Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, dự kiến trong tháng 3/2019. Phiên giải trình với mục đích xem xét, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận; xác định trách nhiệm của UBND quận, UBND các phường, các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong thực hiện các nội dung trên; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, đảm bảo duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Chợ Đồng Xuân (ảnh minh họa)

Đối tượng giải trình gồm UBND quận và các phòng, ban, đơn vị: Phòng Quản lý Đô thị, Công an quận; UBND các phường; các đơn vị liên quan: Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hoàn Kiếm, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Công ty cổ phần Đồng Xuân...

Nội dung giải trình tập trung vào: Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận về thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý, đảm bảo duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận; Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện công tác quản lý và đảm bảo duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quản lý, đảm bảo duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trong công tác quản lý, duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận; Những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện; Những kiến nghị và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đối tượng giải trình trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung thuộc phạm vi tham mưu, thực hiện có liên quan đến nội dung giải trình. Trong đó: UBND quận: Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo, duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Phòng Quản lý Đô thị quận: Báo cáo về công tác tham mưu, giúp UBND quận trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo, duy trì trật tự đô thị; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận; báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền được giao. Công an quận: Báo cáo kết quả công tác tham mưu, giúp UBND quận tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo, duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận theo thẩm quyền. UBND các phường: Báo cáo về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo, duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Cũng theo kế hoạch, Thường trực HĐND quận giao Ban Pháp chế HĐND quận chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tham mưu, giúp Thường trực HĐND quận chuẩn bị các nội dung có liên quan đến việc tổ chức phiên giải trình; xây dựng kịch bản phiên giải trình; tổ chức khảo sát các nội dung liên quan để thu thập thông tin phục vụ phiên giải trình; phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận, các đơn vị có liên quan thực hiện phóng sự liên quan đến nội dung giải trình. Văn phòng HĐND và UBND quận: Chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo phục vụ phiên giải trình theo đúng tiến độ; chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo phương tiện, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác khảo sát, xây dựng phóng sự và tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND quận.

Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND quận trong quá trình tham mưu, giúp Thường trực HĐND quận chuẩn bị các nội dung có liên quan đến việc tổ chức phiên giải trình (tiến hành khảo sát, thu thập thông tin; chuẩn bị các nội dung để yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện việc giải trình)…

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  126 người đã bình chọn
  Thống kê: 683.673
  Online: 49