Sáng ngày 03/4/2018, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn do đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện chủ trì đã tổ chức phiên họp giải trình về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng dự và chủ trì có đồng chí Hồ Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐND huyện. Tham dự cuộc họp có: Đồng chí Vi Thị Bình Anh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng, phó, thành viên 02 Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo phòng, đơn vị: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Đội Thanh tra xây dựng Sóc Sơn, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp giải trình

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, đồng chí Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, đặc biệt trong khi Sóc Sơn là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn, đã cơ bản thực hiện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa tại các xã với tổng diện tích 10.845 ha, trên địa bàn huyện có 18/25 xã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới, huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên kết quả thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện trong thời gian qua còn chưa được như mong muốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Qua các cuộc giám sát và các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến cử tri phản ánh còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời mong muốn huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, có cơ chế chính sách khuyến khích các hộ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Vì vậy căn cứ vào Nghị quyết của HĐND huyện và Chương trình công tác năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã chọn nội dung này để tổ chức phiên giải trình nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để từ đó có giải pháp, kế hoạch cụ thể.

Đồng chí Vi Thị Bình Anh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo, giải trình tại phiên họp

Tại phiên giải trình, thay mặt lãnh đạo UBND huyện đồng chí Vi Thị Bình Anh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp để giúp người dân khai thác tiềm năng, lợi thế về đất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. UBND huyện đã tham mưu cho Huyện ủy Sóc Sơn ban hành Đề án 04-ĐA/HU ngày 12/4/2016 về tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn, các quyết định ban hành kèm theo qui trình hướng dẫn việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp (quyết định số 562/QĐ-UB ngày 27/12/2004, quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 17/10/2013, quyết định số 5178/QĐ-UBND ngày 29/6/2017). Để thực hiện việc xét duyệt các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hàng năm UBND huyện đều thành lập mới hoặc kiện toàn Hội đồng xét duyệt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch Hội đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện cũng đã ban hành các văn bản, kế hoạch kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm. Về kết quả thực hiện các đề án: Trước khi UBND huyện ban hành quyết định 5178/QĐ-UBND ngày 29/6/2017, tổng số đề án được phê duyệt 201 đề án (09 đề án chăn nuôi, 40 đề án trồng cây ăn quả, 09 đề án trồng nấm, 143 đề án tổng hợp theo mô hình vườn ao chuồng) với tổng diện tích chuyển đổi 172,74 ha. Trong 201 đề án, có 20 đề án mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, 88 đề án tổng hợp hiệu quả kinh tế không cao, 18 đề án chưa triển khai thực hiện, 75 đề án vi phạm về trật tự xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất; sau khi triển khai thực hiện quyết định 5178/QĐ-UBND, UBND huyện đã tiếp nhận, phê duyệt 06/13 phương án đủ điều kiện, cho ý kiến vào 07 phương án chưa đủ điều kiện. Theo đánh giá của UBND huyện, quyết định 5178 được ban hành tạo điều kiện cho nhân dân có điều kiện khai thác có hiệu quả trên phần đất đã được dồn điền đổi thửa, đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi để nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng tập trung, hàng hóa, xa khu dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện như: Số lượng các đề án vi phạm trật tự xây dựng còn chiếm tỷ lệ cao (75/201 đề án). Nhiều đề án vi phạm ở mức độ nghiêm trọng không còn khả năng khắc phục. 80% các đề án sau chuyển đổi đã biến nhà tạm, nhà kho thành nơi ở của các hộ gia đình với các công trình phụ phát sinh phục vụ sinh hoạt; vẫn còn tình trạng các đề án sau khi được phê duyệt nhưng không triển khai gây lãng phí tài nguyên; chưa có nhiều đề án mang lại hiệu quả kinh tế cao, các đề án cho hiệu quả kinh tế cao chủ yếu là các đề án sản xuất theo hướng chuyên canh, hàng hóa, đầu tư lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật, còn lại các đề án tổng hợp theo mô hình VAC thường cho hiệu quả không cao, sản xuất vẫn mang tính manh mún; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựngcủa một số xã đối với các đề án chuyển đổi sau khi được phê duyệt chưa được quan tâm chỉ đạo thường xuyên dẫn đến tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các đề án còn tương đối cao; công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại các xã, thị trấn còn hạn chế do đó chưa có nhiều người dân, tổ chức, cá nhân nắm được chủ trương, qui trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chất lượng các hồ sơ chuyển đổi còn nhiều hạn chế,... Trên cơ sở tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, UBND huyện cũng đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Văn Thay - Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện và tham gia đặt câu hỏi tại phiên họp

Tại phiên giải trình đã có 06 đại biểu HĐND huyện và 05 Chủ tịch UBND các xã tham gia phát biểu, đặt câu hỏi, trao đổi về hiệu quả việc triển khai thực hiện các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân, công tác xử lý đối với những trường hợp vi phạm, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện và những giải pháp trong thời gian tới,... Đồng chí Vi Thị Bình Anh – Phó chủ tịch UBND huyện đã giải trình, trả lời các câu hỏi của các đại biểu nêu, đồng thời có những thông tin, trao đổi để làm rõ hơn về tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp trong thời gian qua cũng như những giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đại diện các ngành của huyện như Kinh tế, Tài nguyên &Môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng cũng đã phát biểu, giải trình làm rõ thêm những vấn đề các đại biểu HĐND huyện và Chủ tịch UBND các xã đã thảo luận, đặt câu hỏi.

Đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu kết luận tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện thay mặt Thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND huyện trong việc chuẩn bị và tham gia giải trình các nội dung tại phiên họp cũng như các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu dự họp. Trong thời gian tới để triển khai thực hiện có hiệu quả và khuyến khích thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp nhằm giúp người dân trên địa bàn huyện khai thác tiềm năng, lợi thế về đất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện: Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Thực hiện rà soát, công khai qui hoạch sản xuất để các xã biết, thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tăng cường công tác hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo qui định. Tăng cường công tác quản lý đối với các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã được phê duyệt, tập trung kiểm tra, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các đề án vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND huyện. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, ý kiến phản ánh từ địa phương, cử tri và nhân dân trên địa bàn để nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện; đề nghị các phòng, đơn vị liên quan của huyện tăng cường hướng dẫn về qui trình thực hiện, hướng dẫn và giải quyết nhanh các thủ tục trong tiếp nhận, xét duyệt các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện của các đề án để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các mô hình phát triển kinh tế, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý đối với các đề án đã được phê duyệt./.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.943
  Online: 33