Thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 10/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Thành phố; số 12/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2017 và Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tới các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2017, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 theo chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố, Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc giao chi tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội, Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật và nhiệm vụ thu NSNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND Thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giảm dần nợ cũ, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác, chống thất thu, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Thực hiện quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; cắt giảm chi hội nghị, hội thảo, đoàn ra, chi mua sắm tài sản đắt tiền; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp; giảm các khoản chi không cần thiết và không còn phù hợp để cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017. Trong đó Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với 100% các trường hợp có rủi ro cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ NSNN. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác số nợ thuế của từng doanh nghiệp thuộc phạm vi được giao quản lý; tăng cường công tác quản lý nợ thuế, triển khai thực hiện đúng, kịp thời các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đúng quy định của Luật Quản lý thuế; công khai thông tin doanh nghiệp còn nợ tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì thực hiện thẩm tra việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2017 của các sở, ngành thuộc Thành phố; kiểm tra kết quả phân bổ và giao dự toán của các quận, huyện, thị xã đảm bảo thời gian, nguyên tắc, các chỉ tiêu và đúng chế độ quy định. Thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình chấp hành, sử dụng ngân sách của các đơn vị dự toán, các quỹ tài chính. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trình UBND Thành phố phương án phân bổ các nguồn kinh phí phát sinh trong năm đảm bảo kịp thời, đúng quy định…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm tra việc phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển của các quận, huyện, thị xã; phân bổ kinh phí Thành phố bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư XDCB cho các quận, huyện, thị xã; tình hình bố trí vốn để trả nợ XDCB và kết quả xử lý nợ XDCB của các huyện, thị xã. Triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư theo quy định. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các biện pháp theo chỉ đạo của Thành phố trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng XDCB mới.

Kho bạc nhà nước Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khoản chi từ NSNN đảm bảo đúng dự toán được giao, đúng quy định. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sử dụng ngân sách: Thực hiện trong phạm vi ngân sách được giao; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị trực thuộc, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Trường hợp phát hiện các đơn vị trực thuộc sử dụng ngân sách không đúng chế độ, chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến thực hiện chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo,... cần có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo chính sách, chế độ thực hiện đúng đối tượng và có hiệu quả.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức điều hành ngân sách chủ động, tích cực; đảm bảo nguyên tắc và giữ vững cân đối ngân sách các cấp; thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện thu NSNN, trường hợp trong năm dự kiến thu ngân sách không đạt dự toán, cần có các giải pháp sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để đảm bảo cân đối ngân sách; kết hợp rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết hoặc không có khả năng hoàn thành trong năm để điều chỉnh cho các nhiệm vụ đầu năm bố trí chưa đủ hoặc nhiệm vụ cấp bách mới phát sinh. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các nguyên tắc nêu trên.

Thành phố chỉ đạo tiếp tục quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2017 và kế hoạch trung hạn 2016- 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế…

Toàn văn chỉ đạo của Thành phố xem tại đây

MINH ĐỨC


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  328 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.666.001
  Online: 31