Thường trực HĐND quận Tây Hồ vừa kết thúc giám sát việc thực hiện sử dụng biên chế và phân công nhiệm vụ cho công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND quận. Kết quả giám sát cho thấy, tính đến 05/9/2019, tổng số biên chế và lao động hợp đồng hiện có năm 2019 của các phòng chuyên môn thuộc UBND quận: 166 người; trong đó có: 142 công chức; 14 HĐLĐ theo NĐ 68 và 10 HĐLĐ theo định mức. So với tổng số biên chế theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND quận hiện đang thiếu 14 người, trong đó có: 11 công chức và 03 HĐLĐ 68.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của mỗi đơn vị, 13/13 phòng chuyên môn thuộc UBND quận đã xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị và được phê duyệt theo quy định. Căn cứ Quyết định quy chế làm việc, 13/13 đơn vị đã ban hành Quyết định hoặc Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, HĐLĐ tại đơn vị. Bên cạnh đó, một số đơn vị khi có sự điều chuyển cán bộ lãnh đạo hoặc công chức của đơn vị trong năm, Thủ trưởng đơn vị đã kịp thời ban hành thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức của đơn vị phù hợp nhằm phân rõ trách nhiệm của mỗi công chức đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác đánh giá cán bộ, công chức, lao động của các đơn vị đã được coi trọng. Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức hàng tháng gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị đảm bảo nguyên tắc công khai và tính khách quan. 6 tháng đầu năm đại đa số các cán bộ, công chức 13 đơn vị thuộc UBND quận chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; có tinh thần trách nhiệm và phối hợp tốt thực hiện nhiệm vụ được giao trong nội bộ đơn vị cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; không có cán bộ, công chức, HĐLĐ có sai phạm, vi phạm phải xem xét kỷ luật.

Tuy nhiên, một số phòng chuyên môn có khó khăn tại một số vị trí công việc như: thiếu công chức hoặc không có vị trí việc làm tại Bản mô tả vị trí việc làm mặc dù thực tế đơn vị đang thực hiện vị trí đó, cụ thể: Đội quản lý TTXD đô thị thiếu 01 công chức lãnh đạo (Đội phó); Văn phòng HĐND & UBND thiếu 01 công chức (hiện đang có 12/13 biên chế được giao); Phòng Nội vụ thiếu 01 công chức (hiện đang có 08/09 biên chế được giao); Phòng Tư pháp thiếu 02 công chức (hiện đang có 05/07 biên chế được giao); Thanh tra thiếu 02 công chức (hiện đang có 05/07 biên chế được giao) và không có vị trí công tác phòng chống tham nhũng tại Bản mô tả công việc, mặc dù đây là nhiệm vụ theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn; Phòng Văn hóa thiếu 01 công chức vị trí công tác quản lý nhà nước về di tích, danh thắng; Phòng Lao động Thương binh & Xã hội: theo quy định không có vị trí công tác kể toán, tuy nhiên, thực tế hiện nay phòng phân công 01 công chức làm kế toán kiêm một số công việc khác; Phòng Tài chính kế hoạch thiếu 02 công chức (hiện đang có 11/13 biên chế được giao), ngoài ra, Phòng Tài chính không có vị trí quản lý kinh tế tập thể và tư nhân, tuy nhiên UBND quận giao nhiệm vụ này cho phòng thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc khác của đơn vị; Phòng Tài nguyên & Môi trường: thiếu 01 công chức (hiện đang có 09/10 biên chế được giao)...

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, thời gian qua UBND quận đã nghiêm túc thực hiện rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức các đơn vị thuộc quận đúng yêu cầu và chỉ tiêu được thành phố phê duyệt. Vì vậy, số lượng cán bộ ngày càng giảm xong khối lượng công việc của mỗi đơn vị rất lớn và áp lực về tiến độ thời gian. Bên cạnh đó, ở một số đơn vị cá biệt còn công chức khả năng đáp ứng yêu cầu công việc hạn chế, chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao nên kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm còn có cán bộ đạt mức C - hoàn thành nhiệm vụ, năng lực còn hạn chế; một số công chức chưa nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị.

Về điều kiện làm việc, một số đơn vị cơ sở vật chất phục vụ công tác còn thiếu và bất cập, gặp khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của đơn vị như: Một số đơn vị phòng làm việc bố trí không liền nhau, không thuận tiện cho việc quản lý, điều hành công việc của đơn vị như: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Y tế. Một số đơn vị khối lượng hồ sơ, tài liệu trong quá trình hoạt động nhiều nhưng chưa có phòng dành riêng cho việc lưu trữ tài liệu, vì vậy hiện nay tài liệu đều lưu giữ tại các tủ sắt tại phòng làm việc làm ảnh hưởng đến diện tích, không gian làm việc của công chức và không đảm bảo tiêu chuẩn về bảo quản lưu trữ tài liệu theo quy định (Phòng Tư pháp, Thanh tra, Quản lý đô thị).

Riêng tại Đội quản lý TTXD đô thị, trang thiết bị và phần mềm ứng dụng CNTT tại chưa đồng bộ (hiện nay đơn vị có 08 máy tính/tổng số 15 cán bộ công tác tại Văn phòng Đội (trong đó có 06 máy tính được trang bị từ năm 2014 về trước và 02 máy được trang bị thêm sau năm 2016). Trụ sở làm việc của đơn vị hiện gồm 05 tầng; tuy nhiên thực tế đơn vị được sử dụng 03 tầng (từ tầng 1-tầng 3) có 01 phòng họp chung khoảng 50m2 tại tầng 2 nhỏ so với tổng quân số của đơn vị 46 đồng chí, rất bất cập khi tổ chức hội nghị của Đội; chưa có phòng lưu trữ hồ sơ, tài liệu của đơn vị.

Thường trực HĐND quận Tây Hồ kiến nghị HĐND - UBND Thành phố Hà Nội hàng năm sớm quyết định giao biên chế cho các Quận-Huyện, đặc biệt xem xét bổ sung biên chế đối với khối giáo dục Mầm non (hiện nay rất thiếu giáo viên). Nghiên cứu tổ chức thi tuyển viên chức khối giáo dục mỗi năm 01 lần trước thời điểm khai giảng năm học mới, tránh việc thiếu giáo viên ở cơ sở, nhất là giáo viên Mầm non. Bố trí biên chế theo Đề án vị trí việc làm của các ngành, lĩnh vực đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành. Không cắt giảm biên chế hàng năm đối với khối hành chính sự nghiệp, chỉ nên cắt giảm biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngoài giáo dục.

Đối với UBND quận, nghiên cứu, có văn bản kiến nghị UBND Thành phố đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số vị trí việc việc làm còn thiếu cho các phòng chuyên môn phù hợp với các văn bản hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc UBND quận như: Thanh tra quận thiếu vị trí công tác phòng chống tham nhũng; Phòng Văn hóa thiếu vị trí quản lý nhà nước về di tích, danh thắng; Phòng Lao động Thương binh & Xã hội thiếu vị trí công tác kế toán; Phòng Tư pháp thiếu vị trí công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và vị trí công tác phối hợp thi hành án dân sự, công tác bồi thường trách nhiệm của nhà nước. Bố trí, sắp xếp bổ sung biên chế đảm bảo biên chế tối thiểu và ngành đào tạo phù hợp với danh mục vị trí việc làm cho các phòng chuyên môn thuộc UBND quận theo Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, UBND quận cần chỉ đạo Phòng Tài chính - kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong Quận rà soát các trang thiết bị làm việc như: máy tính, máy in, máy phô tô... để tham mưu có kế hoạch mua sắm theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND quận kiểm tra, sắp xếp, bố trí phòng làm việc, phòng lưu trữ tài liệu cho các đơn vị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Toàn văn thông báo kết luận mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.177.100
  Online: 38