UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tới các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2018, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 theo dự toán đã được Trung ương giao và Nghị quyết của HĐND Thành phố

Theo đó, về thực hiện dự toán thu NSNN, UBND thành phố yêu cầu cơ quan thuế, hải quan phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của Thành phố tổ chức thực hiện tốt Luật NSNN; Luật Phí, lệ phí; các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu NSNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết HĐND Thành phố, bào đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác số nợ thuế của từng doanh nghiệp thuộc phạm vi được giao quản lý. Tăng cường công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những đơn vị nợ thuế theo quy định.

Các cấp, các ngành Thành phố tăng cường kiểm tra công tác chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại; Rà soát, xác định cụ thể các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời -gian được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất đai vào NSNN. 

UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngàỵ 27/4/2018 của ƯBND Thành phố; chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát số dư tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất tại tài khoản tạm thu và nộp kịp thời, đầy đủ vào NSNN; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả gửi Sở Tài chính theo quy định.

Về quản lý, điều hành chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài...; giảm các chi phí không cần thiết và không còn phù hợp để cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu,quả sử dụng NSNN.

Thành phố yêu cầu: Khẩn trương thực hiện đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư; các sở, ban, ngành, UBND các cấp và đơn vị sử dụng ngân sách tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân một số lĩnh vực, nhiệm vụ tiến độ giải ngân 4 tháng đầu năm còn chậm như: chi sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế...

Riêng đối với các khoản kinh phí đã giao dự toán nhưng chưa đủ điều kiện triển khai, chưa có kế hoạch cụ thể (kinh phí kế hoạch “Phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030”; kinh phí thực hiện Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh phí đào tạo ngoại ngữ cho học sinh các cấp; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ...) hoặc các khoản kinh phí mới phân bổ một phần (kinh phí Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin; kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020;..): các đơn vị khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện dự toán được giao.

Đối với kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học: Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để thực hiện thanh quyết toán đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ chuyển tiếp; đồng thời khẩn trương hoàn thiện quy trình tuyển chọn, trình Thành phố phê duyệt đơn vị chủ trì thực hiện đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ mới năm 2018, thực hiện tạm ứng cho các đơn vị thực hiện đề tài, dự án theo quy định.

Đối với kinh phí sự nghiệp môi trường, các đơn vị thực hiện tạm ứng kinh phí (theo mức tối đa 50% giá trị hợp đồng theo năm đã ký kết và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp đấu thầu; tạm ứng theo mức tối đa 50% giá trị dự toán được duyệt của quý đối với trường hợp đặt hàng) cho các nhà thầu thực hiện công tác duy tu, duy trì vệ sinh môi trường theo đúng chỉ đạo của Thành phố tại Công văn số 6113/ƯBND- KT ngày 30/11/2017; định kỳ thực hiện việc nghiệm thu và thanh, quyết toán đối với khối lượng công việc đã hoàn thành…

Đối với kinh phí thực hiện các dịch vụ công ích (quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; thoát nước đô thị và xử lý nước thải; cấp điện, chiếu sáng đô thị; thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại các đô thị; vận tải công cộng tại các đô thị; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; duy tu, duy trì đê điều và cung ứng dịch vụ thủy lợi): các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến công tác đấu thầu, đặt hàng... để trình cấp có thẩm phê duyệt; thực hiện tạm ứng kinh phí, nghiệm thu và thanh quyết toán đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ được giao.

Đối với kinh phí mua sắm tài sản, cải tạo, chống xuống cấp các công trình, căn cứ dự toán được giao, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với những tài sản thuộc danh mục phải thực hiện mua sắm tập trung theo quy định, căn cứ dự toán được giao và thỏa thuận khung, các đơn vị khẩn trương ký hợp đồng, nhận bàn giao, nghiệm thu, tạm ứng và thanh quyết toán theo quy định.

Cũng tại văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách và các chế độ, chính sách ở các đơn vị trực thuộc, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo chế độ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức và các khoản chi cho con người và các chính sách an sinh xã hội. Trường hợp phát hiện các đơn vị trực thuộc sử dụng ngân sách không đúng chế độ, chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến thực hiện chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo,... cần có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo chính sách, chế độ thực hiện đúng đối tượng và có hiệu quả….

Toàn văn văn bản xem tại file đính kèm

MINH ĐỨC (VP UBND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 615.640
  Online: 33