DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 5 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XV

(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 06/12/2017)

-----------------------------

     Thời gian làm việc:            Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Giữa các buổi giải lao 15 phút

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (04/12/2017 - thứ Hai)

Buổi sáng (Truyền hình trực tiếp)

1. HĐND Thành phố làm lễ chào cờ 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu.

6. UBND Thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 của thành phố Hà Nội.

7. Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND Thành phố năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

8. Chánh án TAND Thành phố báo cáo tóm tắt công tác xét xử của Tòa án nhân dân năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

9. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

10. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

11. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 của thành phố Hà Nội.

12. Ban Đô thị đại diện cho các Ban HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp thẩm tra chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội.

13. Ban Pháp chế HĐND Thành phố báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật của các cơ quan Tư pháp năm 2017.

14. Đại biểu thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội.

15. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Buổi chiều: 

1. Đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường và quyết nghị về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội.

2. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của thành phố Hà Nội (Luật Ngân sách nhà nước năm 2015).

3. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (hoàn chỉnh) của thành phố Hà Nội (Luật Đầu tư công 2015); phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND.

4. UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố cho ý kiến về kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2018-2020; thảo luận và quyết nghị ngân sách địa phương, dự toán ngân sách Thành phố năm 2018.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (05/12/2017 - thứ Ba)

Buổi sáng:

1. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.

2. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị thông qua đồ án “Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000” (Luật Thủ đô).

3. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

4. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 (Luật Đất đai 2013).

5. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về Kế hoạch thực hiện Đề án ”Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020” (Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020).

6. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về cơ chế, chính sách và một số cơ chế, chính sách khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (Theo Luật Ngân sách Nhà nước), gồm:

- Quy định về việc cấp thẻ BHYT cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo

-  Mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của Thành phố Hà Nội theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 (thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/1/2011 của UBND thành phố Hà Nội).

- Quy định nội dung chi và mức chi cụ thể đối với công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Xây dựng và ban hành định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương (theo Công văn số 1131/BYT-KH-TC ngày 10/3/2017 của Bộ Y tế về thực hiện Thông tư số 36/2016/TT-BYT ngày 29/9/2016).

- Một số cơ chế, chính sách, nội dung chi, định mức chi khác.

Buổi chiều:

1. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (Luật giá).

2. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố (cập nhật theo quy định tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính).

3. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành).

4. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố (Luật Phí, Lệ phí).

5. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 (Luật Đầu tư công và Luật Tổ chức chính quyền địa phương).

6. Kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

7. Thường trực HĐND trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (06/12/2017 - thứ Tư)

Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp cả ngày phiên chất vấn và trả lời chất vấn)

1. Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố khai mạc phiên chất vấn.

2. Chiếu Video clip về công tác quản lý đô thị.

3. HĐND Thành phố tái chất vấn về tình hình thực hiện kết luận của Chủ tọa tại các phiên chất vấn từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố.

Buổi chiều:

1. Chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố tiếp thu và giải trình

3. Chủ tọa kỳ họp kết luận phiên chất vấn.

4. Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp.

5. Chào cờ.        

ĐỖ TRƯỜNG


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  104 người đã bình chọn
  Thống kê: 521.964
  Online: 36