Hiến pháp năm 2013, Điều 111 quy định: “Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân (HĐND) và ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”. Theo đó, khoản 1 Điều 113 tiếp tục quy định: “HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”. Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định cấp chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính gồm có HĐND và UBND. Như vậy, sau một thời gian dài thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội, Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định cấp chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính đều phải có HĐND và UBND. Điều này đã khẳng định rõ vị thế của HĐND trong tổ chức bộ máy chính quyền ở địa phương.

Theo quy định, HĐND được thành lập ở cả 3 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Hiến pháp năm 2013 cũng quy định rõ chức năng và nhiệm vụ của HĐND địa phương, theo đó, HĐND thực hiện 2 loại chức năng là “quyết định” và “giám sát”, cụ thể, HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. So với Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, cơ cấu tổ chức của HĐND cấp tỉnh và huyện không có nhiều thay đổi, nhưng cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã lại có thay đổi đáng kể, khi quy định Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban Pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. 

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, Hà Nội hiện có 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn. Tại cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp năm 2011, số đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn được bầu là 15.203 đại biểu. Trong đó, đại biểu hoạt động chuyên trách là 531 đại biểu (102 Chủ tịch HĐND và 429 Phó Chủ tịch HĐND). Nhiệm kỳ 2016 - 2021, số đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn được bầu là 15.559, trong đó đại biểu hoạt động chuyên trách là 731 (126 Chủ tịch, 557 Phó Chủ tịch, 13 Trưởng ban, 35 Phó Trưởng ban). Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND cấp xã thành lập 2 ban: ban Pháp chế và ban Kinh tế - xã hội.

Quán triệt phương châm hoạt động “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân” đã được Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND cấp xã của Thành phố đã tích cực hoạt động và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô, cùng hệ thống HĐND các cấp thành phố Hà Nội góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố. So với nhiệm kỳ 2011 - 2016, hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều thuận lợi hơn do được thành lập thêm hai ban là ban Pháp chế và ban Kinh tế - xã hội. Các Ban dù mới được bầu ra nhưng cũng đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tích cực thẩm tra các văn bản, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, góp phần làm cho việc ban hành nghị quyết HĐND cấp xã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đúng pháp luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên địa bàn như tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa… Đặc biệt, hoạt động giám sát có bước chuyển quan trọng, các ban HĐND cấp xã đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát các vấn đề của xã, thôn tích cực hơn, số cuộc giám sát nhiều hơn, giám sát kỹ hơn về các chuyên đề như công tác thu - chi tài chính, xây dựng cơ bản, thực hiện an sinh xã hội… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa tương xứng với vị trí, vai trò trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cũng như với nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Cụ thể:

Một là, công tác tổ chức kỳ họp HĐND ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức. Thời gian tổ chức kỳ họp thường chỉ trong một ngày, chủ yếu tập trung thực hiện phần nghi thức, thủ tục và thông qua các nội dung trình kỳ họp. Việc xây dựng chương trình thực hiện các nội dung kỳ họp chưa thật khoa học; thời gian trình bày báo cáo dài, thảo luận ít và chưa sâu; điều hành phiên chất vấn chưa khoa học, có nơi còn lẫn giữa chất vấn với thảo luận các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp; chưa bố trí hợp lý để bảo đảm gắn kết giữa việc nghe báo cáo, tờ trình, nghe giải trình với việc thảo luận quyết định từng nội dung. Chất lượng các nội dung trình kỳ họp còn thấp. Công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình chất lượng chưa cao. Có nơi không tổ chức thẩm tra hoặc có thẩm tra nhưng không có báo cáo trình HĐND. Việc quyết định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn mang tính hình thức, hầu hết là vận dụng các biện pháp chung chung, chưa có biện pháp xuất phát từ tình hình thực tế và khả năng, điều kiện của địa phương. Thời gian dành cho việc thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp còn ít, chưa thỏa đáng, đại biểu HĐND ít tham gia phát biểu thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND.

Hai là, hoạt động giám sát của HĐND cấp xã chưa được tiến hành thường xuyên; có lúc, có nơi còn lúng túng về phương pháp; chất lượng và hiệu quả giám sát nhìn chung còn thấp. Nhiều kiến nghị thông qua hoạt động giám sát chưa được các cơ quan có trách nhiệm quan tâm giải quyết kịp thời; việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ba là, công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của HĐND còn thiếu chủ động. Một số đại biểu HĐND cấp xã chưa làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, chưa dành thời gian cần thiết cho hoạt động của HĐND. Trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, số lượng cử tri tham dự buổi tiếp xúc nhiều nơi chưa bảo đảm theo yêu cầu, có tình trạng đại biểu ngại khi dự tiếp xúc cử tri.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên trong hoạt động của HĐND cấp xã ở Hà Nội. Trước hết, do điều kiện để thực thi quyền lực của HĐND cấp xã còn hạn chế. Trước kia theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, Thường trực HĐND cấp xã chỉ có 2 người, trong đó chỉ có một người chuyên trách thường là Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch HĐND cấp xã thường là Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm, không có ban chuyên môn, không có chuyên viên giúp việc riêng cho hoạt động HĐND. Đến nay, thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND cấp xã có thêm 02 Ban, là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hầu hết vẫn chỉ là kiêm nhiệm và vẫn chỉ có 1 chuyên trách theo quy định của Luật là Phó Chủ tịch HĐND, không có chuyên viên giúp việc riêng. Do đó, hiệu quả hoạt động của HĐND chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và năng lực của người hoạt động chuyên trách.

Một trong những nguyên nhân chủ quan khác là trình độ, năng lực của đại biểu HĐND gần như chưa đáp ứng yêu cầu ở cơ sở, nhiều khi nặng về cơ cấu dẫn đến năng lực yếu, hoạt động không có hiệu quả. Do đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo cơ cấu, do đó việc lựa chọn đại biểu còn nặng về tiêu chuẩn đại diện cho các tầng lớp xã hội, trình độ chuyên môn của đại biểu chưa đồng đều, có nhiều hạn chế đến hoạt động của HĐND; mặt khác một số đại biểu chưa am hiểu sâu đường lối, chính sách; khả năng giao tiếp, ứng xử, xử lý các tình huống hạn chế. Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã chưa đầy đủ. Một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự quan tâm đến chất lượng và hoạt động của HĐND cấp xã. Thường trực HĐND một số xã, phường, thị trấn chưa chủ động trong đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, thiếu quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND nên kết quả hoạt động còn hạn chế.

Cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động HĐND cấp xã còn phụ thuộc quá nhiều vào chính quyền UBND, phụ thuộc vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Phương tiện kỹ thuật, điều kiện làm việc của HĐND cấp xã còn nghèo nàn không đáp ứng với nhu cầu. Chưa có quy định về cán bộ chuyên trách giúp việc cho Thường trực HĐND cấp xã nên có phần ảnh hưởng đến hoạt động của HĐND cấp xã...

Cấp cơ sở là nơi phản ánh trung thực sức sống của chính sách pháp luật, phản ánh sự tiếp nhận của công dân, của doanh nghiệp, của các tổ chức, đơn vị về việc thực thi của pháp luật một cách cụ thể, sinh động. Sự gắn bó mật thiết của đại biểu HĐND xã với cử tri, với nhân dân nơi cư trú, địa bàn cư trú tạo nên sức sống của chính quyền cơ sở. Đó cũng chính là cầu nối thông suốt giữa nhân dân và chính quyền của nhân dân; góp phần thiết thực, cụ thể và trực tiếp đưa cuộc sống vào chính sách pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống. Việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong công tác kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở nói chung và chính quyền xã nói riêng. Để làm được điều đó, cần quan tâm một số giải pháp chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao nhận thức của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND cấp xã. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng không có nghĩa là cấp ủy can thiệp vào tất cả mọi hoạt động của HĐND mà theo hướng: cấp ủy đảng chỉ bàn, quyết định những vấn đề về chủ trương mang tính định hướng; những giải pháp của cấp ủy đảng là lãnh đạo, chỉ đạo, không phải là giải pháp tổ chức thực hiện. Việc bố trí các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy đảng kiêm chức danh Chủ tịch HĐND cũng là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với HĐND. Bên cạnh đó cấp ủy cũng cần quy định chế độ giao ban định kỳ với Thường trực HĐND, để thông qua đó thường trực HĐND trực tiếp báo cáo, xin chủ trương của cấp ủy về nội dung, chương trình hoạt động và biện pháp xử lý, giải quyết những vấn đề vướng mắc của HĐND kịp thời, hiệu quả.

Thứ hai, một trong những yếu tố quyết định hoạt động của HĐND là chất lượng của đại biểu, do đó cần tập trung các giải pháp nâng cao năng lực đại biểu HĐND cấp xã và bảo đảm cơ cấu hợp lý.

Trước tiên cần thực sự coi trọng tiêu chuẩn đại biểu HĐND cấp xã. Ngoài những tiêu chuẩn chung theo quy định, thì do đặc thù đại biểu HĐND cấp xã là những người gần dân nhất, sâu sát với cơ sở nên cần phải có tinh thần dám nghĩ dám làm, khắc phục khó khăn tự mình và tổ chức cho mọi người vươn lên làm giàu chính đáng. Với những người có tư duy, năng động, không cam phận sống nghèo khó, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, biết lôi cuốn, thu hút, thuyết phục mọi người làm theo mình, xóa bỏ đói nghèo, thay đổi bộ mặt địa phương, thì đó là đại biểu xứng đáng của nhân dân trong HĐND cấp xã. Không nên nặng về cơ cấu mà nên coi trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, tâm huyết với hoạt động của HĐND và ý thức trách nhiệm của đại biểu. Cần có quy định về tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã và người dân trong thành phần HĐND cấp xã. Một trong những vấn đề ảnh hưởng đến vai trò của HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình đó là vấn đề cơ cấu nhân sự của HĐND. Hiện nay, phần lớn đại biểu HĐND cấp xã là cán bộ UBND, điều này dẫn đến việc lẫn lộn giữa chức năng giám sát với chức năng quản lý của hai cơ quan thuộc chính quyền cấp xã. Vì vậy, để có thể nâng cao vai trò của HĐND trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, chức năng luật định, cần cơ cấu HĐND ngoài Chủ tịch UBND không nên cơ cấu thêm các thành viên khác, và cần có quy định về tỷ lệ giữa cán bộ xã và người dân trong thành phần HĐND cấp xã để bảo đảm tính khách quan trong biểu quyết nghị quyết của HĐND, khách quan trong hoạt động giám sát của HĐND. 

Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, trình độ chuyên môn cho đại biểu HĐND cấp xã để đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa làm tốt công tác đại biểu HĐND, các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cần hết sức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với thực tế tình hình cơ sở theo hướng gần đối tượng, sát nhu cầu của các đại biểu HĐND cơ sở, chú trọng vùng dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt cần tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND để đại biểu chủ động trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu HĐND cấp xã phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. 

Tạo không khí dân chủ trong các hoạt động của HĐND để đại biểu HĐND phát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử. Đồng thời quan tâm đổi mới và tăng cường công tác thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu. 

Thứ ba, cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp xã. 

Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu của cơ quan dân cử, là hoạt động tập trung cao trí tuệ của đại biểu HĐND, tại kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng, thực hiện các chức năng, thẩm quyền của HĐND. Kỳ họp HĐND xã, thị trấn cần thực hiện công khai, dân chủ, diễn ra sôi nổi, là diễn đàn của nhân dân trong cộng đồng khu dân cư, là nơi thể hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, để thu hút sự quan tâm theo dõi của cử tri đối với hoạt động của HĐND, công khai những vấn đề mà HĐND bàn và ra quyết định. Nâng cao chất lượng các kỳ họp sẽ góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng và hiệu quả của HĐND cấp xã.

Để nâng cao chất lượng kỳ họp, trước hết cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo, tờ trình cho đại biểu nghiên cứu, dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận và chất vấn. Việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và ban hành nghị quyết phải bảo đảm quy trình theo luật định. Chủ tọa cần linh động trong điều hành kỳ họp, gợi mở để đại biểu mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp nhằm ban hành những nghị quyết có tính khả thi cao.

Hiện nay, kỳ họp HĐND cấp xã thường chỉ diễn ra trong 1 ngày, chỉ đủ cho việc nghe các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác 6 tháng, một năm của UBND và các bộ phận chuyên môn, thời gian dành cho chất vấn và thảo luận không nhiều. Vì thế cần tăng thời gian cho các kỳ họp HĐND để bảo đảm các vấn đề được thảo luận một cách thẳng thắn, dân chủ, tối thiểu là một ngày rưỡi. 

Cần phát huy hơn nữa vai trò của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã trong việc điều hành kỳ họp. Thường trực HĐND cấp xã cần chủ động dẫn dắt hướng các cuộc thảo luận vào các mục tiêu cơ bản cần giải quyết; đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, nên khơi gợi những ý kiến mới, sáng tạo, có tính khả thi, tạo không khí tranh luận, phát huy tính sáng tạo và sự đóng góp của các đại biểu; tạo cho các đại biểu dự họp có sự hào hứng, thỏa mãn về những quyết định của tập thể và kết quả kỳ họp. Đồng thời sau mỗi kỳ họp, cần tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của HĐND, phối hợp với các ban của HĐND cấp xã tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND và các văn bản pháp luật khác đối với các cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn địa phương. Đồng thời mở rộng đối tượng phạm vi giám sát theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND cấp xã theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã quy định rất rõ về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND, đồng thời quy định rõ việc bảo đảm cho hoạt động giám sát. Điều này khắc phục được sự lúng túng trong hoạt động giám sát của HĐND các cấp nói chung, HĐND cấp xã nói riêng so với thời gian trước khi Luật ban hành. Tuy nhiên, tổ chức hoạt động giám sát sao cho có hiệu lực, hiệu quả là điều không phải cấp HĐND nào cũng thực hiện được, đặc biệt là ở HĐND cấp xã, khi mà năng lực, trình độ của đại biểu chưa đồng đều, đội ngũ cán bộ chuyên trách còn mỏng. 

Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp xã, cần phải coi công tác kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND là một việc làm thường xuyên. Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tại mỗi kỳ họp và chương trình công tác của HĐND giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND, các ban HĐND chủ động xây dựng chương trình công tác của cả năm, trong đó có kế hoạch giám sát, xác định nội dung giám sát, thời gian giám sát,... để tổ chức thực hiện theo kế hoạch, tránh trùng lặp, chồng chéo. Tiếp tục phát huy vai trò của Thường trực HĐND trong việc điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các ban, phân công các ban theo dõi kiểm tra, giám sát đối với các vấn đề bức xúc diễn ra ở địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho các ban trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình. Thực hiện đổi mới phương thức tổ chức giám sát để đạt hiệu quả cao. Mỗi hoạt động giám sát đều cần phải thực hiện nghiêm túc theo quy trình chặt chẽ, từ công tác chuẩn bị, tổ chức giám sát đến việc báo cáo kết quả giám sát; để bảo đảm hoạt động giám sát mang lại chất lượng và hiệu quả cao. Tăng cường công tác tái giám sát. Đồng thời phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực và trình độ của đại biểu HĐND, thành viên các Ban HĐND trong công tác giám sát; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa HĐND với các cơ quan đơn vị trong hoạt động giám sát. 

Thứ năm, quan tâm các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND cấp xã. Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã đòi hỏi phải có một bộ máy đủ khả năng thực hiện một cách tốt nhất chức năng quyết định và giám sát. Để thực hiện tốt hoạt động của mình, HĐND cấp xã phải ngày càng được hoàn thiện về mặt tổ chức. Hiện nay, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND cấp xã có 2 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; có 2 ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội, thành viên ban đều hoạt động kiêm nhiệm. So với nhiệm kỳ 2011 - 2016, việc có 2 ban HĐND xã đã góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND một cách đáng kể, tuy nhiên vẫn cần phải tăng cường số lượng đại biểu chuyên trách HĐND cấp xã, cụ thể là bố trí Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND cấp xã. Bên cạnh đó thực tế hiện nay ở các xã, phường, thị trấn nói chung hầu như chỉ có 1 cán bộ giúp việc chung cho HĐND và UBND, thời gian dành cho công việc của HĐND không nhiều, ảnh hưởng phần nào tới chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Tuy nhiên việc bố trí thêm 1 cán bộ chuyên trách HĐND cấp xã lại làm tăng biên chế, không phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế của Trung ương hiện nay. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đầu tư chi phí và điều kiện vật chất cho hoạt động của HĐND cấp xã. HĐND cấp xã cần có trụ sở riêng và được bố trí, sắp xếp hợp lý để trụ sở của HĐND phải vừa là nơi làm việc, vừa là nơi cử tri có thể trực tiếp đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đối với cơ quan dân cử. Đồng thời cần đầu tư nhiều hơn nữa các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của HĐND cấp xã. Đối với đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cần được trang bị phương tiện thông tin liên lạc, tài liệu, phòng làm việc hợp lý, tương xứng với trách nhiệm của đại biểu. Đối với các chức danh kiêm nhiệm của HĐND nên có chế độ thỏa đáng để động viên, khuyến khích họ nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình./.

Lâm Thị Quỳnh Dao


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 591.627
  Online: 65