Thường trực HĐND huyện Thường Tín vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện vào cuối năm 2018 đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực thi chức trách, nhiệm vụ; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; tập trung, thống nhất sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ. 

HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND huyện. Riêng đối với những người giữ chức vụ nêu trên nếu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp sẽ không lấy phiếu tín nhiệm.

HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ 2016-2021) dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 14-15 tháng 12 năm 2018.

Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Cũng theo kế hoạch, người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo bằng văn bản (theo mẫu quy định) về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; việc có hay không những biểu hiện tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở đơn vị mình theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội (thời gian báo cáo tính từ thời điểm được HĐND huyện bầu đến nay); gửi Bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy đinh về minh bạch tài sản, thu nhập. Báo cáo và bản kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm được gửi đến Thường trực HĐND huyện hoàn thành trước ngày 14/11/2018.

Uỷ ban MTTQ huyện gửi báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) đến Thường trực HĐND huyện để chuyển đến người được lấy phiếu tín nhiệm.

Thường trực HĐND huyện gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của UBMTTQ huyện (nếu có) đến đại biểu HĐND huyện chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND; thực hiện việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; hoàn thành trước ngày 24/11/2018

Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Đại biểu HĐND huyện có quyền đề nghị Thường trực HĐND huyện yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản làm rõ vấn đề liên quan người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu thấy cần thiết).

Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Đại biểu HĐND huyện gửi văn bản đến Thường trực HĐND huyện và người được lấy phiếu tín nhiệm yêu cầu làm rõ hơn những nội dung mà đại biểu quan tâm thuộc căn cứ đánh giá tín nhiệm (nếu thấy cần thiết).

Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện có yêu cầu (nếu có) trước ngày lấy phiếu tín nhiệm.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, các Tổ đại biểu HĐND huyện thảo luận về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm. Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo trước HĐND huyện kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND.

HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

HĐND huyện xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ghi rõ thời gian lấy phiếu tín nhiệm, tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm; đánh giá chung về việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm (công tác chuẩn bị, việc gửi báo cáo, tài liệu, trách nhiệm giải trình) và kết quả lấy phiếu tín nhiệm; xác định những người có từ hai phần ba tổng số đại biểu HĐND huyện đánh giá “tín nhiệm thấp”; quyết định thời điểm HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với người có từ hai phần ba tổng số đại biểu HĐND huyện trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” trên cơ sở tờ trình của Thường trực HDND huyện.

Hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND huyện đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu HĐND huyện trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm.

Cũng theo kế hoạch, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức nghiên cứu văn bản có liên quan về việc lấy phiếu tín nhiệm; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu; xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu để đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm chính xác.

Các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm thu thập thông tin, thông qua tiếp xúc cử tri, phản ánh của nhân dân, nghiên cứu các báo cáo của những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu được Thường trực HĐND huyện gửi đến trước kỳ họp HĐND huyện để có thể đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm làm rõ hơn những nội dung phải báo cáo. Có trách nhiệm tham gia lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp; cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và giải trình đầy đủ các nội dung mà đại biểu HĐND huyện yêu cầu.

Thường trực HĐND huyện Thường Tín cũng yêu cầu Thường trực HĐND các xã, thị trấn căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Thường trực HĐND huyện để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu ở địa phương. Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND xã, thị trấn ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả gửi về Thường trực HĐND huyện để tổng hợp báo cáo HĐND Thành phố theo quy định.

Toàn văn kế hoạch xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  163 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.016.202
  Online: 40