Ngày 22/9/2018, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thái Bĩnh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ năm (nhiệm kỳ 2016-2021) với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh”.

Ban Công tác đại biểu vừa có thông báo kết quả hội nghị. Theo đó, phát biểu dẫn đề Hội nghị, đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ chia sẻ những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động giám sát của HĐND; việc lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát bảo đảm tính hợp lý; đối mới phương thức tổ chức giám sát để đạt hiệu quả cao; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường năng lực và trình độ của đại biểu HĐND, thành viên các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND trong công tác giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện các kết luận sau giám sát; công tác chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của công tác đánh giá cán bộ.

Các bài tham luận, các ý kiến trao đổi tại Hội nghị đều khẳng định: giám sát có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của HĐND, là một trong hai chức năng cơ bản của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND là nhằm phát huy tốt hơn vai trò của cơ quan đại diện cho nhân dân, bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về Nhân dân; giúp HĐND thực hiện tốt hơn chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động giám sát, thời gian qua, Thường trực và các ban của HĐND các cấp nói chung, HĐND cấp tỉnh nói riêng đã có nhiều đổi mới cả trong việc xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức, phương pháp, thành phần tham gia đoàn giám sát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của HĐND và giám sát thực hiện các nội dung chất vấn, giải quyết kiến nghị của cử tri. Thông qua hoạt động giám sát, đã kịp thời phát hiện, khuyến nghị xử lý những bất cập, thiếu sót trong tổ chức thực hiện của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của HĐND còn bộc lộ một số hạn chế trong việc lựa chọn đối tượng, nội dung, thành phần giám sát; phương pháp tổ chức giám sát; hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát...

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là: Các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND chưa đầy đủ, đồng bộ, đặc biệt là chưa có quy chế hoạt động thống nhất của HĐND các cấp và thiếu các chế tài xử lý đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát; sự phối hợp giữa Thường trực, các ban và các tổ đại biểu HĐND với các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động giám sát có mặt chưa chặt chẽ, chưa kịp thời; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đại biểu HĐND, nhất là những đại biểu tham gia khóa đầu chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; cơ cấu đại biểu HĐND hiện nay chưa hợp lý, chủ yếu là kiêm nhiệm, đại biểu chuyên trách còn ít, trong khi hoạt động giám sát cần có hệ thống và đòi hỏi người tham gia phải có nhiều thời gian và điều kiện để đầu tư nghiên cứu tài liệu về nội dung giám sát; năng lực, trình độ, bản lĩnh và trách nhiệm của một số đại biểu HĐND còn hạn chế cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh, thì trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung:

Một là: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND, tạo điều kiện cho các đại biểu được cập nhật các chủ trương, chính sách (nhất là các chủ trương, chính sách mới); gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND.

Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giám sát theo hướng thiết thực, cụ thể; nhất là việc lập bảng hỏi; phiếu điều tra dư luận xã hội; chất vấn người đứng đầu các cơ quan, tổ chức tại kỳ họp; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn. Khi giám sát chuyên đề cần tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội và cử tri quan tâm; đồng thời, phải chọn đúng đối tượng, phương pháp, thời điểm giám sát và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Báo cáo kết luận giám sát phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, những kiến nghị giám sát phải cụ thể và khả thi, tránh việc kết luận, kiến nghị chung chung gây khó khăn cho việc thực hiện (nhất là việc khắc phục những hạn chế, yếu kém của các tổ chức, cá nhân có liên quan).

Ba là: Đối với việc thành lập đoàn giám sát phải bảo đảm bao gồm các đại biểu có năng lực, chuyên môn vững vàng làm nòng cốt; đồng thời, huy động và mời được những chuyên gia có trình độ, chuyên môn phù hợp để xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các nội dung giám sát, nhất là các cuộc giám sát chuyên đề, có tính chuyên môn sâu hoặc phạm vi giám sát rộng.

Bốn là: Chú trọng phát huy tính tự giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát thông qua việc xác định rõ mục đích, yêu cầu giám sát và chủ động cung cấp đề cương, biểu mẫu một cách chi tiết, bảo đảm thu thập đầy đủ các thông tin liên quan đến nội dung giám sát để các đối tượng giám sát tự thực hiện giám sát và báo cáo kết quả, làm cơ sở để so sánh, đối chứng với thực tiễn; đồng thời, để xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát định kỳ và đột xuất của Thường trực và các ban HĐND.

Năm là: Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và lãnh đạo UBND cùng cấp trong xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động giám sát; chú trọng làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, thực hiện các nội dung chất vấn và giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời phát huy vai trò của thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông trực tiếp các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và tại các cuộc tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, làm cẩm nang giúp cho việc nắm bắt, so sánh, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung giám sát một cách hệ thống, chính xác, chất lượng.

Tại hội nghị các vị đại biểu cũng đã kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cần thiết để thi hành hiệu quả Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Ban hành Quy chế hướng dẫn hoạt động của HĐND các cấp, trong đó cần có quy định thống nhất, cụ thể hơn về quy trình, phương thức tổ chức hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND; Nghiên cứu, bổ sung các chế tài đủ mạnh trong tổ chức thực hiện hoạt động giám sát để nâng cao trách nhiệm của chủ thể giám sát và các đối tượng chịu sự giám sát; Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương bảo đảm phù hợp với thực tiễn, nhất là quy định về giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND kiêm nhiệm, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, về tổ chức văn phòng tham mưu... theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đồng thời, đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề về kỹ năng hoạt động giám sát nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND các cấp.

Toàn văn kết quả hội nghị mời xem tại file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  520 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.367.493
  Online: 65