Chiều ngày 05/6/2019, Thường trực HĐND Quận Tây Hồ đã tổ chức phiên giải trình về công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận từ tháng 01/2016 đến tháng 4/2019.

Phiên giải trình được Thường trực HĐND quận tổ chức theo đúng quy định của Luật, diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, đúng mục đích, yêu cầu Chương trình, Kế hoạch đề ra. Nội dung phiên giải trình đúng với vấn đề mà đại biểu quan tâm, qua đó làm rõ được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ chủ trì phiên giải trình

Tại phiên giải trình đã có 8 đại biểu HĐND quận nêu câu hỏi, nội dung yêu cầu giải trình theo đúng kế hoạch đề ra; đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, Chủ tịch UBND Phường Quảng An đã thực hiện giải trình đúng trọng tâm và nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận của chủ tọa. Thay mặt UBND quận, đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận phát biểu tiếp thu, báo cáo làm rõ thêm các ý kiến của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND quận và chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận.

Thường trực HĐND quận thống nhất với báo cáo của UBND quận về kết quả công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 4 năm 2019. Các phòng chức năng đã tích cực tham mưu cho UBND quận trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch làm cơ sở tổ chức thực hiện các thủ tục để tổ chức công tác đầu tư xây dựng theo quy định. Tổng số dự án thực hiện trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 4 năm 2019 là 277 dự án. Bên canh đó, căn cứ nhu cầu thực tế đầu năm 2019 UBND quận đã giao các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 42 dự án. Từ tháng 01 năm 2016 đén tháng 4 năm 2019, UBND quận đã ban  hành 12 văn bản về việc đôn đốc các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án và quyết toán dự án hoàn thành.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được UBND quận giao các đơn vị thực hiện tích cực, tập trung tháo gỡ đẩy mạnh việc thực hiện công tác GPMB, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện để đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án. Công tác thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định về quy trình thẩm tra và thời gian thực hiện tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Công tác báo cáo quyết toán hàng quý và năm thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, kết quả công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận còn một số hạn chế: Quá trình thực hiện dự án từ lúc lập dự án đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đối với các dự án quy trình đầu tư như nhau, do vậy các dự án có tổng mức đầu tư nhỏ về quy trình vẫn phải tuân thủ đúng quy định như các dự án lớn; các chế độ chính sách trong công tác quản lý đầu tư theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công mới chưa đầy đủ, nhiều bất cập dẫn đến việc thực hiện các dự án còn chưa đúng tiến độ; chế độ, chính sách liên quan đến công tác GPMB không đồng bộ, đặc biệt giá đất còn rất bất cập chưa sát giá thực tế chuyển nhượng gây khó khăn cho công tác thực hiện các dự án đầu tư; thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT dự án nhóm C là 01 tháng là ngắn, gây áp lực trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT.

Thường trực HĐND quận đề nghị UBND quận tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng dự án có trong kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt; khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị cần xác định thời gian cụ thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phải đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án mới đã được ghi kế hạch ngân sách từ đầu năm, thực hiện thanh, quyết toán dứt điểm các dự án đang triển khai trong năm, hạn chế việc chuyển tiếp dự án đầu tư qua các năm ngân sách. Triển khai thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn quận. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc thực hiện các dự án. Giao ban công tác thực hiện các dự án đầu tư XDCB, tập trung tìm giải pháp tháo gỡ, đẩy mạnh việc thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, vận động nhân dân chấp hành các quyết định của Nhà nức về thu hồi đất GPMB…

Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ cần chủ động, tích cực hơn trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Trong đó, Phòng Tài chính kế hoạch đề xuất phương án danh mục đầu tư; chủ trì phối hợp cùng Phòng quản lý đô thị và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khảo sát quy mô; đôn đốc các chủ đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tham mưu thay đổi, bổ sung danh mục đầu tư; rà soát các nội dung còn chậm theo kế hoạch; các công trình, dự án thuộc trách nhiệm của Thành phố nếu được phân cấp phải báo cáo Ban Thường vụ tránh các trường hợp vi phạm Luật Đầu tư.

Phòng Quản lý đô thị tiến hành khảo sát cùng phòng Tài chính kế hoạch, chủ đầu tư, chủ sử dụng cần phải có quy mô đầu tư; căn cứ vào quy hoạch phải có biên bản thống nhất với chủ đầu tư; tiếp nhận hồ sơ, phân công thẩm định; phối hợp cùng phòng Tài chính kế hoạch định kỳ kiểm tra, giám sát các công trình, chịu trách nhiệm chất lượng các công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, ngay từ đầu năm phải lựa chọn đúng; phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính kế hoạch và đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ cụ thể; kiểm tra hồ sơ dự án, báo cáo phòng Quản lý đô thị quyết định, thẩm định; chủ trì phối hợp cùng phòng Tài chính kế hoạch đưa vào kế hoạch bố trí vốn danh mục đầu tư; theo dõi, giám sát thi công, đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ, thanh quyết toán; nghiệm thu công trình đầy đủ; chú ý khối lượng phát sinh cần mời phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính kế hoạch tư vấn, giám sát, lập biên bản tổng hợp các phát sinh, tham mưu UBND ra quyết định bổ sung; tham mưu UBND quận quyết định về thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

Đề nghị phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án, phòng Tài chính kế hoạch rà soát các dự án, những dự án đã xong đề nghị hoàn thành quyết toán. Dự án hạ tầng xung quanh Hồ Tây đề nghị Ban quản lý dự án quyết toán theo các nội dung đã hoàn thành. Phối hợp với các phòng chức năng, chủ đầu tư, các phòng chuyên môn thuộc các sở ngành Thành phố. Đối với các dự án quá hạn cần kiểm tra, tham mưu UBND quận ra quyết định ra hạn. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền Thành phố làm việc với Sở Kế hoạch – đầu tư để thống nhất phương án và báo cáo về UBND Thành phố.

Thường trực HĐND đề nghị đối với dự án xây dựng trường Mầm non Nhật Tân 2 , giao UBND phường Nhật Tân quản lý chặt chẽ, tránh lấn chiếm đất; ngõ 28 Lạc Long Quân cần kiểm tra lại 01 hộ gia đình chưa giải phóng mặt bằng.

Thường trực HĐND quận cũng đề nghị Ủy ban MTTQ quận, các đoàn thể nhân dân quận và Thường trực HĐND các phường tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong việc khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu tại phiên giải trình.

Toàn văn thông báo kết luận phiên giải trình mời xem tại file đính kèm

VÂN ANH (BAN TG Tây Hồ)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
176 người đã bình chọn
Thống kê: 1.227.697
Online: 65