Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản vừa có văn bản chỉ đạo gửi tới các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã về thực hiện kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố.

Theo đó, thực hiện Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 29/4/2020 của Thường trực HĐND Thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bố chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc; yêu cầu, kiến nghị, định hướng của Thường trực HĐND Thành phố và các đề xuất của UBND các quận, huyện, thị xã tại các văn bản.

Đồng thời chủ động rà soát, cập nhập lại các báo cáo đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và định mức phân bổ chi đầu tư), Sở Tài chính (đối với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu và định mức phân bổ chi thường xuyên). Trường hợp cần thiết có văn bản trước ngày 30/6/2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo, cung cấp các tài liệu thuyết minh theo yêu cầu của các sở, ngành theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung: Chủ động bám sát giải trình, báo cáo với các cơ quan Trung ương khi hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tham mưu Chính phủ trình Quốc hội cho phép thành phố Hà Nội áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù trong phân cấp, phân quyền, uỷ quyền quản lý một số lĩnh vực kinh tế - xã hội. Rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện các quy định phân cấp quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND Thành phố sửa đối các quy định phân cấp quản lý hiện hành chưa phù hợp. Đồng thời, chủ trì tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quy định định mức phân bổ chi đầu tư đảm bảo các yêu cầu Thường trực HĐND Thành phố đã nêu tại Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 29/4/2020.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổng hợp chung và tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cho phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quy định định mức phân bổ chi và tỷ lệ phân chia nguồn thu cho giai đoạn mới đảm bảo các yêu cầu Thường trực HĐND Thành phố đã nêu.

Toàn văn văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố và báo cáo kết quả giám sát của HĐND Thành phố mời xem tại file đính kèm

 

MINH ĐỨC (VP UBND Thành phố)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  187 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.585.847
  Online: 116