Sáng 15-1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ mười hai dưới sự chủ trì của các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Hội nghị lần thứ mười hai BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVI.

Dự hội nghị, về phía các cơ quan Trung ương có đại diện Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ban Kinh tế Trung ương. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; lãnh đạo UB MTTQ thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; trưởng các ban HĐND thành phố; Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Văn phòng HĐND thành phố; Văn phòng UBND thành phố; giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị của thành phố; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy...

Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Thành ủy; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; chương trình công tác năm 2018 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy;

Hội nghị cũng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; bàn kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Thành ủy; các kế hoạch của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TƯ khoá XII; Nghị quyết số 18 -NQ/TƯ "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức

Về kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2017, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, năm 2017, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (TP), toàn thể Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ nổi bật là: 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Năm 2017, toàn Đảng bộ TP kết nạp 13.689 đảng viên mới (đạt 114,08% so với kế hoạch). Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với đẩy mạnh học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6…;

Tiếp tục triển khai đồng bộ Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP; công tác xây dựng Đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; tăng cường kiểm tra giám sát, tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác nội chính, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm (bảo vệ tuyệt đối án toàn 1.761 lượt sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn TP); công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục được đổi mới, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, chất lượng ngày càng được nâng lên;

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy ngày càng theo hướng gần dân, tăng cường đi cơ sở kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 còn một số hạn chế như: Vẫn còn một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và chưa quan tâm đúng mức đến công tác tư tưởng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của một số cấp ủy còn yếu, chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức Đảng còn hạn chế; công tác nắm tình hình nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên chưa kịp thời, việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua có lúc, có nơi còn thụ động, thiếu sáng tạo; kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; phát triển văn hoá – xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa chuyển thành ý thức tự giác và hành động thường xuyên của người dân; công tác cải cách hành chính ở một số cấp, ngành lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao, vẫn còn một số cán bộ, công chức hạn chế về năng lực, kỹ năng; Tình hình an ninh trật tư, khiếu kiện tập trung đông người vẫn còn phức tạp…

Báo cáo tổng kết cũng đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Đó là:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đảm bảo khoa học, hiệu quả thiết thực, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở, đổi mới phương pháp công tác; 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của TP; 

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, chí trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; 

Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu của TP; 

Triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; 

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn của Đại biểu Quốc hội Hà Nội và HĐND các cấp TP, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2018.

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Trần Quang Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày báo cáo tóm tắt  tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2018 của Thành ủy; 

Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Dần xoá bỏ khái niệm “Hà Nội không vội được đâu”

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhất trí với báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của TP Hà Nội. Năm qua, thành phố đã triển khai nhiều nghị quyết, cũng là năm triển khai “Năm kỷ cương hành chính”; có nhiều sáng tạo, tập trung xây dựng chính trị, giải quyết tốt các nhiệm vụ.

Việc ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc TP Hà Nội” thể hiện sự nhạy bén trong chỉ đạo của thành phố đối với các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; việc tổ chức triển khai các nghị quyết được thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, các hội nghị trực tuyến nên các nghị quyết, ý kiến chỉ đạo được lan toả nhanh tới các cấp cơ sở…

Về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, đồng chí Hoàng Công Khôi cho rằng, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, các đồng chí Thường trực Thành ủy thực sự giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu, là tấm gương có tính thuyết phục. Điều này đã đem lại hiệu quả như: bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo tinh gọn hơn và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị rất cao; công tác cải cách hành chính được tập trung quyết liệt, triển khai tích cực dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 ở phường, quận; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; vỉa hè, lòng đường, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội đảm bảo, an ninh quốc phòng giữ vững; thu ngân sách tăng; công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới thiết thực, công tác nội chính, tư tưởng có tác dụng răn đe, phòng ngừa tham nhũng hiệu quả, tích cực; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. “Hà Nội bước đầu xoá được khái niệm 'Hà Nội không vội được đâu'. Đó là chuyển biến rất đáng ghi nhận”, đồng chí Hoàng Công Khôi bày tỏ.

Trước đó, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Hà Nội cũng cho rằng, thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017, các chỉ đạo của thành phố được duy trì định kỳ, xác định rõ lộ trình cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra cũng trên tinh thần "5 rõ". Guồng máy các cơ quan, đơn vị thành phố đã làm nhiều việc và đạt kết quả tích cực. 

"Năm 2017 cũng là năm đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thành phố chịu nhiều áp lực trong việc tổ chức thực hiện các nội dung công việc. Nhiều sở, ngành của thành phố làm việc tích cực, không có ngày nghỉ, làm sao để hoàn thành công việc đúng hạn. 

Năm 2017, thành phố đã ban hành quy tắc ứng xử với cán bộ công chức tại cơ quan, đơn vị và nơi công cộng. Đây là vấn đề tưởng dễ mà không dễ. Thời gian đầu thực hiện còn có ý kiến hồ nghi về tính khả thi. Tuy nhiên, sau đó, một số cán bộ công chức của sở, ngành có hành vi vi phạm đã bị kỷ luật nghiêm túc. Càng về sau càng không có những biểu hiện gây nhức nhối, tạo chuyển biến hết sức tích cực về ý thức trách nhiệm của người cán bộ, công chức, tạo niềm tin của nhân dân, được nhân dân ghi nhận" - đồng chí Lê Thị Thu Hằng nêu.

Các đơn vị trong khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện các nghị quyết của Thành ủy, các văn bản chỉ đạo điều hành của thành phố; thực hiện nghiêm túc, bài bản quy chế dân chủ tại cơ sở; kỷ luật kỷ cương trong Đảng được nâng lên; sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, dù rằng chất lượng và nội dung sinh hoạt còn nhiều điểm cần quan tâm. 

Theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2017, ngoài nội dung định kỳ, thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ không phải năm nào cũng có, như tập trung chỉ đạo xây dựng quy chế đánh giá của cấp ủy; tập trung xây dựng các chương trình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ có hiệu quả. 

Công tác kiểm tra thiết thực, cụ thể, giúp các đơn vị được kiểm tra giám sát đã có sự khắc phục, chuyển biến tích cực.

Phân cấp phân quyền mạnh hơn và tăng cường kiểm tra, giám sát

Phát biểu tiếp thu ý kiến từ 8 tham luận, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng và mang tính trí tuệ của lãnh đạo một số quận, huyện, đơn vị.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, các ý kiến thống nhất cao nội dung dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Thành uỷ và khẳng định trong năm qua, Thành uỷ đã đổi mới phương thức, chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội có nhiều nét nổi bật, ấn tượng; công tác lãnh đạo về xây dựng Đảng đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, như công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức học tập quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của TƯ cũng như của Thành uỷ. Đặc biệt căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành những nghị quyết cụ thể, sát với tinh hình để chỉ đạo kịp thời những vấn đề mới, vấn đề khó như Nghị quyết 15, Chỉ thị 15...

Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 cũng đã triển khai nhiều nội dung như ban hành quy định mới về đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức cán bộ và hoàn thành tốt công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; đặc biệt là kết quả rất ấn tượng trong việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, tạo được sự đồng thuận, thống nhất. 

"Chúng ta đã giảm được nhiều đầu mối và giảm được hơn 1.000 cán bộ công chức, viên chức, nhưng quan trọng hơn là sau thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ đã nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm của các tổ chức, các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Công tác kiểm tra giám sát có nhiều đổi mới tích cực, sâu sát, chuyển biến rất rõ nét và quan trọng hơn là sau kiểm tra đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, tham nhũng, tiêu cực và đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; công tác dân vận triển khai đồng bộ, toàn diện; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong mọi tình huống.

Các tham luận tại hội nghị cũng đã khẳng định, kết quả đạt được đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ đảng viên, nhất là các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Về công tác kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, theo tinh thần chỉ đạo của TƯ, các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao, ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy đoàn kết, tinh thần phê bình và tự phê bình, tính chiến đấu cao, xây dựng thẳng thắn và đã thể hiện sự tin tưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng 20 kế hoạch để khắc phục 23 hạn chế, yếu kém đã được đặt ra sau kiểm điểm và đã chỉ đạo tập trung quyết liệt, đã đạt được kết quả có chuyển biến rõ nét.

Các ý kiến tham luận cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như thu hồi dự án chậm triển khai nhằm bảo đảm đúng quy định Luật Đất đai, giữ nghiêm kỷ cương và thực hiện tốt Luật Tài nguyên; kiến nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết để công tác GPMB có cơ chế, chính sách, bảo đảm căn cơ và lâu dài, giúp quận Ba Đình, Đống Đa đẩy nhanh tiến độ GPMB triển khai dự án vành đai 1; giúp huyện Gia Lâm triển khai công tác GPMB các dự án về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội...

Trong xây dựng nông thôn mới, các huyện đề nghị thành phố quan tâm để có hướng dẫn chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng và tăng giá trị sản xuất trong nông nghiệp, đặc biệt hỗ trợ xây dựng các trường phổ thông trung học đạt chuẩn quốc gia.

Trước các kiến nghị về thi tuyển biên chế cho cán bộ làm công tác Đảng, chính trị xã hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành kế hoạch thi tuyển biên chế theo quy định và hướng dẫn của Ban Tổ chức TƯ. Riêng về biên chế đội ngũ giáo viên sẽ phải thực hiện lồng ghép với việc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ và Nghị quyết 19-NQ/TƯ về vấn đề tăng cường đổi mới quản lý nhà nước, quản lý cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, chủ yếu đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, chuyển dần theo hướng phân cấp và tăng quyền cho các đơn vị tự chủ từng phần tiến tới tự chủ toàn phần. 

Về ý kiến tại hội nghị với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong kiểm điểm, Ban Thường vụ đã bàn bạc và thống nhất, trong năm 2018, trên cơ sở hướng dẫn mới của Trung ương và căn cứ đặc điểm tình hình của Hà Nội, sẽ điều chỉnh, sửa đổi theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Cũng theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, cho đến nay, thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 15 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đang tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện, thị thực hiện rà soát lại và giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân cũng như chủ động giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để điểm nóng phát sinh. Đây cũng là nội dung Thành ủy đặt ra làm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận về Dự thảo kế hoạch của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đại diện Ban Cán sự đảng UBND TP trình bày các dự thảo kế hoạch của Thành uỷ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TƯ khoá XII: Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về "Công tác dân số trong tình hình mới. 

Sau phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ sẽ thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI.

 

Theo hanoimoi.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 591.725
  Online: 56