Chiều 15-1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ mười hai BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, 28 ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều có chất lượng do đã được nghiên cứu tài liệu từ trước. Trong đó, nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, đưa ra được các kinh nghiệm ở địa phương, giúp cơ quan soạn thảo có điều kiện tiếp thu, hoàn chỉnh các đề án, kế hoạch tốt hơn.

Chỉ đạo giải quyết được 41% vụ việc phức tạp 

Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2017, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, sâu sát; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; chú trọng lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh những vấn đề còn bất cập do báo chí, người dân phản ánh, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. 

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện kiểm điểm và kiểm điểm sâu công tác năm 2017, đánh giá đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, những khuyết điểm và xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan bảo đảm bài bản, khoa học, đúng quy định, được Đoàn công tác của Trung ương đánh giá cao, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư cũng nêu, trước yêu cầu thực tiễn và rút kinh nghiệm từ sự việc tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, gắn với thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Sau thời gian ngắn triển khai, các cấp ủy đã chỉ đạo giải quyết được 82/200 vụ việc phức tạp (chiếm 41%); rà soát, củng cố được 23/86 tổ chức cơ sở đảng yếu kém (chiếm 26,7%); thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU, các cấp, các ngành đã quan tâm giải quyết 47 vụ khiếu nại tố cáo kéo dài nhiều năm và hiện còn tồn tại 35 vụ.

Ngoài ra, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đạt được những kết quả tích cực.
 

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu. Ảnh: Viết Thành

4 mặt hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại

Bên cạnh việc biểu dương những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nghiêm túc chỉ ra 4 mặt hạn chế, khuyết điểm. 

Thứ nhất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy còn yếu; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên; công tác quản lý, giám sát đảng viên có nơi chưa chặt chẽ; chưa kịp thời ngăn chặn những vi phạm của đảng viên.

Thứ hai, công tác nắm và dự báo tình hình nhân dân, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của cơ sở để tham mưu cấp ủy giải pháp xử lý có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, còn kéo dài.

Thứ ba, công tác quản lý, điều hành; tham mưu ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; vẫn còn một số cán bộ, công chức hạn chế về năng lực, kỹ năng; thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực thi nhiệm vụ, giao tiếp, ứng xử chưa chuẩn mực, gây bức xúc trong dư luận. 

Thứ tư, công tác lãnh đạo của một số cấp ủy trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý sai phạm chưa kiên quyết, dứt điểm dẫn đến phát sinh điểm nóng như vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm là bài học lớn để các cấp, các ngành rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

4 nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2018

Thực hiện trọng tâm trong năm 2018, Bí thư Thành ủy lưu ý 4 nhiệm vụ chủ yếu: 

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống, tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá bảo đảm toàn diện, sát thực, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tuyên truyền hướng vào mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Nghị quyết, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố năm 2018. 

Từng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để đủ sức lãnh đạo giải quyết các yêu cầu từ thực tiễn. Từng đồng chí Thành ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và của cấp trên. 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; triển khai Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, gắn với Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Quyết liệt thực hiện đổi mới lề lối làm việc, tăng cường ý thức, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt quy chế ứng xử của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chú trọng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.
 
Bà Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội phát biểu
 
Thứ hai, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 20-11-2017 của Thành ủy khóa XVI và các Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại năm 2018. Trong đó, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ phòng thủ và trực sẵn sàng chiến đấu. Mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm. Tăng cường phòng, chống cháy, nổ. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Gắn các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước với quảng bá, giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, thu hút các nguồn đầu tư trên địa bàn Thành phố; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 

Trước mắt, cần thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Ban Bí thư và Chỉ đạo của Thành ủy tại văn bản 821 ngày 28-12-2017 về tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, quản lý lễ hội, an toàn, tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân. 

Các cấp, các ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả thị trường, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, những hộ dân bị thiệt hại nặng bởi thiên tai, úng ngập; đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết trong an lành, hạnh phúc. Các cấp ủy, chính quyền tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2018, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định.

Thứ ba, về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và các kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

Năm 2018, ngoài công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Thành ủy xác định tập trung 2 cuộc với 06 đoàn kiểm tra về thực hiện Chương trình 04, 06 của Thành ủy khóa XVI và một cuộc giám sát chuyên đề, với 03 đoàn giám sát tại một số đảng bộ trực thuộc và sở, ban, ngành thành phố về thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Ủy ban kiểm tra Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Thành ủy, các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát ở cấp mình bảo đảm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương. 

Thứ tư, về các dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (khóa XII): 

Về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của TƯ, năm 2018, Thành ủy đã xác định lựa chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương có ý nghĩa quan trọng. 

Việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Để hoàn thành được mục tiêu trong dự thảo kế hoạch của Thành ủy đề ra đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động; quyết tâm chính trị cao, sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thì không thể không nhắc đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành của thành phố.

Về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: Trong quá trình thực hiện, cần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước; giữ vững, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Phấn đấu một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20 về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy đánh giá cao ý kiến đóng góp cũng như những băn khoăn, lo lắng; yêu cầu rà soát của các đại biểu tại Hội nghị để bảo đảm các Nghị quyết khi triển khai có tính khả thi. 

Trên thực tế, Thường vụ, HĐND, UBND đã có thảo luận với chỉ tiêu đã đề ra với các Nghị quyết Đại hội Đại biểu TP Hà Nội lần thứ XVI. Đặc biệt, năm 2018 là năm sẽ rà lại chỉ tiêu nào khó có khả năng hoàn thành, có phân bố lực lượng, phân bổ nguồn lực để đạt bằng được chỉ tiêu đó

"Nhiệm vụ đặt ra cho thành phố trong năm 2018 tới đây là hết sức nặng nề. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin tưởng các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018" - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo.

Theo hanoimoi.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.842
  Online: 19