Ngày 29 và 30/5, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao tại quận Đống Đa, Tây Hồ và Chương Mỹ.

* Tại quận Tây Hồ, Ban đã khảo sát tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, Nhà văn hóa địa bàn dân cư số 5, phường Xuân La và chùa Khai Nguyên.

Khảo sát tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao quận Tây Hồ

Theo báo cáo, trên địa bàn quận hiện có 71 di tích (18 chùa, 20 đình, 33 đền, miếu, am và di tích cách mạng). Thời gian qua, UBND quận đã tập trung chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý lĩnh vực này một cách đồng bộ, đúng quy định; công tác tổ chức lễ hội được duy trì hàng năm, bảo đảm trang trọng, lành mạnh, không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoạn, thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân tham gia; đối với thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao quận tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống văn hóa phường, nhà sinh hoạt trên địa bàn dân cư.

* Chiều ngày 29/5, tại quận Đống Đa, Ban đã khảo sát tại khu di tích đình-đền Hào Nam, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận và Sân chơi Con Voi trên địa bàn phường Trung Tự.

Khảo sát Đình Hào Nam

Theo báo cáo, trên địa bàn quận hiện có 76 di tích, trong đó có 55 di tích đã được Nhà nước xếp hạng gồm 14 đình, 24 chùa, 06 đền, 01 gò, 01 di tích khảo cổ, 05 di tích cách mạng, 01 quán, 01 điện, ngoài ra có nhiều di tích được gắn biển di tích cách mạng kháng chiến. Quận có 16 lễ hội được tổ chức thường niên hàng năm, trong đó đặc sắc nhất là Lẽ hội gò Đống Đa và Lễ hội Chùa Láng.

Từ năm 2016 đến nay, UBND quận đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, triển khai công tác quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử; tổ chức 17 cuộc tập huấn cho cán bộ cơ sở, tiểu ban quản lý di tích, người trụ trì và trông nom tại di tích. Hiện quận đang triển khai xây dựng chuyên đề Bảo tồn và phát huy giá trị di tích, lễ hội trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, trên địa bàn quận không có việc tổ chức kinh doanh, bán hàng trong khu vực bảo vệ di tích. Trước và trong thời gian tổ chức lễ hội, quận đều tổ chức đoàn kiểm tra phối hợp với chính quyền sở tại kiểm tra, nhằm chấn chỉnh không để diễn ra hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn cờ bạc trá hình, bán hàng đeo bám khách,...

Quận đã chú trọng công tác quản lý đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, từ năm 2016 đến nay đã hoàn thành tu bổ, tôn tạo 2 di tích là Đình Khương Thượng và chùa Liên Hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa kết hợp với ngân sách quận. Hiện UBND quận đã giao các phòng ban liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công tu bổ, tôn tạo 17 di tích với tổng kinh phí ước khoảng hơn 380 tỷ đồng,…

Tuy nhiên, việc tu bổ, tôn tạo di tích ở một số phường thuộc quận Tây Hồ còn mang tính tự phát. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, di tích các cấp chưa được đào tạo về nghiệp vụ, chủ yếu kiêm nhiệm, nên thiếu kiến thức, kinh nghiệm và thời gian dành cho công tác tôn giáo, di tích.

Tại quận Đống Đa, việc huy động nguồn xã hội hóa trong tu bổ di tích gặp nhiều khó khăn, mới chỉ thu hút được nguồn xã hội hóa ở lĩnh vực thể dục, thể thao. Đặc biệt, quận là đô thị lõi, nhưng thiếu các thiết chế văn hóa, thể thao cấp phường, do đó các hoạt động văn hóa, thể thao đều phải mượn trụ sở trường học.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND quận Tây Hồ và UBND quận Đống Đa tiếp tục kiểm kê, thiết lập hồ sơ quản lý, tiến tới số hóa dữ liệu quản lý, chống lấn chiếm, lập dự án tu bổ các di tích nhằm phát huy các giá trị văn hóa lịch sử; tiếp tục tổ chức quản lý ngăn nắp các đình, đền, di tích; chọn những người có tâm huyết tham gia chủ trì, quản lý di tích tại cơ sở.

Đoàn khảo sát cũng đề nghị hai quận quan tâm, dành quỹ đất cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong tu bổ các di tích, điểm vui chơi văn hóa, thể thao.

* Sáng 30/5 Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP đã đi khảo sát thực tế tại di tích lịch sử văn hóa đình làng Tiến Tiên (xã Tân Tiến), Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Đồi 1 (xã Đông Phương Yên) và làm việc với UBND huyện Chương Mỹ.

Trưởng ban Văn hóa - Xa hội kết luận buổi làm việc tại UBND huyện Chương Mỹ

Trên địa bàn huyện hiện nay có tổng số 374 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có 134 ngôi đình, 16 ngôi đền, 134 ngôi chùa, 52 quán, 15 ngôi miếu, 03 lăng mộ, 07 văn chỉ đàn tế, 13 nhà thờ họ và danh nhân. Số di tích được xếp hạng là 167/374, trong đó 32 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 135 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố. Đối với các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao, cấp huyện có 01 nhà thi đấu; cấp xã có 02 nhà văn hóa, 28 sân vận động, ngoài ra có trên 200 nhà văn hóa, khu thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn, xóm, khu phố.

Trong những năm qua, huyện đã chú trọng công tác quản lý, thường xuyên kiện toàn ban quản lý di tích các xã, thị trấn, chỉ đạo địa phương tăng cường tuyên truyền về di sản văn hóa, các quy định của nhà nước và của thành phố về việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, hiểu được giá trị của di tích để từ đó nhân dân có ý thức và trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ. Đến thời điểm này, huyện đã và đang tiến hành tu bổ, tôn tạo 17 di tích với tổng kinh phí trên 58 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Khó khăn mà huyện nêu ra là số di tích lịch sử văn hóa bị xuống cấp chiếm trên 60%, trong khi kinh phí đầu tư tu bổ, tôn tạo còn thiếu, chủ yếu trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước nên việc tu bổ chưa được kịp thời khiến di tích ngày càng xuống cấp. Bên cạnh đó, năng lực, trình độ chuyên môn, hiểu biết về di sản văn hóa của cán bộ phụ trách quản lý di tích các cấp còn chưa cao nên việc tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý di tích còn hạn chế.

Khảo sát tại đình làng xã Tân Tiến

Trong quản lý thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, hiện nay các thiết chế từ huyện đến cơ sở còn thiếu, một số nhà văn hóa thôn, xóm nhỏ hẹp về diện tích, xuống cấp vì đã xây dựng từ lâu hoặc do tận dụng nhà trẻ cũ nên chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều nhà văn hóa thôn thiếu trang thiết bị,…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đề nghị huyện cần xây dựng đề án hoặc kế hoạch để tập trung, xác định rõ giá trị của di tích trên cơ sở sưu tầm tư liệu, phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học, các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng dân cư trên địa bàn cũng như đông đảo du khách về di tích trên địa bàn huyện, từ đó thu hút nguồn xã hội hóa cho tu bổ, tôn tạo di tích. Đồng thời, huyện cần tập trung đầu tư đủ các thiết chế văn hóa thể thao từ huyện đến cơ sở, với những thiết chế đã có thì chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả, xứng đáng với nguồn lực đã đầu tư.

Thu Huyền (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.289
  Online: 61