TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

A. Tài liệu phục vụ TXCT trước sau họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV:

(1) Hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV, nhiềm kỳ 2016 - 2021.

(2) Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiềm kỳ 2016 - 2021.

(3) Báo cáo tổng hợp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV, nhiềm kỳ 2016 - 2021.

B. Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV:

(1). Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV.

(2). Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ Đại biểu HDND Thành phố.

(3). Báo cáo của UBND Thành phố trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐHD Thành phố khóa XV.

I. Các báo cáo thường kỳ và chuyên đề:

1. Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Hà Nội năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND Thành phố năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

3. Báo cáo Kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội (số liệu tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 01/11/2019).

4. Báo cáo Kết quả công tác kiểm sát năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (Số liệu từ 01/12/2018 đến 31/10/2019).

5. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

6. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố.

7. Báo cáo của UBND Thành phố trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố.

8. Báo cáo của UBND Thành phố về Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế.

9. Báo cáo của UBND Thành phố về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế.

10. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố.

11. Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2019.

12. Báo cáo Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020".

13. Báo cáo của UBND Thành phố về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua Đề án Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030”.

14. Báo cáo của UBND Thành phố về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 -2020.

15. Ủy ban MTTQ Thành phố tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện xã hội vào Báo cáo, Tờ trình của UBND Thành phố:

(1) Tổng hợp Ý kiến phản biện của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

(2) Tổng hợp Ý kiến phản biện của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo Nghị quyết Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

II. Các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra chung, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố đối với từng lĩnh vực.

(1) Báo cáo thẩm tra Két quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố Hà Nội (lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách).

(2) Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố Hà Nội (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). (Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố khóa XV - kỳ họp thứ 11).

(3) Báo cáo thẩm tra Về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự thảo Nghị quyết HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố Hà Nội.(Ban Đô thị HĐND Thành phố khóa XV - kỳ họp thứ 11).

* Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Tình hình chấp hành pháp luật năm 2019.

2. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội (Báo cáo, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra). (M)

3. Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

4. Nghị quyết về cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

- Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019; kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Thành phố năm 2020 của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình Về việc đưa Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương (sử dụng từ nguồn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài).

- Báo cáo thẩm tra Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của cấp Thành phố; đưa dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương (sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài). (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 11).

5. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020 (Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2019; Báo cáo về tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2020-2022). (M)

6. Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

7. Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Biểu Danh mục các dự án vốn ngân sách thu hồi đất; chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển tiếp từ năm 2019 sang và đăng ký mới năm 2020.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

8. Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

9. Nghị quyết Về Chính sách hỗ trợ và mức chi quản lý các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Báo cáo thẩm tra của Pháp chế.

10. Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

(1). Quy định nội dung chi, mức chi đối với học sinh Hà Nội tham gia các kỳ thi quốc tế tổ chức tại nước ngoài.

(2). Nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.

(3). Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình không phải nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhưng có hàm lượng chất xám cao, có tính chất tương tự như nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

(4). Bồi dưỡng cho lực lượng công an, quân đội và các lực lượng phối hợp khác không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của Trung ương và Thành phố trên địa bàn Thủ đô.

(5). Bồi dưỡng chứng tích lịch sử tại các cuộc đi lấy thông tin, tư liệu để phục vụ công tác lưu trữ tư liệu lịch sử của Đảng bộ Thành phố.

(6). Mức chi cho các đối tượng không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nước ngoài theo chủ trương được phê duyệt của UBND TP.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra.

11. Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020 - 2021.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội.

12. Nghị quyết Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội.

13. Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội.

14. Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

15. Nghị quyết Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

16. Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

17. Nghị quyết Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

18. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

- Báo cáo của UBND Thành phố, Báo cáo Giải trình các nội dung tại Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND Thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

19. Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

III. Các nội dung khác:

1. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố.

(1) Báo cáo Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(2) Báo cáo Kết quả giám sát của HĐND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

(3) Kết quả giám sát việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017", gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính.

2. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của các Ban HĐND Thành phố.

2.1. Ban Kinh tế - Ngân sách.

(1) Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quyết toán các dự án ĐT xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách địa phương và tái giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

(2) Báo cáo Kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2018 - 2019.

(3) Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình thực hiện công tác xúc tiến đầu tư của Thành phố từ năm 2016 đến này và tình hình triển khai Quyết định 61/2015/QĐ-TTg ngày 29/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài).

(4) Báo cáo Khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (kỳ cuối) 2016 - 2020 của Thành phố; khảo sát thực hiện Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.2. Ban Văn hóa Xã hội.

(1) Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và công tác quản lý, chuẩn bị tổ chức lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(2) Báo cáo Kết quả giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tốt với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay.

(3) Báo cáo Kết quả khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử VH và công tác ĐT, khai thác, QL các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn TPHN từ năm 2016 đến nay.

(4). Báo cáo Kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(5). Báo cáo Kết quả khảo sát việc thực hiện NQ quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TPHN giai đoạn (2018-2020) và công tác triển khai năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.3. Ban Pháp chế.

(1) Báo cáo Kết quả giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

(2) Báo cáo Giám sát công tác chấp hành pháp luật đối với hoạt động của các Văn phòng Công chứng trên địa bàn Thành phố.

(3) Báo cáo Giám sát công tác chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của các cơ quan Tư pháp trên địa bàn Thành phố.

(4) Báo cáo Giám sát việc thực hiện tổ chức bộ máy và cơ chế chính sách cho các thôn, tổ dân phố, lực lượng cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

(5) Báo cáo Khảo sát việc thực hiện  về tình hình triển khai thực hiện các dự án trong KH ĐT công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của TP trong lĩnh vực QP, lĩnh vực an ninh và trật tự.

2.4 Ban Đô thị.

(1) Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Đô thị HĐND Thành phố.

(2) Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quả lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(3) Báo cáo Kết quả khảo sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

C. Tài liệu phục vụ TXCT trước kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Thông báo: Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Cách tra cứu tài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Lịch TXCT trước kỳ họp thứ 11 của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

5. Báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  163 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.061.027
  Online: 11