Để triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND Thành phố tại Báo cáo số 154/BC-HĐND ngày 11/12/2017 của Thường trực HĐND Thành phố về việc “Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về tiến độ, kết quả triển khai một số dự án đầu tư chậm triển khai theo kiến nghị cử tri huyện Ba Vì ”, UBND Thành phố Hà Nội vừa giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo đó, đối với Dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan: Trên cơ sở trách nhiệm của nhà đầu tư, tiến hành đánh giá khả năng triển khai thực hiện Dự án tại thời điểm hiện nay. Nếu nhà đầu tư không trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc (đủ hồ sơ) để thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án theo cam kết thì báo cáo đề xuất, kiến nghị ủy ban nhân dân Thành phố xem xét thu hồi Dự án theo quy định của Luật Đất đai và lựa chọn nhà đầu tư khác để triển khai Dự án theo quy định.

Đối với Dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn 1): Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án phù hợp với hiện trạng, đảm bảo khớp nối hạ tầng khu vực và theo đúng quy định, trình UBND Thành phố. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kết hợp với UBND huyện Ba Vì: Kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn huyện Ba Vì; Sớm thống nhất với Trường Trung cấp kỹ thuật Công binh - Bộ Quốc phòng về tiến độ cụ thể di dời Trường Trung cấp kỹ thuật Công binh để bàn giao ngay cho nhà đầu tư các vị trí đủ điều kiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư có cam kết cụ thể về tiến độ giải ngân vốn, tiến độ thi công công trình và kịp thời đề xuất xử lý nếu nhà đầu tư vi phạm cam kết.

Đối với Dự án Đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục Sông Tích, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính: Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án trọng điểm; báo cáo Trung ương chấp thuận bổ sung nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Dự án (theo quy định khoản 3 điều 21 Luật Thủ đô). Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nâng cao năng lực quản lý, triển khai dự án; rà soát tổng thể dự án (nhất là công tác giải phóng mặt bằng và kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện dự án) đảm bảo thông dòng toàn tuyến trong năm 2018 và hoàn thành toàn bộ dự án (giai đoạn 1) trong năm 2019 theo đúng tiến độ; có cam kết cụ thể về tiến độ giải ngân vốn, thi công công trình và kịp thời đề xuất xử lý nếu vi phạm cam kết. Về triển khai giai đoạn 2 và 3 của Dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố triển khai theo hình thức đối tác công tư – PPP đảm bảo kết nối, phát huy hiệu quả đầu tư giai đoạn 1 của Dự án.

Thành phố cũng yêu cầu các Sở, ngành, nhà đầu tư, chủ đầu tư; UBND huyện Ba Vì và các đơn vị có liên quan khác: Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc đơn vị mình từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm trong từng Dự án và đưa ra kế hoạch, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 dự án. Trên cơ sở các kiến nghị cụ thể đã nêu trong Báo cáo: Khẩn trương nghiên cứu, tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/4/2018 để tổng hợp trình UBND Thành phố duyệt ký, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 15/4/2018./.

MINH ĐỨC

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 591.673
  Online: 103