Với mục đích đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính sự nghiệp của Thành phố năm 2017 gặp khó khăn, vướng mắc do nguyên nhân và có giải pháp, lộ trình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời qua đó Ban Pháp chế cũng đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, việc tổ chức thực hiện bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Qua giám sát, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố ghi nhận và đánh giá Thành phố đã làm tốt được 5 vấn đề khi triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND thành phố như: (1) Về công tác tổ chức kiện toàn bộ máy, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội nhiều giải pháp, quyết liệt kiện toàn các đầu mối, sắp xếp lại các phòng ban; giảm lãnh đạo; giảm từ 70 Ban quản lý dự án xuống còn 41 Ban quản lý dự án; hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện….(2) Giao chỉ tiêu kinh tế xã hội gắn với giao biên chế theo đúng Nghị quyết 16/NQ-HĐND; (3) Đã có chỉ đạo đẩy mạnh, nhanh việc chuyển các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ (đến nay số đơn vị tự chủ 95 đơn vị với tổng biên chế là 6.635); (4) Đã xong được Đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; (5) Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được quan tâm trong đó  triển khai đến tận cấp xã phường...

Tuy nhiên ngoài những việc đã làm được ra, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố cũng đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho thành phố rà soát và đẩy mạnh cơ chế chính sách khuyến khích các đơn vị có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ; công tác tuyển dụng, thi tuyển sàng lọc, tạo điều kiện có đội ngũ công chức, viên chức mới đảm bảo đủ năng lực theo đề án vị trí việc làm, nhưng không vượt quá chỉ tiêu giao; phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu xử lý công việc liên quan đến vấn đề này… Có như vậy, bộ máy hành chính mới bớt cồng kềnh, hoạt động hiệu quả./.

KIM NGÂN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.160
  Online: 39