Mục tiêu của kế hoạch nhằm thu hút đầu tư, hoàn thiện xây dựng và phát triển các Khu CNTT tập trung làm nền tảng phát triển Công nghiệp CNTT kinh tế tri thức của Thành phố; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường Công nghiệp CNTT cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố, hỗ trợ một số doanh nghiệp mạnh, có quy trình sản xuất hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.

Mục tiêu cụ thể, doanh thu Công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội chiếm khoảng 15-20% doanh thu Công nghiệp CNTT cả nước, trong đó công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của Hà Nội tăng trưởng khoảng 15-20%/năm, đóng góp 20-30%/năm cho doanh thu công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của cả nước. Nâng cao sức cạnh tranh, phấn đấu trong nhóm 15 thành phố hấp dẫn nhất về gia công phần mềm toàn cầu. Triển khai xây dựng hạ tầng Khu nghiên cứu và phát triển (R&D) thuộc dự án tổng thể Khu CNTT tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội từ nguồn ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020. Tiếp nhận, hỗ trợ tối thiểu 03 doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tổ chức đào tạo tối thiểu 10 môn học/khóa học/năm, trang bị các kỹ năng cơ bản cho các doanh nghiệp tại Vườn ươm.

Về phát triển các Khu CNTT tập trung, thu hút đầu tư xây dựng Khu Công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội theo mô hình Khu CNTT tập trung theo chuẩn quốc tế, mô hình đột phá về Công nghiệp CNTT của cả nước. Đẩy mạnh hoạt động của Khu CNTT tập trung Cầu Giấy, thực hiện đúng lộ trình thu hút, tăng tỷ trọng các doanh nghiệp CNTT, tiến tới tập trung hoạt động về CNTT thông qua các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp CNTT và tăng cường thông tin, tuyên truyền về Khu CNTT tập trung Cầu Giấy. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và triển khai xây dựng một số phân khu chức năng phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm CNTT tại Khu CNTT tập trung Công viên phần mềm Hà Nội từ nguồn ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2017.

Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố, tổ chức khảo sát, cập nhật số liệu về ngành Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố. Xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, hội tụ các chuyên gia giỏi để hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp. Đồng thời, xây dựng quy chế đánh giá, xét chọn các đề án, dự án, ý tưởng đổi mới sáng tạo về lĩnh vực CNTT và khung chương trình đào tạo năng lực quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp. Kết nối với các Vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thủ đô. Tổ chức các hoạt động cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như: đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường... để hỗ trợ doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố. Tổ chức hội nghi, hội thảo đối thoại với các doanh nghiệp CNTT để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp CNTT; chia sẻ những bài học thành công trong khởi nghiệp, tạo diễn đàn đối thoại giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các bạn trẻ có quyết tâm khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT, hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT nghiên cứu phát triển thương hiệu, sản phẩm trọng điểm và thương mại hóa sản phẩm, như: tài chính, khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu... Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT phát triển các sản phẩm, ứng dụng thông minh triển khai trong các lĩnh vực xây dựng Thành phố thông minh trên địa bàn Thành phố. Xây dựng tài liệu hướng dẫn mô hình ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, qua đó định hướng việc triển khai ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT, hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực CNTT do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND Thành phố tổ chức. Phối hợp với các Hội, Hiệp hội CNTT và các đối tác quốc tế để tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT cho doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố. Triển khai đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố về ứng dụng CNTT trong quản lý và sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ trực tuyến, an toàn an ninh thông tin...

Xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường, hỗ trợ tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, phát triển các Khu CNTT tập trung, các tòa nhà CNTT trên địa bàn Thành phố. Triển khai hoạt động kết nối giao thương các doanh nghiệp CNTT, chú trọng tới các doanh nghiệp phần mềm, nội dung số của Thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp nước ngoài (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...). Tổ chức hội thảo kết hợp triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ CNTT nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ CNTT. Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ CNTT trên “Trang thông tin điện tử công nghiệp và doanh nghiệp CNTT thành phố Hà Nội”. Triển khai các hoạt động kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp quốc tế thông qua các hoạt động trưng bày ý tưởng kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp.

Kế hoạch cũng chỉ rõ các giải pháp thực hiện, trong đó nghiên cứu, hướng dẫn và thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi của Chính phủ, Thành phố về phát triển các Khu CNTT tập trung, như: Quy chế quản lý Khu CNTT tập trung trên địa bàn Thành phố; Ưu đãi về vốn đầu tư xây dựng, về đầu tư xây dựng hạ tầng trong và ngoài hàng rào dự án...; Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu và thuế thu nhập cá nhân... Hướng dẫn và triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các Sở, ban, ngành đoàn thể tạo môi trường chính sách thuận lợi để các sản phẩm và dịch vụ CNTT được ứng dụng rộng rãi tại thị trường nội địa.

Huy động các nguồn tài trợ, vốn xã hội hóa, hợp tác quốc tế... thúc đẩy và phát triển ngành Công nghiệp CNTT của Thủ đô. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung xây dựng các cơ chế chính sách, hỗ trợ tập huấn, giới thiệu về các quy trình quản lý sản xuất tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp ứng dụng và doanh nghiệp cung cấp giải pháp CNTT. Đẩy mạnh phương thức thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ- TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát triển ngành Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

Chủ động hợp tác, liên kết với các Thành phố lớn trong nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng nhằm phát huy các thế mạnh của mỗi địa phương tạo ra những khả năng phát triển mới về thị trường Công nghiệp CNTT. Đồng thời, định kỳ tổ chức hội thảo, giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý nhà nước giữa các Khu CNTT tập trung trong cả nước. Tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập quốc tế thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về Công nghiệp CNTT với các nước có trình độ phát triển cao về Công nghiệp CNTT như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Isarel…

MINH ĐỨC


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  316 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.606.096
  Online: 50