6 tháng đầu năm 2018, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) có những chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC đã được nâng cao; tuy nhiên, tình hình KNTC vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu phát sinh trong quá trình triển khai GPMB tại một số dự án phát triển giao thông, đô thị; công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại một số huyện,... Một số công dân chưa đồng thuận, đã gửi đơn KNTC đến các cấp chính quyền để yêu cầu xem xét, giải quyết, vẫn còn tình trạng công dân tập trung KNTC đông người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và Thành phố. Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố thường xuyên có các đoàn đông người của các tỉnh, thành phố khác tập trung KNTC tại trụ sở các cơ quan Trung ương. Vẫn còn tình trạng công dân gửi đơn đến nhiều nơi, vượt cấp, có nhiều đơn trùng, đơn khuyết danh, mạo danh hoặc hết thời hiệu xử lý. Một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền, có lý có tình nhưng công dân vẫn tiếp tục KNTC.

Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức cũng như nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC; yêu cầu các cấp, các ngành thường xuyên tăng cường tiếp, đối thoại với công dân; chủ động nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, tập trung tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo; phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương để rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, đông người, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC,... qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 13.331 lượt công dân đến KNTC. Cụ thể: Cấp Thành phố tiếp: 2.316 lượt công dân; Cấp huyện tiếp: 6.480 lượt công dân; Cấp xã tiếp:   3.731 lượt công dân; các Sở, ngành tiếp: 804 lượt công dân. Thực hiện quy định về việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 7.944 lượt công dân, trong đó, đã tiếp, đối thoại với công dân; nghe các đơn vị báo cáo để kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với một số vụ việc KNTC đông người phức tạp…

Các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận và xử lý 20.089 đơn các loại, gồm: 4.038 đơn khiếu nại; 3.222 đơn tố cáo và 12.829 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện. Trong đó có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, GPMB,... Nhìn chung, các đơn của công dân đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 2.131 vụ KNTC (gồm 1.500 vụ khiếu nại, 631 vụ tố cáo); đã giải quyết 1.800 vụ (gồm 1.257 vụ khiếu nại, 543 vụ tố cáo), đạt tỷ lệ 84,46%. Nhìn chung, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật.

Kết quả giải quyết của toàn Thành phố: KN đúng 48 vụ (3,81%), KN sai: 920 vụ (73,20%), KN có đúng có sai: 123 vụ (9,78%), rút đơn KN, hòa giải thành: 166 vụ (13,21%); TC đúng: 61 vụ (11,23%), TC sai: 361 vụ (66,48%), TC có đúng có sai: 115 vụ (21,17%), dừng xét: 06 vụ (1,12%). Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi 293 triệu đồng và 1.082 m2 đất; trả cho công dân 990 triệu đồng và 1.306 m2 đất; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể và 11 cá nhân để xảy ra sai phạm. Chuyển cơ quan điều tra 03 vụ.

Tổng số quyết định giải quyết khiếu nại phải thực hiện: 215 quyết định; số quyết định đã thực hiện: 146 quyết định (đạt 68%). Tổng số thông báo kết luận nội dung tố cáo, văn bản xử lý tố cáo phải thực hiện: 151 văn bản; số văn bản đã thực hiện: 96 văn bản (đạt 63%).

Đặc biệt, toàn Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo nghị quyết của HĐND và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Cụ thể: Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố: Đã thực hiện dứt điểm 173/176 vụ; còn 03 vụ; Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ: đã thực hiện dứt điểm 25/26 vụ; còn 01 vụ; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ: đã thực hiện dứt điểm 06/09 vụ; còn 03 vụ.

Nguyên nhân khách quan của việc còn tồn đọng các vụ KNTC trên chủ yếu là do tính chất phức tạp của các vụ việc. Một số vụ việc kéo dài theo thời gian, cơ chế chính sách pháp luật có sự thay đổi nên khó tổ chức thực hiện hoặc không có tính khả thi khi tổ chức thực hiện. Ngoài ra, một số quận, huyện chỉ đạo thiếu quyết liệt, không phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân nên việc giải quyết, tổ chức thực hiện các vụ việc còn chậm.

Trong 6 tháng cuối năm, Thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 123-KH/TƯ ngày 25/6/2014 của Thành ủy, Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 23/KH- UBND ngày 06/02/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ ngày 16/12/2016 của Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố v/v “Khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố”; triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố “về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố”,... Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tăng cường tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn), gắn với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh KNTC như đất đai, GPMB, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp... qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố và của địa phương.

Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, nhất là các vụ việc theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp công dân, xử lý đơn…

Toàn văn báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC xem tại file đính kèm

HỒNG NHUNG

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  128 người đã bình chọn
  Thống kê: 709.445
  Online: 26