Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 26/2/2021 về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, nội dung sơ kết gồm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó có việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chi thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua.

 Về đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW gồm: Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm; việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả công tác tuyên truyền; công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát.

 Cùng với đó, đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp; các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 Về thời gian sơ kết, cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn thành phố. Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu cấp thành phố dự kiến diễn ra trung tuần tháng 4/2021.

 Cấp cơ sở: Xây dựng báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gửi báo cáo về cơ quan cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu ở cấp mình với hình thức phù hợp; thời gian hoàn thành trong tháng 3/2021.

 Thông qua sơ kết nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với toàn xã hội trong những năm tiếp theo. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương, đơn vị.

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  499 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.143.070
  Online: 22