđnd_signed.pdf
Về Chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
27-2012-nq-hđnd_signed.pdf494Yes12/7/201227
  
28/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/28-nq-hđnd_signed.pdf
Về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2013.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
28-nq-hđnd_signed.pdf495Yes12/7/201228
  
29/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/29-nq-hđnd_signed.pdf
Về miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 (đối với ông Nguyễn Đức Nhanh).
HĐND Thành phố Hà Nội
1
29-nq-hđnd_signed.pdf496Yes12/7/201229
  
30/2012/NQ-HĐND12/7/201212/7/2012Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/30-nq-hđnd_signed.pdf
Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 (đối với ông Nguyễn Đức Chung).
HĐND Thành phố Hà Nội
1
30-nq-hđnd_signed.pdf497Yes12/7/201230
  
195/HĐND6/12/20136/12/2013
/Portals/9/Tailieu/1/195-hdnd.pdf
Về việc nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ 7 và hướng dẫn thảo luận tổ
HĐND Thành phố Hà Nội
1
195-hdnd.pdf498Yes6/12/2013195
  
195/HĐND6/12/20136/12/2013
/Portals/9/Tailieu/1/195-hdnd.pdf
Về việc nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ 7 và hướng dẫn thảo luận tổ
HĐND Thành phố Hà Nội
1
195-hdnd.pdf499Yes6/12/2013195
  
02/2013/NQ-HĐND 7/4/20137/4/2013Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/02-2013-NQ-HĐND.doc
Về việc ban hành, thay thế một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
02-2013-NQ-HĐND.doc500Yes7/4/201302
  
03/2013/NQ-HĐND7/12/20137/12/2013Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/03-2013-NQ-HĐND.doc
Về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
03-2013-NQ-HĐND.doc501Yes7/12/201303
  
04/2013/NQ-HĐND7/12/20137/12/2013Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/04-2013-NQ-HĐND.doc
Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô.
HĐND Thành phố Hà Nội
1
04-2013-NQ-HĐND.doc502Yes7/12/201304
1 - 30Next