Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố tại Điều 19, 40; căn cứ lĩnh vực phụ trách của Ban Pháp chế HĐND Thành phố quy định tại Điều 108 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và trên cơ sở các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về xác nhận kết quả bầu cử liên quan, Ban Pháp chế HĐND Thành phố vừa có văn bản thống nhất phân công công tác của lãnh đạo Ban.

Theo đó, Trưởng Ban - ông Nguyễn Hoài Nam chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Ban trước HĐND và Thường trực HĐND thành phố. Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành gửi các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và UBND thành phố. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc các cuộc thẩm tra, giám sát, khảo sát của Ban. Chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban. Trưc tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác thuộc khối các cơ quan tư pháp; công tác tổ chức của Ban. Giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban và thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND, các Ban khác của HĐND, các cơ quan, tổ chức ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với HĐND, Thường trực HĐND và Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội.

Phó Trưởng Ban chuyên trách - ông Duy Hoàng Dương giúp Trưởng Ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban theo lĩnh vực được phân công. Chủ trì và ký báo cáo kết quả tháng, quý; tham mưu trình Trưởng Ban ký báo cáo 6 tháng, năm trình HĐND. Chủ trì các cuộc họp, cuộc làm việc của Ban với các cơ quan đơn vị thuộc lĩnh vực công tác được phân công khi Trưởng Ban đi vắng hoặc ủy quyền. Ký giấy mời họp, các văn bản phối hợp công tác với các cơ quan đơn vị thuộc lĩnh vực công tác được phân công. Ký một số văn bản của Ban khi Trưởng Ban ủy quyền. Phụ trách các lĩnh vực khối Nội chính: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô; công tác địa giới hành chính, quản lý dân cư và công tác quản lý biên chế công chức, viên chức. Giúp Trưởng Ban trong các công việc liên quan đến các Ban chỉ đạo mà Trưởng ban là thành viên (Ctr 05, 07 của Thành ủy) và tham mưu cho Đảng đoàn liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Ban.

Phó Trưỏng Ban chuyên trách - bà Nguyễn Bích Thủy giúp Trưởng Ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban theo lĩnh vực được phân công. Ký giấy mời họp, các văn bản phối hợp công tác với các cơ quan đơn vị thuộc lĩnh vực công tác được phân công. Ký một số văn bản của Ban khi Trưởng Ban ủy quyền. Phụ trách các lĩnh vực: Công tác cải cách hành chính; Thanh tra nhà nước; tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu tố; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giám sát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Ban và các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Ban.

Thông báo này thay thế Thông báo số: 25/TB-HĐND ngày 11/9/2018 về phân công công tác của lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn văn mời xem tại file đính kèm

PHƯƠNG NHUNG (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  142 người đã bình chọn
  Thống kê: 799.084
  Online: 37