DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 6 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XV

(Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 06/7/2018)

-----------------------------

       Thời gian làm việc:         Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

           Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

           Giữa các buổi giải lao 15 phút

 

PHIÊN TRÙ BỊ (04/7/2018 - thứ Tư)

 Buổi chiều: Bắt đầu từ 14h00

1. Thường trực HĐND Thành phố thông qua chương trình kỳ họp.

2. Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu.

3. Các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận tại các Tổ đại biểu.

4. Tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu.

 

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (05/7/2018 - thứ Năm)

Buổi sáng (Truyền hình trực tiếp)

1. HĐND Thành phố làm lễ chào cờ 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. UBND Thành phố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội.

5. UBND Thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội; báo cáo tóm tắt việc vay lại một phần vốn vay ODA của  Chính phủ Nhật  Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng Cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu.

6. Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

7. Chánh án TAND Thành phố báo cáo tóm tắt công tác xét xử của Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

8. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

9. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

10. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

11. Ban Kinh tế - Ngân sách đại diện các Ban HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp thẩm tra chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra về việc vay lại một phần vốn vay ODA của  Chính phủ Nhật  Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng Cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu.

12. Đại biểu thảo luận tại hội trường và quyết nghị về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội; việc vay lại một phần vốn vay ODA của  Chính phủ Nhật  Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng Cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu.

13. Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

Buổi chiều: 

1. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

2. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

3. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về một số cơ chế, chính sách, nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

- Định mức chi phí quản lý dự án và nội dung chi quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố.

4. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố năm 2018.

5. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố.

6. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

7. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

8. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương thực hiện Đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

9. Thường trực HĐND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND Thành phố.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (06/7/2018 - thứ Sáu)

(Truyền hình trực tiếp cả ngày phiên chất vấn và trả lời chất vấn)

Buổi sáng:

1. Chủ tịch HĐND Thành phố khai mạc phiên chất vấn.

2. UBND Thành phố báo cáo tóm tắt trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn.

 Buổi chiều:

1. Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Chủ tịch UBND Thành phố tiếp thu và giải trình

3. Chủ tịch HĐND Thành phố kết luận phiên chất vấn và phát biểu bế mạc kỳ họp.

4. Chào cờ.

-----------------------------------

 

NHỮNG TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI HỘI TRƯỜNG

1. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố.

2. Báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

3. Báo cáo của UBND Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

4. Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

5. Báo cáo của UBND Thành phố đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6/2018.

6. Báo cáo của Uỷ ban MTTQ Thành phố tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện xã hội vào Báo cáo, Tờ trình của UBND Thành phố.

7. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được HĐND Thành phố ủy quyền, cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

8. Báo cáo giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND Thành phố và các Ban HĐND Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018.

------------------------------

ĐỖ VĂN TRƯỜNG


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  187 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.587.387
  Online: 63