TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

I. CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

A. NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. 03/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

2. 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương trình Sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội

3. 05/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022

4. 06/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021 - 2022

5. 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội

6. 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thanh phố Hà Nội năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

7. 09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội

8. 10/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc bố trí lực lượng và chế độ chính sách cho nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

B. NGHỊ QUYẾT KHÁC

1. 18/NQ-HĐND Nghị quyết Về chường trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2022

2. 19/NQ-HĐND Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 những tháng cuối năm 2021 của thành phố Hà Nội

3. 20/NQ-HĐND Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

4. 21/NQ-HĐND Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội và Danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay giai đoạn 2021 - 2025 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

5. 22/NQ-HĐND Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công cấp Thành phố năm 2021 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hà Nội

6. 23/NQ-HĐND Nghị quyết Về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

7. 24/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua điều chỉnh, bổ sung: Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

8. 25/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội"

9. 26/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

II. BÁO CÁO HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT THÔNG QUA

1. Báo cáo 68/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND Thành phố 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021

2. Trả lời kiến nghị cử tri

- Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV

- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khóa XVI

3. Tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố:

- Báo cáo 55/BC-HĐND Tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

- Báo cáo 600/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri và Nhân dân Thủ đô Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

- Báo cáo của UBND Thành phố trả lời 15 câu kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố

4. Tổng hợp trả lời chất vấn và Tổng hợp thảo luận tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa VXI

- Báo cáo 242/BC-UBND Báo cáo Tổng hợp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XVI

- Công Văn 275/HĐND-VP Về việc tổng hợp nội dung thảo luận của đại biểu tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố

- Công văn 3189 giải trình ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố tại Kỳ họp thứ 2

5. Báo cáo 201/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Báo cáo 160/BC-UBND Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND Thành phố

7. Báo cáo 155/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của UBND Thành phố

Báo cáo 31/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

8. Báo cáo 172/BC-UBND Báo cáo Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND Thành phố

Báo cáo 32/BC-HĐND Thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 8 tháng đầu năm 2021

9. Báo cáo 226/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 của UBND Thành phố (và Dự thảo Nghị quyết)

- Báo cáo 33/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực do Ban Pháp chế phụ trách theo dõi)

- Báo cáo 42/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực do Ban Văn hóa Xã hội phụ trách theo dõi)

- Báo cáo 47/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực do Ban Kinh tế Ngân sách phụ trách theo dõi)

- Báo cáo 53/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực do Ban Đô thị phụ trách theo dõi)

- Báo cáo thẩm tra chung Kết quả thực hiện phát triển KTXH, thu chi ngân sách 8 tháng đầu năm; dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH, thu chi ngân sách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 những tháng cuối năm 2021 của Thành phố

10. Báo cáo 228/BC-UBND Báo cáo Cập nhật, bổ sung tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2021 của UBND Thành phố

Báo cáo 48/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp các tháng cuối năm 2021

11. Thông báo 108/TB-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

12. Báo cáo 1865/2021/BC-VP Kết quả công tác 07 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 05 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội

13. Báo cáo 244/BC-VKS-VP Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 02 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI (Số liệu từ 01/12/2020 đến 31/5/2021).

Báo cáo 30/BC-HĐND Thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật 8 tháng đầu năm 2021

14. Báo cáo 249/BC-UBND về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

15. Báo cáo 70/BC-HĐND Báo cáo Việc thực hiện Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao Thường trực HĐND Thành phố để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

 

III . TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT THÔNG QUA

III.1 NGHỊ QUYẾT THƯỜNG KỲ

1. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 của thành phố Hà Nội

- Tờ trình 183/TTr-UBND Về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

- Báo cáo 226/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 của UBND Thành phố (và Dự thảo Nghị quyết)

- Báo cáo 33/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực do Ban Pháp chế phụ trách theo dõi)

- Báo cáo 42/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực do Ban Văn hóa Xã hội phụ trách theo dõi)

- Báo cáo 47/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực do Ban Kinh tế Ngân sách phụ trách theo dõi)

- Báo cáo 53/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực do Ban Đô thị phụ trách theo dõi)

Báo cáo 48/BC-HĐND Thẩm tra Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp các tháng cuối năm 2021

2. Chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2022

- Tờ trình 50/TTr-HĐND và Dự thảo Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2022

 

III.2 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ KHÔNG PHẢI LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội

- Tờ tình 182/TTr-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội

- Báo cáo 225/BC-UBND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội (và Dự thảo Nghị quyết)

- Báo cáo 36/BC-HĐND Thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội)

Báo cáo 45/BC-HĐND Thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội (lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách) 

- Báo cáo 54/BC-HĐND Thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội (lĩnh vực văn Đô thị)

- Báo cáo 56/BC-HĐND Thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội (lĩnh vực văn Pháp chế)

- Báo cáo Thẩm tra chung Về báo cáo và dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Thành phố.

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

- Tờ trình 188/TTr-UBND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của Thành phố

- Báo cáo 231/BC-UBND Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội (và Dự thảo Nghị quyết) 

- Báo cáo 232/BC-UBND Về việc xây dựng danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2021 - 2025 của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố

- Báo cáo 46/BC-HĐND Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  2021-2025 của thành phố Hà Nội

- Báo cáo 263/BC-UBND Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội

Báo cáo 50/BC-HĐND Thẩm tra Về việc xây dựng danh mục, lĩnh vực đầu tư cho vay giai đoạn 2021-2025 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố

3. Cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

- Tờ trình 191/TTr-UBND Đề nghị cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội

- Tờ trinh 195/TTr-UBND Về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

- Dự thảo Nghị quyết Về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội

- Báo cáo 58/BC-HĐND Thẩm tra Cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của Thành phố

4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2022 (vòng 1)

- Tờ trình 187/TTr-UBND Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2021 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2022

- Báo cáo 229/BC-UBND Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2021

- Báo cáo 230/BC-UBND Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hà Nội (vòng 1)

Báo cáo 248/BC-UBND Điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công cấp Thành phố năm 2021

- Báo cáo 71/BC-HĐND Thẩm tra Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2022 (vòng 1)

- Báo cáo 261/BC-UBND Làm rõ thủ tục đầu tư 12 dự án xử lý cấp bách công trình đê điều đề nghị bố trí vốn năm 2021

- Báo cáo 262/BC-UBND Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2021 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hà Nội

5. Điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021

- Tờ trình 133/TTr-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.

- Báo cáo 43/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

- Báo cáo 254/BC-UBND V/v giải trình một số nội dung về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 thành phố Hà Nội

6. Kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố

- Tờ trình 177/TTr-UBND Về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

7. Đề án chỉnh trang cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

- Tờ trình 192/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua chủ trương ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội"

- Báo cáo 52/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội"

8. Tờ trình 198/TTr-UBND Về việc ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố cho các dự án chuyển tiếp

- Báo cáo 72/BC-HĐND Thẩm tra Về việc ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố cho các dự án chuyển tiếp

III.3 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố

- Tờ trình 137/TTr-UBND Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội cho đến khi Đề án tổng thể về sức khỏe học đường cho giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt.

- Báo cáo 39/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022

- Tờ trình 194/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa  bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022

- Báo cáo 41/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022

3. Chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVD-19

- Tờ trình 193/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

- Báo cáo 40/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

4. Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-20225. Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của thành phố Hà Nội

- Tờ trình 138/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021 - 2022

- Báo cáo 37/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021 - 2022

5. Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội

- Tờ trình 171/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội

- Báo cáo 38/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội

6. Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của thành phố Hà Nội

- Tờ trình 148/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội

- Báo cáo 35/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội

7. Về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 144/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 28/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

8. Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách, phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội (MẬT)

- Tờ trình 129/TTr-UBND Về việc đề nghị HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động; bảo đảm chế độ chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố

- Báo cáo 29/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động; bảo đảm chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

9. Nội dung chi, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

- Tờ trình 146/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

- Báo cáo 34/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

 

IV. TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2 HĐND THÀNH PHỐ

1. Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố

2. Thông báo thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố

3. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2021 (phục vụ TXCT trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố)

4. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV (phục vụ TXCT trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.363.890
  Online: 89