Sáng ngày 11/4/2018, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện. Chủ tọa phiên họp giải trình có đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, đồng chí Hồ Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐND huyện. Tham dự phiên họp giải trình có:  Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng, phó, thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Ban tiếp công dân, Đội Thanh tra xây dựng Sóc Sơn; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Bắc Sơn, Phú Minh, Phù Linh, Minh Trí, Bắc Phú, Xuân Thu, Đức Hòa, Xuân Giang; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

Toàn cảnh phiên giải trình

Tại phiên giải trình, thay mặt lãnh đạo UBND huyện đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện năm 2017 và quý I/2018. Trong những năm qua, UBND huyện luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để triển khai thực hiện (Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/01/2017, kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2017, kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/01/2018, văn bản số 180/UBND-VP ngày 16/02/2017, văn bản số 876/UBND-TTr ngày 29/5/2017,... ), thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện đối với các xã, thị trấn. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được UBND huyện duy trì, thực hiện nghiêm túc, thực hiện đúng các qui định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết. Trong năm 2017: UBND huyện đã tiếp 705 lượt công dân, trong đólãnh đạo UBND huyện tiếp 308 lượt, tiếp nhận và xử lý 502 đơn (18 đơn khiếu nại, 13 đơn tố cáo, 471 đơn kiến nghị), thực hiện xem xét, giải quyết 12 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền; UBND các xã, thị trấn đã tiếp 1.161 lượt công dân, trong đó lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tiếp 534 lượt, tiếp nhận và xử lý 515 đơn(10 đơn khiếu nại, 18 đơn tố cáo, 487 đơn kiến nghị), thực hiện xem xét giải quyết 10 đơn khiếu nại, 23 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền; quý I/2018, UBND huyện tiếp 302 lượt công dân, trong đó lãnh đạo UBND huyện tiếp 133 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 219 đơn(05 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo, 204 đơn kiến nghị, phản ánh), đã thực hiện giải quyết 09/10 đơn khiếu nại, 09/10 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, còn 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo trong thời hạn giải quyết, UBND các xã, thị trấn tiếp 476 lượt công dân, trong đó lãnh đạo UBND xã, thị trấn tiếp 227 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 198 đơn (03 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 191 đơn phản ánh, kiến nghị), đã thực hiện giải quyết 01/04 đơn khiếu nại, 03/08 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đang giải quyết 03 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, chưa thụ lý 01 đơn tố cáo. Các đơn thư công dân đều được UBND huyện, Ban tiếp công dân huyện phân loại xử lý theo qui định. Các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền đều được UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chất lượng giải quyết được nâng lên. UBND huyện, các phòng, ban liên quan của huyện đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư công dân, đặc biệt là đối với các đơn khiếu nại, tố cáo, những vụ việc phức tạp, góp phần ổn định an ninh trật tự và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đặt câu hỏi tại phiên giải trình

Đồng chí Dương Văn Thay - Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyệnđặt câu hỏi tại phiên giải trình

Tại phiên họp giải trình, Thường trực HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện như: Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; tình trạng công dân gửi đơn đến nhiều nơi, vượt cấp, có nhiều đơn trùng, đơn khuyết danh, mạo danh hoặc hết thời hiệu xử lý vẫn còn nhiều; tồn đọng 63 đơn thư kiến nghị của công dân quá thời hạn, chưa có kết quả giải quyết, chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã; một số xã chưa chấp hành nghiêm túc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện trong việc giải quyết đơn thư công dân, việc giải quyết còn chậm, giải quyết chưa đúng qui trình dẫn đến đơn thư khéo dài; các phòng, ban liên quan của huyện chưa quyết liệt trong việc đôn đốc, tham mưu xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng các đơn vị trong việc chậm giải quyết đơn thư công dân; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, các kết luận, quyết định xử lý về tố cáo ở một số xã, đơn vị còn chậm; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị với các xã trong giải quyết đơn thư công dân đôi khi hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận phiên họp giải trình

Phát biểu kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Phạm Xuân Phương–Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND huyện trong việc chuẩn bị và tham gia giải trình các nội dung tại phiên họp cũng như các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu dự họp. Trong thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị của trung ương, kế hoạch của Thành phố, kế hoạch của UBND huyện về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các các phòng, ban, đơn vị trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém; thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh khiếu nại, tố cáo như đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa,... để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định; tập trung chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, quá thời hạn giải quyết, các vụ việc đông người, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, công chức các xã, thị trấn làm công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư công dân; Chỉ đạo các phòng, ban của huyện tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn trong công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui trình, qui định; đề nghị UBND các xã, thị trấn: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo thực hiện theo đúng qui trình, qui định; rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tồn đọng, quá thời hạn giải quyết, các vụ việc phức tạp trên địa bàn trong tháng 4/2018; thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư ngay từ cơ sở; Phối hợp hiệu quả với các phòng, ban liên quan của huyện trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo về tình hình kết quả giải quyết các đơn thư công dân; Duy trì thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân. Chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo; phối hợp với Thanh tra huyện, các phòng, ban liên quan của huyện để rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.772
  Online: 36