Thực hiện Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố năm 2018.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về luật sư của tổ chức hành nghề luật sư, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót và áp dụng biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, qua kiểm tra tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị; phát hiện những nội dung chưa phù hợp, bất cập của pháp luật để từ đó có biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực luật sư, tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, trong đó tập trung những nội dung: Việc thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động, thay đổi đăng ký hoạt động, công bố nội dung đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trong trường hợp có thuê lao động; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư hành nghề tại tổ chức mình theo quy định; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê; Việc ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật; Việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định khác của Luật luật sư và của pháp luật có liên quan…

Đoàn kiểm tra của Thành phố được thành lập gồm có Trưởng đoàn là lãnh đạo Sở Tư pháp; các thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện các cơ quan: Cục Thuế Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND Thành phố, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố, công chức Phòng Quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở Tư pháp và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo kế hoạch, trong thời gian Quý II và III năm 2018, Đoàn kiểm tra của Thành phố sẽ làm việc trực tiếp tại các tổ chức hành nghề luật sư.

Toàn văn kế hoạch xem tại file đính kèm

MINH ĐỨC (VP UBND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.637
  Online: 50