Bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Năm 2017, công tác dân vận của thành phố Hà Nội có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần tích cực tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai bài bản, đồng bộ gắn với thực hiện chủ đề của năm, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,…

Xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo”

Năm 2017, toàn Thành phố đã triển khai 7.984 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, cấp Thành phố có 378 mô hình; cấp quận (huyện, thị) có 2.123 mô hình; cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ) có 5.483 mô hình. Cụ thể theo từng lĩnh vực, như sau: (1) Lĩnh vực kinh tế: 710 mô hình tập thể; 780 mô hình cá nhân; (2) Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 1.664 mô hình tập thể; 1.896 mô hình cá nhân; (3) Lĩnh vực An ninh quốc phòng: 594  mô hình tập thể; 547 mô hình cá nhân; (4) Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: 803 mô hình tập thể; 930 mô hình cá nhân. Qua tổng kết đã có 11 tập thể, 09 cá nhân được khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố.

Đây là kết quả từ sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng Thành phố đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 05/12/2016 của Thành ủy, thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BDVTU ngày 24/12/2016 của Ban Dân vận Thành ủy về “Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020”, Hướng dẫn số 19-HD/BDVTU, ngày 24/12/2016 của Ban Dân vận Thành ủy về “Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020”.

Công tác đăng ký và thực hiện xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện đồng bộ trên 4 lĩnh vực (kinh tế; văn hóa -xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị); theo 3 cấp (Thành phố, cấp quận/huyện/thị, cơ sở). Theo đó, số mô hình đăng ký xây dựng thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên toàn Thành phố là 6.880 mô hình, trong đó cấp Thành phố là 348 mô hình; cấp quận (huyện, thị) là 2.973 mô hình; cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) là: 3.559 mô hình.

Ban Dân vận Thành ủy triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng mô hình dân vận khéo trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiến hành hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát thực hiện phong trào. Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy các mô hình “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy, chính quyền. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm đầu tư xây dựng, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tốt tại các địa phương, đơn vị. Khối huyện tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, điển hình như: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm, Phúc Thọ…; khối quận tập trung các mô hình xây dựng đô thị văn minh, tiêu biểu như Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm… hay mô hình cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại Ba Đình, Cầu Giấy… Các mô hình điển hình như mô hình HTX rau quả sạch thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ; mô hình trồng rau hữu cơ tại HTX Nông nghiệp hữu cơ Bái Thượng, thôn Bái Thượng, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn; mô hình “Dân vận khéo trong công tác tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Công an quận Cầu Giấy”...

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ban Dân vận các huyện, thị ủy đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, chuyên đề, đề án thực hiện công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý là, Ban Dân vận Huyện ủy Phú Xuyên đã tham mưu Huyện ủy xây dựng Đề án “Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Phú Xuyên giai đoạn 2017 – 2021”; Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì xây dựng và triển khai chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của khối vận cơ sở trong xây dựng nông thôn mới”.

MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp theo chức năng, nhiệm vụ đã triển khai tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, nhất là trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vật nuôi, cây trồng, hiến đất, tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng đường giao thông, đường nội đồng, xây dựng các điểm vui chơi, sinh hoạt tập thể… Năm 2017, thành phố Hà Nội có thêm 2 huyện nông thôn mới là Thanh Trì, Hoài Đức, nâng tổng số huyện nông thôn mới của toàn Thành phố là 4 huyện; có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch là 22 xã), nâng tổng số xã nông thôn mới là 285 xã (đạt tỷ lệ 73,8%).

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố có nhiều chuyển biến tiến bộ; nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo trật tự đô thị và nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tốt hơn.

Quyết tâm tạo những chuyển biến mới

Năm 2018 – năm Thành phố xác định là“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; năm bản lề thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết XVI Đảng bộ Thành phố; năm thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan.

Để phát huy tốt kinh nghiệm và những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội xác định phương hướng nhiệm vụ trong tâm công tác dân vận năm 2018 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận; đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cấp ủy đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Bùi Thị Tú Anh - Văn phòng Thành ủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.902
  Online: 22