Ngày 18/2/2019, Ủy viên – Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký ban hành thông báo ý kiến về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo đó, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đánh giá, thành phố Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến, có vai trò đặc biệt quan trọng, trung tâm chính trị - hành chính Quốc gia, trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội của cả nước, có quy mô dân số đứng thứ hai trong cả nước; là đô thị đặc biệt, có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, nhất là ở các huyện, xã và một số quận mới phát triển...

Sau 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính, Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, tổng sản phẩm trên địa bàn duy trì năm sau tăng hơn năm trước. Thu hút đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài tăng cả về vốn và số lượng các dự án, trong đó có nhiều dự án lớn. Các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, quản lý trật tự văn minh đô thị chuyển biến tích cực, được nhân dân cả nước và bè bạn thế giới đánh giá cao. Đặc biệt, khu vực đô thị của Thành phố với kết cấu hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hiện đại, cơ bản đồng bộ, thống nhất, không phụ thuộc vào địa giới hành chính quận, phường.... Tại các huyện, xã đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh chóng, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân ngày càng phát triển.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Những kết quả Thủ đô đạt được đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của cả nước trong năm 2018. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Hà Nội còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa tương xứng với vị thế Thủ đô. Quản lý nhà nước về du lịch, đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn thực phẩm còn bất cập. Hạ tầng đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, hồ nước, khu đô thị, hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu.

Mô hình quản lý hiện hành của Thành phố còn có hạn chế, bộ máy chính quyền còn chưa linh hoạt, khả năng tự quyết định, tự chịu trách nhiệm để giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra đối với đô thị chưa cao. Cơ chế, chính sách về phân cấp giữa Trung ương và Thành phố trong một số lĩnh vực còn chưa phân định rõ ràng, chưa có sự khác biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn, giữa Thủ đô và các tỉnh, thành phố trong cả nước, chưa tạo được sự chủ động cho Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, yêu cầu phát triển và hội nhập của một Thủ đô hiện đại, văn minh.

Tại Kết luận số 22-KL/TW ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Bộ Chính trị đã đồng ý để Thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

Đề án của Thành ủy Hà Nội được xây dựng công phu, nghiêm túc, khoa học, tiếp thu được các định hướng của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, tranh thủ ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, chính quyền cấp huyện và cấp xã của Thành phố và ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Về nội dung, việc xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội là một bước triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 22-KL/TW ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011- 2020. Nội dung Đề án có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo, các đề xuất bám sát yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, nâng cao tính minh bạch, tính thống nhất, thông suốt và sự chủ động, sáng tạo của các cấp trong quản lý nhà nước, phục vụ kịp thời các yêu cầu của người dân trên địa bàn Thủ đô.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhất trí về mục tiêu đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Thành phố cần nghiên cứu kỹ lưỡng, làm rõ thêm mô hình tổ chức mới, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và tạo sự đồng thuận cao trước khi trình Bộ Chính trị, Quốc hội. Về phạm vi, cần quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về việc triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận, tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở thực tiễn của việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường đã được thực hiện thí điểm tại 10 địa phương theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội, Thành phố cần tập trung các giải pháp bảo đảm quyền đại diện của người dân, tăng cường cơ chế giám sát trực tiếp của người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố và quận khi triển khai mô hình tổ chức mới.

Về nguyên tắc, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các Bộ, ngành mà Thành phố có khả năng thực hiện tốt nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền Thành phố, giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Thành phố phối hợp với các Bộ, ngành, rà soát các nội dung phân cấp, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Thành phố xác định cụ thể nhiệm vụ, phạm vi phân cấp theo từng ngành, lĩnh vực trước khi Thành phố hoàn thiện Đề án, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến, trình Bộ Chính trị quyết định.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng nhất trí về nguyên tắc với các đề xuất của Thành phố về đổi mới cơ chế, phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh; các giải pháp củng cố chính quyền nông thôn tại xã; đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố khi thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị nhằm đổi mới phương thức quản lý, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Về lộ trình thực hiện Đề án: Mô hình thí điểm tại các quận của Thành phố Hà Nội được triển khai trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội từ năm 2021 đến năm 2026 theo đề xuất của Thành phố. Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan của Thành phố chủ động xây dựng, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Toàn văn thông báo kết luận mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.271.019
  Online: 40