Chủ tọa kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Phúc Thọ

HĐND huyện đã xem xét, quyết nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; kế hoạch năm 2018. Theo đó, năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát, trọng tâm, quyết liệt của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Các chi tiêu HĐND huyện giao cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng 8,7% (đạt 95,6% KH), thu nhập bình quân 38 triệu đồng/người/năm (vượt 1 triệu đồng), thu ngân sách nhà nước đạt 251 tỷ đồng (đạt 136,4 dự toán HĐND Thành phố giao, 124% dự toán HĐND huyện giao), xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp - TTCN, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, nhiều ngành có mức tăng trên 10%. Triển khai thực hiện Cuộc vận động “3 sạch” trên địa bàn huyện bước đầu đạt kết quả tốt…

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: Kinh tế có bước phát triển nhưng còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình còn hạn chế; tình trạng vi phạm sử dụng đất đai, tái lấn chiếm, tái vi phạm hành lang an toàn giao thông ở một số xã, thị trấn chưa được xử lý triệt để; công tác quản lý xây dựng cơ bản còn yếu ở một số khâu; thu gom, vận chuyển rác thải còn chưa kịp thời, vệ sinh an toàn thực phẩm có chuyển biến nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; công tác quản lý nội bộ một số trường học còn hạn chế; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; cải cách hành chính có chuyển biển nhưng vẫn còn một số cán bộ làm việc chưa hết trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo trong xử lý các vụ việc bức xúc còn hạn chế. Tình hình tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường còn diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn một số nơi còn hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém, HĐND huyện đã thảo luận, thống nhất quyết nghị thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018. Theo đó, các cấp, các ngành tập trung chi đạo quyết liệt thực hỉện có hiệu quả những nhiệm vụ Thành phố giao, nhiệm vụ trọng tâm của Huyện. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra với các mục tiêu tổng quát: Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí các xã Nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đầu tư công, công tác quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tồ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở các cấp, các ngành. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu: 9,5% (trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 12,5%; Dịch vụ tăng 9,3%; Nông nghiệp tăng 4,3%); cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Xây dựng 42,3%; dịch vụ 34,6%; nông nghiệp 23,1%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 242,6 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương: 994,12 tỷ đồng; thu nhập bình quân: 41 triệu đồng/người; giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản: 140 triệu đồng/ha; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 0,4%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 85,3%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí mới: 100%; giảm số hộ thoát nghèo: 100 hộ trở lên; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa: 86,5%; tỷ lệ làng (thôn) được công nhận danh hiệu Làng văn hóa: 75%; số đơn vị tăng thêm đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa: 10; số trường học công lập tăng thêm đạt chuẩn Quốc gia: 02; tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh: 100% (trong đó: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 50%); tỷ lệ lao động qua đào tạo: 50,5%; xây dựng nông thôn mới: huyện được công nhận huyện nông thôn mới; số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được cấp lần đầu: 200 giấy; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày: 90%; tiếp tục củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu quả.

Năm nhiệm vụ trọng tâm:

-        Tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

-        Thu hút các doanh nghiệp đầu tư về huyện; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), trọng tâm là khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước.

-        Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới trình Thành phố thẩm định; thực hiện tốt cuộc vận động 3 sạch “nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch

-        Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng lâu năm; giải quyết kiến nghị của nhân dân tại đối thoại năm 2017 và các kỳ tiếp xúc cử tri.

-        Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật gắn với trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ, đặc biệt người đứng đầu, Xây dựng đội ngũ cán bộ “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” với tinh thần trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”.

Ba khâu đột phá:

-        Chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi;

-        Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân;

-        Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “3 sạch”.

Tại Kỳ họp thứ 5 các đại biểu HĐND huyện chất vấn và thảo luận tại hội trường với tinh thần đổi mới, quyết liệt, cầu thị, thẳng thắn và được truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền thanh huyện. Có 07 ý kiến thảo luận. Các ý kiến tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ; xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, trật tự đô thị, quản lý nhà nước về đất đai, vệ sinh môi trường, điện lực, giao thông thủy lợi.

Có 02 ý kiến chất vấn: Công ty Thủy lợi sông Tích về phương thức phục vụ sau khi nhận bàn giao hệ thống kênh mương theo Quyết định số 41 của UBND Thành phố và Trung tâm Phát triển Quỹ đất về việc bàn giao, đưa vào sử dụng trạm điện khu Chum Xanh, cụm 9 xã Ngọc Tảo. Các ý kiến đã được lãnh đạo Công ty Thủy lợi sông Tích và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện trả lời làm rõ.

Cuối phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành của Huyện đã phát biểu giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Thay mặt UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND huyện và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản, thể hiện ý chí quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2018.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND huyện trình tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết:

(1)     Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018.

(2)     Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện, kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Phúc Thọ.

(3)     Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018.

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đã định. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, HĐND huyện giao UBND huyện khẩn trương thể chế hóa bằng văn bản theo thẩm quyền, hướng dẫn cụ thể, chi tiết và xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt sâu rộng nghị quyết HĐND huyện đã ban hành đến các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo sự đồng thuận cao, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua. Đồng thời đề nghị ủy ban MTTQVN huyện cùng tham gia giám sát với Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong huyện tích cực ủng hộ và thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

QUỐC THỊNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  100 người đã bình chọn
  Thống kê: 496.206
  Online: 26