Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, sáng ngày 14/6/2019 Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Chủ tọa phiên giải trình gồm: Đồng chí Phạm Xuân Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Hồ Việt Hùng – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự phiên họp giải trình có: Đồng chí Phạm Văn Minh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vi Thị Bình Anh - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng, phó, thành viên 02 Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Trưởng các phòng, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện, Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân; Chủ tịch UBND các xã, thị thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp giải trình

Tại phiên giải trình, đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện và đại diện lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 14/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện: Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đã xây dựng, triển khai 12 kế hoạch, 150 văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, xin ý kiến cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn vướng mắc tại địa phương. Đã thành lập 06 Tổ công tác thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, xử lý về đất đai, trật tự xây dựng, cấp GCN QSD đất. Tổ chức các hội nghị để hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở, đồng thời chấn chỉnh, phê bình nghiêm túc các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập sổ theo dõi đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn. Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; chủ động tổ chức các hội nghị mời các sở, ngành Thành phố về làm việc, hướng dẫn, giúp đỡ huyện tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, GPMB; chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, nhân dân trên địa bàn huyện về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Thành phố và Sở Tài nguyên & Môi trường. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý rừng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo qui định. Tập trung chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại các xã nổi cộm như Minh Phú, Minh Trí, Xuân Thu, Kim Lũ, Phù Lỗ, Bắc Sơn, Thanh Xuân; đã chỉ đạo, xử lý 914/2.583 trường hợp vi phạm tồn đọng trước năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019 xử lý 64/170 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho 203/328 hồ sơ, nâng tổng số GCN QSD đất đã cấp trên địa bàn huyện là 57.873/60.715 GCN đủ điều kiện cấp, đạt 95,3%; đã thực hiện xong công tác kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng. Báo cáo UBND Thành phố những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý vi phạm đối với các hộ dân thôn Minh Tân, xã Minh Trí, đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực hiện Kết luận của Thanh tra Thành phố về xử lý các GCN đã cấp trong qui hoạch đất rừng 2008; chỉ đạo kiểm tra toàn diện công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 07 xã Xuân Thu, Kim Lũ, Thanh Xuân, Tiên Dược, Trung Giã, Bắc Phú, Tân Hưng...

Đ/c Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, báo cáo làm rõ các nội dung tại phiên họp giải trình.

Tại phiên họp giải trình có 08 lượt đại biểu HĐND huyện nêu các câu hỏi yêu cầu giải trình. Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện và lãnh đạo UBND 03 xã Tiên Dược, Tân Dân, Kim Lũ thực hiện giải trình về các vấn đề liên quan đến các nội dung như: Việc rà soát, báo cáo số liệu thống kê các công trình vi phạm còn thiếu; nhiều công trình vi phạm chưa được phát hiện, xử lý kịp thời; kết quả xử lý công trình vi phạm còn chậm so với kế hoạch, nhiều công trình vi phạm chưa bị xử lý hoặc xử lý nhưng chưa dứt điểm, vẫn còn để xảy ra tái vi phạm; việc thiết lập hồ sơ quản lý, theo dõi về đất đai, trật tự xây dựng còn chưa đẩy đủ; công tác cấp GCN QSD đất; việc xử lý các công trình vi phạm theo kết luận của Thanh tra Thành phố; nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; những nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới... Đồng chí Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện thay mặt lãnh đạo UBND huyện đã phát biểu tiếp thu và báo cáo làm rõ thêm các nội dung, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đ/c Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận phiên họp giải trình.

Phát biểu kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Phạm Xuân Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND huyện trong việc chuẩn bị và tham gia giải trình các nội dung tại phiên họp cũng như các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu dự họp. Trong thời gian tới, để tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn: Làm tốt công tác tuyên truyền về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình, kết quả xử lý các trường hợp vi phạm để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 14/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Tăng cường công tác quản lý, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm ngay từ đầu đối với các vi phạm mới phát sinh; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn đọng. Thực hiện xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2019 xong trước ngày 31/12/2019; Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Thành phố và của Sở Tài nguyên & Môi trường về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Thường trực HĐND huyện giao các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện, đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn, cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện tăng cường giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện của UBND huyện, các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  176 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.222.639
  Online: 43