TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

 

A. Các Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV:

I. Nghị quyết quy phạm pháp luật:

1. Nghị quyết Ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cở sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố,

3. Nghị quyết Về việc thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.

4. Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021.

5. Nghị quyết Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng nhân dân Thành phố.

6. Nghị quyết Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người lao động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-DA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. Các Nghị quyết khác:

1. Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Nghị quyết Xác nhận kết quả bầy cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

5. Nghị quyết Về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

6. Nghị quyết Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

 

B. Tài liệu phục vụ TXCT sau Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Lịch TXCT sau kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV.

2. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV.

3. Trả lời Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khóa XV.

 

C. Các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV:

I. Các Báo cáo thường kỳ

(1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(2) Báo cáo Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của Thành phố Hà Nội;

(3) Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(4) Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(5) Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

(6) Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

* Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.

* Báo cáo thẩm tra Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.

* Báo cáo Thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020.

(7) Thông báo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

(8) Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội.

(9) Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội.

(10) Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(11) Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(12) Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội (M).

II. Tờ trình, dự thảo nghị quyết

(1) Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thu chi ngân sách thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(1.1) Báo cáo của UBND Thành phố Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thu chi ngân sách thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(1.2) Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực kinh tế, ngân sách (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách).

(1.3) Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội).

(1.4) Báo cáo thẩm tra Về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. (Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị).

* Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

* Báo cáo thẩm tra chung Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Hà Nội. (Các Ban trình HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 15).

* Báo cáo bổ sung, giải trình Báo cáo thẩm tra của cá Ban HĐND Thành phố về "Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020".

* Báo cáo giải trình bổ sung một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

(2) Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Báo cáo giải trình của UBND Thành phố.

(3) Quy định các khu vực thuộc nội thành của Thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

- Báo cáo Tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố.

(4) Tờ trình Về việc quy định về một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội của Ban Kinh tế - Ngân Sách.

- Báo cáo Về việc giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

- Báo cáo tóm tắt Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

(5) Về định mức chi đặc thù lĩnh vực thông tin và truyền thông (M).

(6) Về quy định nội dung mức chi đặc thù đối với lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo (M).

7. Báo cáo kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

- Tờ trình Về việc thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguôn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.

(8) Về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội.

(9) Một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính)

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân Thành phố vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

(10) Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, tổ dân phố.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

- Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố.

(11) Về thành lập mới thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

- Báo cáo Giải trình một số nội dung liên quan đến việc chia tách thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn để thành lập thôn, tổ dân phố mới.

(12) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Về chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2021.

(13) Về công tác nhân sự.

- Tờ trình 69 Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tờ trình 88 Về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tờ trình 110 Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

III. Chất vấn và trả lời Chất vấn

1. Nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố.

2. Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố.

 

IV. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố:

1. HĐND Thành phố:

- Báo cáo kết quả giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2017 - 2020.

2. Thường trực HĐND Thành phố:

- Báo cáo Kết quả khảo sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố.

3. Các Ban HĐND Thành phố:

- Báo cáo Kết quả khảo sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, cung ứng hàng hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

- Ban Pháp chế: Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố về thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

D. Chương trình Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV.

2. Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV.

 

E. Tài liệu phục vụ TXCT trước Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Phục vụ tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021).

2. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, HDND Thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội, Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thống nhất nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố.

4. Lịch TXCT của đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội, Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.005
  Online: 19