Ban Thường vụ Thành ủy vừa có văn bản chỉ đạo tới các quận, thị ủy trực thuộc Thành ủy về việc sử dụng, quản lý biên chế cán bộ, công chức làm việc tại các phường không tổ chức HĐND phường.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, trong đó quy định các chức danh cán bộ, công chức phường được chuyển thành công chức quận gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ Tịch; Văn hóa - Xã hội.

Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa cán bộ, công chức làm việc tại UBND phường và cán bộ Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Ban Thường vụ Thành ủy đã có Công văn số 124-CV/TU, ngày 19/5/2021 gửi Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 145-CV/TU, ngày 22/6/2021 gửi Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế công chức làm công tác Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Căn cứ ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 903- CV/BTCTW, ngày 17/6/2021 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3300/BNV-TCBC ngày 08/7/2021; Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các quận, thị ủy lãnh đạo thực hiện việc sử dụng, quản lý biên chế cán bộ, công chức làm việc tại các phường nơi không tổ chức HĐND phường. Cụ thể, đối với công chức phường: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, tổng họp danh sách công chức phường để chuyển thành công chức cấp quận theo hướng dẫn của UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan.

Đối với cán bộ Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường: Tiếp tục thực hiện việc sử dụng, quản lý và các chế độ chính sách ở các phường nơi không tổ chức HĐND theo quy định hiện hành tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ có phương án thống nhất, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với cán bộ Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa quy định của Đảng và của pháp luật.

Toàn văn văn bản mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  316 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.605.975
  Online: 49