Ngày 13/9/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt, Nghị định 120/2018 đã bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND tại các Điều 19, 20, 25, 33, 34, 39, 55 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 và tại các Điều 21, 61 và các phụ lục kèm theo của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015.

Trong đó, Điều 19 Nghị định 77/2015 quy định về trình tự lập, thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương; Điều 20 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn của Quốc gia vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ; Điều 25 quy định hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn; Điều 33 quy định trình tự lập, thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương; Điều 34 quy định trình tự dự kiến phương án phân bổ chi tiết và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ; Điều 39 về hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm và Điều 55 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp.

Điều 21 Nghị định 136/2015 quy định hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án; Điều 61 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp...

Nghị định 120/2018, Nghị định 77/2015 và Nghị định 136/2015 của Chính phủ mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.943
  Online: 60