Ngày 07/5 Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND Thành phố do Phó chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà là Trưởng đoàn tiếp tục giáp sát về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách hành chính trên toàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay” tại huyện Gia Lâm và Sở Giáo dục & Đào tạo. Cùng dự có Đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Nội.

* Sáng ngày 07/5 đoàn làm việc với huyện Gia Lâm

Đ/c Hồ Vân Nga, Trưởng Ban KTNS HĐND Thành phố phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của huyện Gia Lâm tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính được nâng lên. Các đơn vị thường xuyên rà soát, xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; xác định rõ chức năng, quyền hạn, chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm, chất lượng được nâng lên. Trong thời gian từ năm 2016 đến nay, UBND huyện ban hành 12 Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; các Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của đơn vị sự nghiệp. UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị rà soát các Ban chỉ đạo do đơn vị làm thường trực, thực hiện ghép các Ban chỉ đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực hiện giảm từ 40 xuống còn 25 Ban chỉ đạo, rút gọn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 15 xuống còn 7, từng bước giảm biên chế theo lộ trình. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức có nhiều chuyển biến.

Khẳng định những kết quả mà huyện Gia Lâm đạt được, song thành viên Đoàn giám sát cũng cho rằng công tác tinh giản biên chế của huyện còn cơ học, chưa có giải pháp cụ thể; việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp độ 3,4 còn khó khăn.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Gia Lâm đã xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ. Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo phân cấp của Thành phố, loại bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và tăng cường hiệu quả hoạt động của các đơn vị; kiện toàn bộ máy lãnh đạo và công chức chuyên môn các phòng, ban, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng đủ về số lượng theo chỉ tiêu biên chế Thành phố giao và định biên theo phân loại.

Phó chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh Gia Lâm đang xây dựng đề án thành quận đến năm 2020, đề nghị huyện đặc biệt quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đề nghị huyện Gia Lâm tiếp tục kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cho các năm tiếp theo về việc tinh giản biên chế theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Chú trọng giám sát các vấn đề sau kiểm tra và tăng cường kiểm tra đột xuất.

* Chiều ngày 07/5 đoàn làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo:

Sở Giáo dục & Đào tạo đang tổ chức rà soát sắp xếp quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập; chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ; chuyển đổi các mô hình trường mầm non, phổ thông từ công lập ra ngoài công lập; xem xét mức nâng tự chủ tài chính đối với các trường công lập chất lượng cao.

Đ/c Đoàn Việt Cường, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố phát biểu tại buổi giám sát

Công tác CCHC của ngành giáo dục Thành phố đã được thực hiện nghiêm túc, triển khai hiệu quả; Sở đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng CCVC bảo đảm đúng chỉ tiêu, định mức cơ cấu; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở bố trí phân công hợp lý, quản lý sử dụng tiết kiệm biên chế. Thực hiện nghiêm túc lộ trình tinh giảm biên chế theo chỉ đạo UBND thành phố mỗi năm giảm 2%, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% biên chế so với biên chế giao năm 2015.

Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ được chấp hành nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ. Tuy nhiên, nhiều trường học trên địa bàn hiện đang thiếu vị trí kế toán và nhân viên y tế, trong khi đó quy định lại không cho phép tuyển dụng thêm hoặc sử dụng hợp đồng lao động; quy chế hoạt động các trung tâm GDNN, GDTX chưa được ban hành, chế độ chính sách thực hiện chưa có sự thống nhất, cơ chế quản lý còn chồng chéo; các trường chuyển đổi chất lượng cao có sự thu phí cao khiến thiếu hụt học sinh, không đủ kinh phí để sửa sang nâng cấp nhà trường.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận: Từ năm 2016 đến hết năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cơ bản thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sự chỉ đạo trên của Trung ương, Thành phố gắn với với tình hình thực tế của đơn vị, bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức và đội ngũ giáo viên trong toàn ngành giáo dục của Thành phố.

Đến nay Sở đã bàn giao 31 Trung tâm Giáo dục thường xuyên về các quận, huyện, thị xã, bàn giao Ban quản lý của Sở về Ban Quản lý tập trung của Thành phố, bàn giao các trường Trung cấp công nghiệp về Sở Lao động TB&XH quản lý, thành lập 02 Trường Trung học phổ thông.

Trong thời gian tới Sở Giáo dục & Đào tạo cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Khẩn trương hoàn thiện công tác rà soát phục vụ quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; chủ động hoàn thiện, tham mưu với UBND Thành phố để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực HĐND Thành phố để trình HĐND Thành phố về quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố và báo cáo cấp có thẩm quyền theo luật định.

Duy Linh - Đức Huấn (Văn phòng HĐND Thành phố)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  142 người đã bình chọn
  Thống kê: 799.169
  Online: 53